Author Archive

Javni oglas za prijem u radni odnos na određeno vrijeme – doktor medicine

Written by Samir on 18. Decembra 2019.. Posted in Novosti

Kontinuirana edukacija osoblja radi kvalitetnije rehabilitacije pacijenata

Written by Samir on 12. Decembra 2019.. Posted in Novosti

U Fojnici je u organizaciji UFFBIH, uspješno održan seminar Normalni pokret, kojeg je vodila renomirana instruktorica Bobath koncepta Doris Kutcher Meurer iz Njemačke, a među učesnicima edukacije su bili i naše kolege Hamzić Esad, Plećan Haris i Kanjić Ajla.

Uručena zahvalnica Almasi Pilav

Written by Samir on 12. Decembra 2019.. Posted in Novosti

Početkom 2018. godine na račun JZU AQUATERM stigla je prva i vrijedna donacija od gospođe Almase Pilav za izgradnju zatvorenog terapijskog bazena što će se na kraju ispostaviti i jedina donacija prilikom izgradnje bazena. Trenutno je gospođa Pilav gost naše Ustanove te joj je uručena zahvalnica i prigodan poklon za njen doprinos u realizaciji investicije. Još jednom se zahvaljujemo Almasi Pilav i želimo joj ugodan boravak u našoj Ustanovi.

 

JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos na određeno vrijeme – Referent održavanja

Written by Samir on 6. Decembra 2019.. Posted in Novosti

Javni oglas za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

Written by Samir on 19. Novembra 2019.. Posted in Novosti

JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA

BANJSKO-REKREATIVNI CENTAR

«AQUATERM»

OLOVO

sa sjedištem u Olovu

 

Na osnovu člana 20a. Zakona o radu ( «Službene novine F BiH«, br. 62/16 i 89/18), Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Zeničko-dobojskom kantonu („Službene novine Ze-do kantona“ broj: 8/19), člana 10. Pravilnika o radu JZU BRC „AQUATERM“ OLOVO, Pravila koja se primjenjuju prilikom zapošljavanja radnika broj: 118-09/19 od 27.09.2019. godine, saglasnosti Upravnog odbora broj: 124-10/19 od 25.10.2019. godine, te odluke direktora broj: 480-11/19 od 15.11.2019. godine

 

raspisuje se

 JAVNI OGLAS

za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

 

 1. 1. Paramedicinsko osoblje………………………………………4 izvršioca

status: 4 izvršioca na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci

probni rad: 1 mjesec

kratak opis poslova:

–          priprema kade za početak rada,

–          obavlja poslove u hidro-terapiji po nalogu neposrednog rukovodioca,

–          pomaže ostalom medicinskom osoblju u tretmanu težih pacijenata,

–          odgovoran je za čistoću radnog prostora, itd.

 

Visina osnovne plate: cca 492,00 KM

 

Mjesto rada: Olovo

 1. Fizioterapeutski tehničar……………………………………1 izvršilac

 

status: 1 izvršilac na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci

probni rad: 1 mjesec

kratak opis poslova:

–          priprema opremu za početak rada,

–          obavlja poslove u hidro-terapiji po nalazu ljekara,

–          obavlja poslove u elektro-terapiji po nalazu ljekara,

–          obavlja poslove u kinezi-terapiji po nalazu ljekara,

–          obavlja poslove u termo-terapiji po nalazu ljekara, itd.

 

Visina osnovne plate: cca 890,00 KM

 

Mjesto rada: Olovo

 

 

 

 1. Kuharski pomoćnik……………………………………2 izvršioca

 

 

status: 2 izvršioca na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci

probni rad: 1 mjesec

kratak opis poslova:

–          obavlja pripremne radove za početak rada kuhinje,

–          priprema namirnice za izradu jela po nalogu kuhara,

–          čisti kuhinjski inventar i opremu,

–          pomaže kuharima u pripremi jela,

–          stara se o ličnoj higijeni i čistoći kuhinje, itd.

 

Visina osnovne plate: cca 492,00 KM

 

Mjesto rada: Olovo

 

 

 1. Kuhar……………………………………1 izvršilac

 

status: 1 izvršilac na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci

probni rad: 1 mjesec

kratak opis poslova:

–          radi na pripremanju svih jela i stara se za ispravnost, asortiman, kvalitet i kvantitet,

–          prima porudžbine i blokove za izdata jela,

–          vodi dnevni obračun kuhinjskog prometa,

–          odgovoran je za primjenu normativa u kuhinji,

–          vrši trebovanje namirnica za naredni dan, itd.

 

Visina osnovne plate: cca 660,00 KM

 

Mjesto rada: Olovo

 

 

 

Opšti uslovi za tražena radna mjesta:

 

 1. da je kandidat državljanin BiH stariji od 15 godina
 2. da ima opću zdravstvenu sposobnost

        

 

 

 

  Posebni uslovi za radno mjesto Paramedicinsko osoblje:

 

– SSS ili osmogodišnja škola,  probni rad 1 mjesec

  Posebni uslovi za radno mjesto Fizioterapeutski tehničar:

 

– SSS, medicinska škola, smjer fizioterapeutski, položen stručni ispit, poznavanje rada na računaru,  položen ispit za vozačku dozvolu B kategorije, probni rad 1 mjesec

 

  Posebni uslovi za radno mjesto Kuharski pomoćnik:

 

– Osmogodišnja škola, NK, probni rad 1 mjesec

 

  Posebni uslovi za radno mjesto Kuhar (III st.):

 

-SSS,  ugostiteljska škola, smjer kuhar, III st. , probni rad 1 mjesec

 

 

Dokazi koji se dostavljaju uz prijavu na javni oglas:

 

 1. Paramedicinsko osoblje
 • CV
 • Diploma o završenoj srednjoj školi ili svjedočanstvo o završenoj osnovnoj školi
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Uvjerenje o državljanstvu
 1. Fizioterapeutski tehničar
 • CV
 • Diploma o završenoj srednjoj medicinskoj školi, smjer fizioterapeutski tehničar
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu
 • Dokaz o poznavanju rada na računaru
 • Dokaz o položenom vozačkom ispitu B kategorije
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Uvjerenje o državljanstvu
 1. Kuharski pomoćnik
 • CV
 • Diploma o završenoj srednjoj školi ili svjedočanstvo o završenoj osnovnoj školi
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Uvjerenje o državljanstvu
 1. Kuhar (III stepen)
 • CV
 • Diploma o završenoj srednjoj ugostiteljskoj školi, smjer kuhar (III st.)
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Uvjerenje o državljanstvu

Nabrojani dokumenti predstavljaju dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova predviđenih Pravilnikom o radu za prijem u radni odnos na oglašena radna mjesta u JZU BRC „AQUATERM“ OLOVO.

Postupak izbora kandidata za radna mjesta za koja je kao uslov propisano osnovno i srednje obrazovanje, zasniva se na razmatranju dostavljene dokumentacije, te održanom intervjuu sa svakim od kandidata.

Kriteriji na osnovu kojih će se vršiti bodovanje kandidata su:

R/b Kriterij Bodovi
1. Stručna sprema
1.1 VSS (najmanje VII/1 ili drugi studijski ciklus,

s najmanje 300 ECTS bodova)

8
1.2 završen prvi studijski ciklus visokog obrazovanja,

s 240 ECTS bodova

7
1.3 završen prvi studijski ciklus visokog obrazovanja,

sa 180 ECTS bodova

6
1.4 VŠS (VI/1) 5
1.5 V stepen VKV 4
1.6 SSS (IV stepen) 3
1.7 SSS (III stepen) 2
1.8 završena osnovna škola 1
2. položen stručni ispit 2
3. stipendista ustanove 6
4. čekanje na posao nakon stjecanja stručne spreme tražene javnim oglasom (bodovi se ostvaruju na osnovu evidencije Biroa za zapošljavanje), i to:
4.1 0 do 5 godina 1
4.2 6 do 10 godina 2
4.3 11 do 15 godina 3
4.4 16 do 20 godina 4
4.5 21 godina i više 5
5. iskustvo na istim ili sličnim poslovima
5.1 0 do 5 godina 1
5.2 6 do 10 godina 2
5.3 11 do 15 godina 3
5.4 16 do 20 godina 4
5.5 21 godina i više 5
6. pripadnost braniocima ili članovima njihovih porodica:
6.1 -član porodice šehida i poginulih boraca 5
6.2 -ratni vojni invalid 4
6.3 -demobilisan borac 3
6.4 -član porodice ratnog vojnog invalida 2
6.5 -član porodice demobilisanog borca 1
7. usmeni i pismeni stručni ispit (samo za kandidate za radna mjesta sa višim ili visokim obrazovanjem-VŠS i VSS) od 0 do 9 bodova
8. intervju sa kandidatom za posao od 0 do 9 bodova

Ukoliko kandidati ispunjavanju neki ili sve kriterije na osnovu kojih će se vršiti bodovanje kandidata, uz gore navedenu obaveznu dokumentaciju dužni su dostaviti dokaz o ispunjavanju konkretnog ili svih kriterija. Dokaz je potvrda, rješenje, uvjerenje ili sličan dokument izdat od strane nadležnog organa (evidencija Biroa za zapošljavanje, dokaz o radnom iskustvu od prethodnog poslodavca, službe za pitanja branilaca i njihovih porodica i sl.).

Sve dokumente dostaviti u originalu ili ovjerenoj fotokopiji, ne starijoj od 6 mjeseci.

Kandidatima čija prijava na javni oglas ne bude prihvaćena, dostavljena dokumentacija će se vratiti.

Samo izabrani kandidat će biti u obavezi da dostavi ljekarsko uvjerenje kao dokaz da njegovo zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju uslovima radnog mjesta za koje se prijavljuje u roku od 15 dana od dana zaprimanja obavještenja o izboru najboljeg kandidata.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom kojom se dokazuje ispunjavanje propisanih uslova dostavljaju se putem pošte u zatvorenoj koverti Komisiji za izbor na sljedeću adresu:
JZU BRC „AQUATERM“ OLOVO

 1. Branilaca grada bb

71340 O L O V O

-Komisiji za izbor-

( sa naznakom „NE OTVARAJ-Prijava na javni oglas za radno mjesto „____________“)

 

Javni oglas ostaje otvoren osam (8) dana od dana posljednjeg objavljivanja.

 

Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Poslodavac ima pravo poništiti javni oglas, usljed opravdanog razloga, ukoliko bi isti mogao prouzrokovati veću štetu poslodavcu od njegovog održavanja na snazi.

Dodatne informacije možete dobiti kod Sekretara Ustanove na broj telefona: 032/829-606, Mevla Mešić, dipl. pravnik.

Direktor:

Senad Selimović, dr spec. fiz. med. i rehabilitacije

Javni oglas za prijem u radni odnos – Konobar

Written by Samir on 29. Oktobra 2019.. Posted in Novosti

Javni oglas – doktor medicine

Written by Samir on 14. Oktobra 2019.. Posted in Novosti

Potpisan ugovor između Zavoda zdravstvenog osiguranje Kantona Sarajevo i ,,AQUATERM” Olovo za pružanje usluga fizikalne medicine i rehabilitacije.

Written by Samir on 26. Septembra 2019.. Posted in Novosti

Potpisan ugovor između Zavoda za zdravstveno osiguranje Kantona Sarajevo i  ,,AQUATERM” Olovo za pružanje usluga fizikalne medicine i rehabilitacije.

Usluge fizikalne rehabilitacije banja Aquaterm će  osiguranim licima Zavoda pružiti na osnovu zdravstvene legimitacije I prijedloga koje izdaje :

 • Klinika za ortopediju I traumatologiju,
 • Klinika za neurohirurgiju,
 • Klinika za kardiohirurgiju,
 • Centar za srce,
 • Pedijatrijska klinika,
 • Neurološka klinikam,
 • Opća bolnica ,, Prim.dr.Abdulah Nakaš”
 • Izdati prijedlog ovjerava ovlašteno lice Zavoda

Izdati prijedlog ovjerava ovlašteno lice Zavoda

.

Javni oglas za prijem u radni odnos

Written by Samir on 23. Septembra 2019.. Posted in Novosti

JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos- konobar

Written by Samir on 9. Avgusta 2019.. Posted in Novosti

JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA

BANJSKO-REKREATIVNI CENTAR

«AQUATERM»

OLOVO

sa sjedištem u Olovu

 

Na osnovu člana 20a. Zakona o radu ( «Službene novine F BiH«, br. 62/16 i 89/18), Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Zeničko-dobojskom kantonu („Službene novine Ze-do kantona“ broj: 8/19), člana 10. Pravilnika o radu JZU BRC „AQUATERM“ OLOVO, saglasnosti Upravnog odbora broj: 88-07/19 od 30.07.2019. godine, te odluke direktora broj: 332-08/19 od 08.08.2019. godine

 

raspisuje se

 JAVNI OGLAS

za prijem u radni odnos

 

 

 1. Konobar ………………………………………………………………. 1 izvršilac

 

status: 1 izvršilac na određeno vrijeme u trajanju od 6 mjeseci

probni rad: 1 mjesec

kratak opis poslova:

–          vrši pripremu radova u šanku i restoranu,

–          uslužuje goste jelom i pićem kako u restoranu, tako i u sobama,

–          dočekuje, uslužuje i ispraća goste,

–          odgovoran je za pravilno usluživanje, kvalitet serviranja jela i pića, ispostavljanje i naplatu računa, itd.

 

Visina osnovne plate: cca 635,00 KM

 

Mjesto rada: Olovo

 

Opšti uslovi za traženo radno mjesto:

 

 1. a) da je kandidat državljanin BiH stariji od 15 godina
 2. b) da ima opću zdravstvenu sposobnost

 

 

 1. Posebni uslovi za radno mjesto Konobar

-SSS, ugostiteljska škola, III st.

 

Dokazi koji se dostavljaju uz prijavu na javni oglas:

 • CV
 • Diploma o završenoj srednjoj školi
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Uvjerenje o državljanstvu

Sve dokumente dostaviti u originalu ili ovjerenoj fotokopiji, ne starijoj od 6 mjeseci.

 

Postupak izbora kandidata za radna mjesta za koja je kao uslov propisano osnovno i srednje obrazovanje zasniva se na razmatranju dostavljene dokumentacije i održanom intervjuu sa svakim od kandidata.

Kriteriji na osnovu kojih će se vršiti bodovanje kandidata su: opće odlike, elokventnost, fleksibilnost, motiviranost, timski rad, sposobnosti iznalaženja rješenja, vještina komuniciranja, samopouzdanje.

 

Kandidatima čija prijava na javni oglas ne bude prihvaćena, dostavljena dokumentacija će se vratiti.

 

Samo izabrani kandidat će biti u obavezi da dostavi ljekarsko uvjerenje kao dokaz da njegovo zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju uslovima radnog mjesta za koje se prijavljuje u roku od 15 dana od dana zaprimanja obavještenja o izboru najboljeg kandidata.

 

Prijave sa potrebnom dokumentacijom kojom se dokazuje ispunjavanje propisanih uslova dostavljaju se putem pošte u zatvorenoj koverti Komisiji za izbor na sljedeću adresu:

JZU BRC „AQUATERM“ OLOVO

 1. Branilaca grada bb

71340 O L O V O

-Komisiji za izbor-

( sa naznakom „NE OTVARAJ-Prijava na javni oglas za radno mjesto Konobar“)

 

Javni oglas ostaje otvoren osam (8) dana od dana posljednjeg objavljivanja.

 

Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

Poslodavac ima pravo poništiti konkurs, usljed opravdanog razloga, ukoliko bi isti mogao prouzrokovati veću štetu poslodavcu od njegovog održavanja na snazi.

 

Dodatne informacije možete dobiti kod Sekretara Ustanove na broj telefona: 032/829-606, Mevla Mešić, dipl. pravnik.

 

 

Direktor:

Senad Selimović, dr spec. fiz. med. i rehabilitacije

Kontakt Info

JZU BRC "AQUATERM" Olovo
Branilaca bb
71340 Olovo, BiH
Tel: +387 32 829 600
Fax: +387 32 829 601
aquaterm@aquaterm.olovo.ba