Author Archive

JAVNI OGLAS ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA JZU BRC „AQUATERM“ OLOVO

Written by Samir on 26. Februara 2021.. Posted in Novosti

PDF Embedder requires a url attribute

JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA BANJSKO-REKREATIVNI CENTAR

 „AQUATERM“ OLOVO

Branilaca Olova bb

Na osnovu člana 29. Stav 1. Uredbe sa zakonskom snagom o ustanovama („Službeni list RBiH“, broj: 06/92, 08/93 i 13/94), člana 65. stav 1), alineja 2 i člana 66. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službene novine Federacije BiH“, broj: 46/10 i 75/13), Pravilnika o uvjetima u pogledu vrste završenog fakulteta zdravstvenog usmjerenja koje moraju ispuniti osobe koje konkuriraju za direktora zdravstvene ustanove („Službene novine F BiH”, broj 77/17), člana 14. Odluke o potvrđivanju prava osnivača JZU BRC „AQUATERM“ OLOVO („Službeni glasnik općine Olovo“, broj: 1/14), člana 22. Statuta JZU BRC „AQUATERM“ OLOVO, člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 12/03, 34/03 i 65/13), Odluke Upravnog odbora JZU BRC „AQUATERM“ OLOVO, broj: UO-01-33-359/21 od 22.02.2021. godine i izmjene i dopune Odluke broj: UO-01-33-374/21 od 24.02.2021. godine, Upravni odbor raspisuje

JAVNI OGLAS

ZA IZBOR I IMENOVANJE

DIREKTORA JZU BRC „AQUATERM“ OLOVO

I      Predmet javnog oglasa:

Objavljuje se javni oglas za izbor i imenovanje direktora Javne zdravstvene ustanove banjsko-rekreativni centar „AQUATERM“ OLOVO.

II         Opis poslova:

Direktor rukovodi radom Ustanove, organizuje i vodi poslovanje, predstavlja i zastupa Ustanovu i odgovoran je za zakonitost rada Ustanove, te obavlja sve ostale poslove i radne zadatke propisane zakonom i statutom.

III     Opći i posebni uslovi:

Kandidat za izbor i imenovanje na poziciju direktora JZU BRC „AQUATERM“ OLOVO mora ispunjavati sljedeće opće i posebne uslove:

 1. Opći uslovi
 1. Da je državljanin Bosne i Hercegovine (dokaz: uvjerenje o državljanstvu);
 2. Da je stariji od 18 godina (dokaz: izvod iz matične knjige rođenih);
 3. Da ima opću zdravstvenu sposobnost za obavljanje navedene pozicije (dokaz: ljekarsko uvjerenje o općoj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje navedene pozicije koje se dostavlja nakon izbora kandidata);
 4. Da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u BiH, urazdoblju od 3 (tri) godine prije dana objave javnog oglasa (dokaz: izjava kandidata potpisana i ovjerena od strane nadležnog organa);
 5. Da se na njega ne odnosi član IX.1. Ustava BiH (dokaz: izjava kandidata potpisana i ovjerena od strane nadležnog organa)
 • Posebni uslovi
 1. Da ima završen medicinski ili farmaceutski fakultet  (dokaz: diploma o završenom fakultetu);
 1. Da ima najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva u struci (dokaz: potvrda o radnom iskustvu u struci);
 2. Da ima znanje o zdravstvenom menadžmentu, odnosno završenu specijalizaciju iz zdravstvenog menadžmenta ili završen postdiplomski studij iz zdravstvenog menadžmenta (dokaz: odgovarajući pisani dokument-certifikat o zdravstvenom menadžmentu u skladu sa Pravilnikom o uvjetima u pogledu vrste završenog fakulteta zdravstvenog usmjerenja koje moraju ispuniti osobe koje konkuriraju za direktora zdravstvene ustanove „Službene novine F BiH“, broj: 77/17);
 3. Program rada i razvoja Ustanove u izbornom mandatu uz obavezan intervju sa kandidatima koji ispunjavaju javnim oglasom propisane uslove/uvjete. Kandidati mogu uz program rada i razvoja priložiti i dokaz o referensama u dosadašnjem radu u struci, a naročito u oblasti specijalističke medicinske djelatnosti- fizikalna medicine i rehabilitacija, što predstavlja osnovnu djelatnost ustanove.

IV        Izbor i imenovanje:

Izbor i imenovanje direktora JZU BRC „AQUATERM“ OLOVO se vrši na mandatni period od 4 (četiri) godine.

Prilikom procjene kvalifikacije i iskustva kandidata uzeće se u obzir i cijeniti menadžerske sposobnosti, sposobnost za savjesno, odlučno i odgovorno obavljanje pozicije, sposobnost nepristrasnog donošenja odluka, sposobnost tumačenja i primjene zakona i drugih propisa, naročito iz djelatnosti Ustanove, komunikacijske i organizacijske sposobnosti, sposobnost upravljanja finansijskim i ljudskim resursima i sklonost timskom radu, kao i rezultati rada ostvareni tokom karijere.

V         Rok za podnošenje prijava kandidata:

Kandidati su dužni uz prijavu, koja sadrži kraću biografiju – CV, adresu i kontakt telefon, priložiti orginalne dokumente ili ovjerene fotokopije dokumenata ne starije od 3 mjeseca od dana objave javnog oglasa, kao dokaz o ispunjavanju općih i posebnih uslova/uvjeta traženih javnim oglasom.

Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak i da nije krivično kažnjavan, pribavlja se nakon sačinjavanja liste uspješnih kandidata po službenoj dužnosti od strane JZU BRC „AQUATERM“ OLOVO, a prije izbora – imenovanja.

Ljekarsko uvjerenje o općoj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje navedene pozicije koje se dostavlja nakon izbora kandidata.

Prijave se dostavljaju preporučenom pošiljkom ili direktno na protokol ustanove, sa naznakom: „Prijava na javni oglas za direktora– ne otvarati“, na adresu: JZU BRC „AQUATERM“ OLOVO, ulica Branilaca Olova bb, 71340 Olovo.

Komisija za izbor i imenovanje direktora pozvat će kandidate koji ispunjavaju opće i posebne uslove oglasa, te sa istim obaviti intervju.

Javni oglas se ima objaviti u „Službenim novinama Federacije BiH“, dnevnom listu „Oslobođenje“ i službenoj web stranici ustanove.

Javni oglas ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana posljednje objave.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Zaprimljena dokumentacija neće se vraćati kandidatima.

VI        Način i rok obavještenja kandidata o rezultatima javnog oglasa:

Svi prijavljeni kandidati će biti obavješteni o rezultatima javnog oglasa najkasnije u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o imenovanju direktora JZU BRC „AQUATERM“ OLOVO.

                                                                             PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA

                                                                                 JZU BRC „AQUATERM“ OLOVO

                                                                                             ____________________

                                                                                           Amir Muminović, dipl.ecc.

Super ponudu za penzionere u februaru

Written by Samir on 25. Januara 2021.. Posted in Novosti

Banja Aquaterm Olovo ima super ponudu za penzionere u februaru  

Puni pansion, pregled ljekara i prosjećno pet medicinski terapija  za samo 50 KM 

Informacije i rezervacije na broj 032 829 600 

Banja AQUARTERM 

Sretan Božić

Written by Samir on 25. Decembra 2020.. Posted in Novosti

Svima vama koji slavite Božić danas, banja Aquaterm želi sretan praznik, uz želju da ga provedete okruženi porodicom i ljubavlju vama dragih ljudi

Specijalna ponuda za penzionere

Written by Samir on 24. Novembra 2020.. Posted in Novosti

📣📣Specijalna ponuda za penzionere u mjesecu decembru !!!
Puni pansion sa medicinskim uslugama za samo 50 KM gdje pored redovnih masaža dobivate masažu gratis.📢📢
Poznata od davnih vremena, u njenu blagotvornost i ljekovitost uvjerili su se mnogi, zato budite i Vi dio njih. banja „Aquaterm“Olovo.
Informacije i rezervacije na broj: 032 829 600

JAVNA LICITACIJA ZA PRODAJU STALNIH SREDSTAVA I INVENTARA PUTEM PRIKUPLJANJA PISMENIH PONUDA-LICITACIJE

Written by Samir on 24. Novembra 2020.. Posted in Novosti

MBP Tuzlanskog kantona

Written by Samir on 29. Oktobra 2020.. Posted in Novosti

Potpisan sporazum između Ministarstva za boračka pitanja Tuzlanskog kantona i JZU BRC ,,AQUATERM” Olovo za pružanje usluga fizikalne medicine i rehabilitacije.

 

Prvi put za borci i članove njihovih porodica sa područja Tuzlanskog kantona   moći će  koristiti usluge liječenja u Javnoj zdravstvenoj ustanovi ,,Aquaterm,, Olovo.

 

Banja Aquaterm će pružati usluge na temelju rješenja koju izdaje isklučivo Ministarstvo  o uspostavi prava i upučivanju na medicinsku rehabilitaciju

 

www.aquaterm.olovo

Potpisan ugovor Saveza penzionera FBiH i banje Aquaterm.

Written by Samir on 18. Septembra 2020.. Posted in Novosti

Dana 17.09.2020 godine je upriličen sastanak predstavnika penzionera FBiH i direktora banja u FBiH radi potpisivanja ugovora za sezonu 01.10.2020. – 30.09.2021. godine.
Direktor Senad dr Selimović se zahvalio članovima Udruženja penzionera na ukazanom povjerenju i vjernosti u korištenju usluga banje Aquaterm.

JAVNI OGLAS ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA JZU BRC „AQUATERM“ OLOVO

Written by Samir on 18. Septembra 2020.. Posted in Novosti

 

                                                      JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA

BANJSKO-REKREATIVNI CENTAR

 „AQUATERM“ OLOVO

Branilaca Olova bb

 

Na osnovu člana 29. Stav 1. Uredbe sa zakonskom snagom o ustanovama („Službeni glasnik RBiH“, broj: 6/92, 8/93 i 13/94), člana 14. Odluke o potvrđivanju prava osnivača JZU BRC „AQUATERM“ OLOVO („Službeni glasnik općine Olovo“, broj: 1/14), člana 66. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službene novine Federacije BiH“, broj: 46/10 i 75/13), Pravilnika o uvjetima u pogledu vrste završenog fakulteta zdravstvenog usmjerenja koje moraju ispuniti osobe koje konkuriraju za direktora zdravstvene ustanove („Službene novine F BiH”, broj 77/17), člana 22. Statuta JZU BRC „AQUATERM“ OLOVO, a u vezi sa članom 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 12/03, 34/03 i 65/13) i Odluke Upravnog odbora JZU BRC „AQUATERM“ OLOVO, broj: 70-09/20 od 11.09.2020. godine, raspisuje se

 

 

JAVNI OGLAS

ZA IZBOR I IMENOVANJE

DIREKTORA JZU BRC „AQUATERM“ OLOVO

 

 

I      Predmet javnog oglasa:

 

Objavljuje se javni oglas za izbor i imenovanje direktora Javne zdravstvene ustanove banjsko-rekreativni centar „AQUATERM“ OLOVO.

 

 

II         Opis poslova:

           

Direktor rukovodi radom Ustanove, organizuje i vodi poslovanje, predstavlja i zastupa Ustanovu i odgovoran je za zakonitost rada Ustanove, te obavlja sve ostale poslove i radne zadatke propisane zakonom i statutom.

 

 

III     Opći i posebni uslovi:

 

Kandidat za izbor i imenovanje na poziciju direktora JZU BRC „AQUATERM“ OLOVO mora ispunjavati sljedeće opće i posebne uslove:

 

 1. Opći uslovi

 

 1. Da je državljanin Bosne i Hercegovine (dokaz: uvjerenje o državljanstvu);
 2. Da je stariji od 18 godina (dokaz: izvod iz matične knjige rođenih);
 3. Da ima opću zdravstvenu sposobnost za obavljanje navedene pozicije (dokaz: ljekarsko uvjerenje o općoj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje navedene pozicije koje se dostavlja nakon izbora kandidata);
 4. Da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u BiH, u razdoblju od 3 (tri) godine prije dana objave javnog oglasa (dokaz: izjava kandidata potpisana i ovjerena od strane nadležnog organa);
 5. Da se na njega ne odnosi član IX.1. Ustava BiH (dokaz: izjava kandidata potpisana i ovjerena od strane nadležnog organa)

 

 

 

 1. Posebni uslovi

 

 1. Da ima završen medicinski ili farmaceutski fakultet (dokaz: diploma o završenom fakultetu);
 1. Da ima najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva u struci (dokaz: potvrda o radnom iskustvu u struci);
 2. Da ima znanje o zdravstvenom menadžmentu, odnosno završenu specijalizaciju iz zdravstvenog menadžmenta ili završen postdiplomski studij iz zdravstvenog menadžmenta (dokaz: odgovarajući pisani dokument-certifikat o zdravstvenom menadžmentu u skladu sa Pravilnikom o uvjetima u pogledu vrste završenog fakulteta zdravstvenog usmjerenja koje moraju ispuniti osobe koje konkuriraju za direktora zdravstvene ustanove „Službene novine F BiH“, broj: 77/17);
 3. Program rada i razvoja Ustanove u izbornom mandatu uz obavezan intervju sa kandidatima koji ispunjavaju javnim oglasom propisane uslove/uvjete. Kandidati mogu uz program rada i razvoja priložiti i dokaz o referensama u dosadašnjem radu u struci, a naročito u oblasti specijalističke medicinske djelatnosti- fizikalna medicine i rehabilitacija, što predstavlja osnovnu djelatnost ustanove.

 

IV        Izbor i imenovanje:

 

Izbor i imenovanje direktora JZU BRC „AQUATERM“ OLOVO se vrši na mandatni period od 4 (četiri) godine.

Kandidati koji ispunjavaju opće i posebne uslove biće pozvani na intervju.

Prilikom procjene kvalifikacije i iskustva kandidata uzeće se u obzir i cijeniti menadžerske sposobnosti, sposobnost za savjesno, odlučno i odgovorno obavljanje pozicije, sposobnost nepristrasnog donošenja odluka, sposobnost tumačenja i primjene zakona i drugih propisa, naročito iz djelatnosti Ustanove, komunikacijske i organizacijske sposobnosti, sposobnost upravljanja finansijskim i ljudskim resursima i sklonost timskom radu, kao i rezultati rada ostvareni tokom karijere.

 

V         Rok za podnošenje prijava kandidata:

 

Kandidati su dužni uz prijavu, koja sadrži kraću biografiju – CV, adresu i kontakt telefon, priložiti orginalne dokumente ili ovjerene fotokopije dokumenata ne starije od 3 mjeseca od dana objave javnog oglasa, kao dokaz o ispunjavanju općih i posebnih uslova/uvjeta traženih javnim oglasom.

 

Ljekarsko uvjerenje o općoj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje navedene pozicije koje se dostavlja nakon izbora kandidata.

 

 

 

 

Prijave se dostavljaju preporučenom pošiljkom ili direktno na protokol ustanove, sa naznakom: „Prijava na javni oglas za direktora– ne otvarati“, na adresu: JZU BRC „AQUATERM“ OLOVO, ulica Branilaca Olova bb, 71340 Olovo.

 

Javni oglas se ima objaviti u „Službenim novinama Federacije BiH“, dnevnom listu „Oslobođenje“ i službenoj web stranici ustanove.

 

Javni oglas ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana posljednje objave.

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

 

Zaprimljena dokumentacija neće se vraćati kandidatima.

 

 

VI        Način i rok obavještenja kandidata o rezultatima javnog oglasa:

 

Svi prijavljeni kandidati će biti obavješteni o rezultatima javnog oglasa najkasnije u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o imenovanju direktora JZU BRC „AQUATERM“ OLOVO.

 

 

UPRAVNI ODBOR

                                                                                 JZU BRC „AQUATERM“ OLOVO

Funkcionalna magnetna stimulacija

Written by Samir on 28. Avgusta 2020.. Posted in Novosti

Nova inovativna terapija liječenja funkcionalnom magnetnom stimulacijom od sada i u našoj Ustanovi po promotivnoj cijeni od 30 KM – 30 minuta.
Promotivna cijena važi do 31.12.2020 godine. Sve karaktersitike aparata , indikacije i terapijski efekat možete pogledati na slikama u prilogu.
Sve dodatne informacije možete dobiti na broj 061 101 799.

JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos

Written by Samir on 28. Avgusta 2020.. Posted in Novosti

Kontakt Info

JZU BRC "AQUATERM" Olovo
Branilaca bb
71340 Olovo, BiH
Tel: +387 32 829 600
Fax: +387 32 829 601
aquaterm@aquaterm.olovo.ba