JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos

Written by Samir on 9. Oktobra 2023.. Posted in Novosti

JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA

BANJSKO-REKREATIVNI CENTAR

«AQUATERM»

OLOVO

sa sjedištem u Olovu

Na osnovu člana 20a. Zakona o radu ( «Službene novine F BiH«, br. 26/16, 89/18 i 44/22), Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Zeničko-dobojskom kantonu („Službene novine Ze-do kantona“ broj: 9/23), člana 10. Pravilnika o radu JZU BRC „AQUATERM“ OLOVO, Pravila koja se primjenjuju prilikom zapošljavanja radnika broj: 137-12/19 od 17.12.2019. godine, saglasnosti Upravnog odbora broj: 01-33-1016/23 od 02.10.2023. godine, te odluke v.d.direktora broj: 02-1-33-1017/23 od 02.10.2023. godine,

raspisuje se

 JAVNI OGLAS

za prijem u radni odnos

1. Doktor medicine-specijalista fizikalne terapije i medicinske rehabilitacije -1 izvršilac na neodređeno vrijeme – pola radnog vremena (4 sata);

2. Doktor medicine -1 izvršilac na neodređeno vrijeme;

3. Bakalaureat fizikalne terapije -5 izvršilaca  na određeno vrijeme (do 31.12.2024.);

4. Medicinska sestra/ tehničar -4 izvršioca  na određeno vrijeme (do 31.12.2024.);

5. Fizioterapeutski tehničar -2 izvršioca, od toga 1 izvršilac na neodređeno vrijeme, 1 izvršilac na određeno vrijeme (do 31.12.2024.);

6. Recepcioner -1 izvršilac na određeno vrijeme (do 31.12.2024.);

7. Kuhar III stepen -1 izvršilac na određeno vrijeme (do 31.12.2024.);

8. Konobar III stepen -3 izvršioca, od toga 2 izvršioca na neodređeno vrijeme, 1 izvršilac na određeno vrijeme (do 31.12.2024.);

9. Domar -2 izvršioca na neodređeno vrijeme;

10. Portir -1 izvršilac na neodređeno vrijeme;

11. Kuharski pomoćnik -3  izvršioca, od toga 1 izvršilac  na neodređeno vrijeme, 2 izvršioca na određeno vrijeme (do 31.12.2024.);

12. Radnik/ca na održavanju higijene -2 izvršioca na određeno vrijeme (do 31.12.2024.)

1. Doktor medicine-specijalista fizikalne terapije i medicinske rehabilitacije -1 izvršilac na neodređeno vrijeme – pola radnog vremena (4 sata)

status: 1 izvršilac na neodređeno vrijeme – pola radnog vremena (4 sata)

probni rad: 3 mjeseca

kratak opis poslova:

–          obavlja specijalističke preglede (prvi i ponovni),                                     

–          utvrđuje program terapije i rehabilitacije,

–          vrši nadzor nad provođenjem programa terapije i rehabilitacije,                

–          daje stručno mišljenje o radnoj sposobnosti i uspjehu rehabilitacije,                      

–          utvrđuje potrebu i daje nalog za obavljanje laboratorijskih i drugih dijagnostičkih pretraga i konsultativno-specijalističkih pregleda sa ciljem utvrđivanja konačne dijagnoze i kontrole liječenja,

–          sačinjava  i ovjerava prateću dokumentaciju (otpusna pisma, mišljenja, preporuke i sl.)

–          vodi propisanu medicinsku dokumentaciju, evidenciju i izvještaje, itd.

Mjesto rada: Olovo

Visina osnovne plate: cca 2.840,00 KM

2. Doktor medicine -1 izvršilac na neodređeno vrijeme

status: 1 izvršilac na neodređeno vrijeme

probni rad: 3 mjeseca

kratak opis poslova:

 • obavlja pregled (prvi, ponovni) pacijenata,
 • utvrđuje potrebu i daje nalog za obavljanje laboratorijskih i drugih dijagnostičkih pretraga i konsultativno-specijalističkih pregleda sa ciljem utvrđivanja konačne dijagnoze i kontrole liječenja,                                       
 • propisuje terapiju, prati i kontroliše tok liječenja pacijenata,
 • po potrebi pruža prvu i hitnu pomoć,
 • vodi propisanu medicinsku dokumentaciju, evidenciju i izvještaje,
 • upisuje u zdravstveni karton podatke o bolesti: dijagnoza, šifra i druge bitne podatke, itd.

Visina osnovne plate: cca 2.360,00 KM

Mjesto rada: Olovo

3. Bakalaureat fizikalne terapije -5 izvršilaca  na određeno vrijeme (do 31.12.2024.)

status: 5 izvršilaca na određeno vrijeme

probni rad: 3 mjeseca

kratak opis poslova:

–         organizuje i priprema opremu za početak rada,                                         

–         sudjeluje i obavlja poslove u hidro-terapiji po nalazu ljekara,                                

–         sudjeluje i obavlja poslove u elektro-terapiji po nalazu ljekara,                              

–         sudjeluje i obavlja poslove u kinezi-terapiji po nalazu ljekara,                               

–         sudjeluje i obavlja poslove u termo-terapiji po nalazu ljekara,

 –        prati rezultate tretmana i funkcionalne aktivnosti i o tome obavještava ljekara,       

 –        radi na osobnom kontinuiranom usavršavanju,                                         

 –        primjenjuje tehnike informatike i statistike,                                  

–         vodi brigu da pacijenti blagovremeno dobiju terapiju,

–         mjeri temperaturu, krvni pritisak i šuk i o tome vodi odgovarajuću evidenciju,       

–         prati i vodi medicinsku dokumentaciju, itd.

Visina osnovne plate: cca 1.500,00 KM

Mjesto rada: Olovo

4. Medicinska sestra/ tehničar -4 izvršioca  na određeno vrijeme (do 31.12.2024.)

status: 4 izvršioca na određeno vrijeme

probni rad: 1 mjesec

kratak opis poslova:

–       vodi brigu o ispravnosti  medicinske dokumentacije,                                  

–        vrši prijem pacijenata i koordinaciju smještaja i ishrane pacijenata sa recepcijom i kuhinjom,

–       daje pacijentima sve vrste lijekova i injekcija,                                            

–        mjeri temperaturu, krvni pritisak i šuk i o tome vodi odgovarajuću evidenciju,        

–        popunjava recepte, uputnice, uvjerenja, priznanice i dr.,     

–        pomaže ostalom medicinskom osoblju u tretmanu težih pacijenata, itd.                   

Mjesto rada: Olovo

Visina osnovne plate: cca 1.200,00 KM

5. Fizioterapeutski tehničar-2 izvršioca, od toga 1 izvršilac na neodređeno vrijeme, 1 izvršilac na          određeno vrijeme (do 31.12.2024.)

status: 2 izvršioca

probni rad: 1 mjesec

kratak opis poslova:

–          priprema opremu za početak rada,                                               

–          obavlja poslove u hidro-terapiji po nalazu ljekara,                        

–          obavlja poslove u elektro-terapiji po nalazu ljekara,                                             

–          obavlja poslove u kinezi-terapiji po nalazu ljekara,                                              

–          obavlja poslove u termo-terapiji po nalazu ljekara,           

–          po potrebi pruža prvu i hitnu pomoć po nalazu ljekara, itd.

             Mjesto rada: Olovo

Visina osnovne plate: cca 1.200,00 KM

6. Recepcioner -1 izvršilac na određeno vrijeme (do 31.12.2024.)

status: 1 izvršilac na određeno vrijeme

probni rad: 1 mjesec

kratak opis poslova:

–         odgovoran je za uredno vođenje recepcijske dokumentacije,                                 

–         stara se o rezervacijama, uredno i ažurno vodi evidenciju o prijemu i rezervacijama pacijenata i gostiju i odgovoran je za njihovu realizaciju,                                    

–          dočekuje, vrši raspored i smještaj pacijenata i gostiju i pruža im potrebne informacije,

–          stara se o izvršenju zahtjeva pacijenata i gostiju,                                      

–          stara se o urednoj naplati izvršenih usluga,

–     sačinjava dnevne izvještaje o ostvarenim rezervacijama u danima prijema te ih dostavlja neposrednom rukovodiocu, itd.

Visina osnovne plate: cca 1.090,00 KM

Mjesto rada: Olovo

7. Kuhar III stepen -1 izvršilac na određeno vrijeme (do 31.12.2024.)

status: 1 izvršilac na određeno vrijeme

probni rad: 1 mjesec

kratak opis poslova:

–          organizuje i vodi rad u smjeni,                                       

–          radi na pripremanju svih jela i stara se za ispravnost, asortiman, kvalitet i kvantitet,

–          prima porudžbine i blokove za izdata jela,                                               

–          vodi dnevni obračun kuhinjskog prometa,                                   

–          odgovoran je za primjenu normativa u kuhinji,                                        

–          vrši trebovanje namirnica za naredni dan, itd.

Visina osnovne plate: cca 890,00 KM

Mjesto rada: Olovo

8. Konobar III stepen -3 izvršioca, od toga 2 izvršioca na neodređeno vrijeme, 1 izvršilac na određeno vrijeme (do 31.12.2024.)

status: 3 izvršioca

probni rad: 1 mjesec

kratak opis poslova:

–          vrši pripremu radova u šanku i restoranu,                                    

–          uslužuje goste jelom i pićem kako u restoranu, tako i u sobama,                           

–          dočekuje, uslužuje i ispraća goste, itd                                          

Visina osnovne plate: cca 860,00 KM

Mjesto rada: Olovo

9. Domar -2 izvršioca na neodređeno vrijeme

status: 2 izvršioca na neodređeno vrijeme

probni rad: 1 mjesec

kratak opis poslova:

–         radi na poslovima održavanja objekta, instalacijama vode, struje, telefona…

–         vrši otklanjanje uočenih kvarova i i nedostataka u ustanovi,

–         obavlja jednostavnije molerajske, keramičarske i slične poslove,

–         stara se o ukupnoj funkcionalnosti opreme,

–         informiše neposrednog rukovodioca u slučaju akcidenata,

–         nadzire rad sistema, uređaja koji su dostupni,

–         vrši transport osoba i stvari,

–         vodi evidenciju ulaska-izlaska osoba, roba i vozila te vodi upise u propisane radne dokumente,

Visina osnovne plate: cca 860,00 KM

Mjesto rada: Olovo

10. Portir -1 izvršilac na neodređeno vrijeme

status: 1 izvršilac na neodređeno vrijeme

probni rad: 1 mjesec

kratak opis poslova:

–          odgovoran je za uredno vođenje recepcijske dokumentacije iz svog domena,                    

–          dočekuje, vrši raspored i smještaj pacijenata i gostiju i pruža im potrebne informacije,

–          stara se o izvršenju zahtjeva pacijenata i gostiju,                                      

–          odgovoran je za čistoću hola, recepcije i ulaza u objekat (čišćenje snijega i sl.),     

–         odgovoran je za blagovremeno upoznavanje radnika na održavanju o neispravnosti uređaja i opreme u sobama, hodnicima, recepciji,           

–         obilazi objekat u toku noći, kontroliše sve ulaze u objekat,

–      u slučaju potrebe, o određenim problemima obavještava nadležne organe i neposrednog rukovodioca,

Visina osnovne plate: cca 668,00 KM

Mjesto rada: Olovo

11. Kuharski pomoćnik -3  izvršioca, od toga 1 izvršilac  na neodređeno vrijeme, 2 izvršioca na određeno vrijeme (do 31.12.2024.)

status: 3 izvršioca

probni rad: 1 mjesec

kratak opis poslova:

–          obavlja pripremne radove za početak rada kuhinje,                                              

–          priprema namirnice za izradu jela po nalogu kuhara,                                            

–          čisti kuhinjski inventar i opremu,                                    

–          pomaže kuharima u pripremi jela,                                   

–          stara se o ličnoj higijeni i čistoći kuhinje, itd.      

Visina osnovne plate: cca 668,00 KM

Mjesto rada: Olovo

12. Radnik/ca na održavanju higijene -2 izvršioca na određeno vrijeme (do 31.12.2024.)

status: 2 izvršilac na određeno vrijeme

probni rad: 1 mjesec

kratak opis poslova:

–          svakodnevno održava čistoću u sobama, hodnicima, stubištu, WC-u, salama, terapeutskom odjelu, kancelarijskom prostoru, ordinacijama ljekara i drugim prostorijama ustanove,                     

–          po potrebi namješta krevete za pacijente i goste,                                      

–          svakodnevno predaje prljav veš za pranje i prima čisti,                                        

–          vodi evidenciju o urađenom poslu,                                              

–          svakodnevno prazni kante za smeće i odnosi ih na određeno mjesto,                     

–          vrši čišćenje radnog prostora koji joj je određen za održavanje, itd.

Visina osnovne plate: cca 668,00 KM

Mjesto rada: Olovo

Opšti uslovi za tražena radna mjesta:

 1. da je kandidat državljanin BiH stariji od 15 godina,
 2. da ima opću zdravstvenu sposobnost.

Posebni uslovi za radno mjesto Ljekar- specijalista  fizikalne  medicine  i  rehabilitacije

-VSS,  doktor medicine, specijalizacija iz oblasti fizikalne medicine i rehabilitacije, 5 (pet) godina  radnog iskustva, poznavanje rada na računaru    

Posebni uslovi za radno mjesto Doktor medicine:

-VSS, zanimanje doktor medicine, položen stručni ispit, poznavanje rada na računaru, probni rad 3 mjeseca   

Posebni uslovi za radno mjesto Bakalaureat fizikalne terapije /okupacioni terapeut

-VSS I ciklus, bakalaureat fizikalne terapije,  položen stručni ispit,  probni rad 3 mjeseca

Posebni uslovi za radno mjesto Medicinska sestra/ tehničar

-SSS , medicinska škola, smjer opšti, položen stručni ispit, poznavanje rada na računaru,  probni rad 1 mjesec

 Posebni uslovi za radno mjesto Fizioterapeutski tehničar

-SSS, medicinska škola, smjer fizioterapeutski, položen stručni ispit, poznavanje rada na računaru, položen ispit za vozačku dozvolu B kategorije,  probni rad 1 mjesec

Posebni uslovi za radno mjesto Recepcioner

-SSS, IV st., smjer turističko-ugostiteljski, ekonomski, gimnazija, poznavanje engleskog jezika, poznavanje rada na računaru, probni rad 1 mjesec

Posebni uslovi za radno mjesto Kuhar III stepen

-SSS,  ugostiteljska škola, smjer kuhar, III st. ,  probni rad 1 mjesec

Posebni uslovi za radno mjesto Konobar III stepen

– SSS III st., probni rad 1 mjesec,

Posebni uslovi za radno mjesto Domar

-SSS,  III stepen, vozačka dozvola B kategorije, 1 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima

Posebni uslovi za radno mjesto Portir

Osmogodišnja škola, NK, probni rad 1 mjesec

Posebni uslovi za radno mjesto Kuharski pomoćnik

– Osmogodišnja škola, NK, probni rad 1 mjesec

Posebni uslovi za radno mjesto Radnik/ca na održavanju higijene

– Osmogodišnja škola, NK, probni rad 1 mjesec

Dokazi koji se dostavljaju uz prijavu na javni oglas:

1. Ljekar – specijalista  fizikalne  medicine  i  rehabilitacije

 • CV
 • Diploma o završenom medicinskom fakultetu
 • Uvjerenje o položenom specijalističkom ispitu
 • Važeće odobrenje za obavljanje samostalnog rada (licenca) izdato od strane nadležne   ljekarske komore za zvanje specijaliste
 • Dokaz o poznavanju rada na računaru
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Uvjerenje o državljanstvu
 • Uvjerenje o radnom iskustvu

2. Doktor medicine

 • CV
 • Diploma o završenoj visokoj stručnoj spremi (VSS-Medicinski fakultet)
 • Dokaz o položenom stručnom ispitu
 • Važeće odobrenje za obavljanje samostalnog rada (licenca) izdato od strane nadležne   ljekarske komore
 • Dokaz o poznavanju rada na računaru
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Uvjerenje o državljanstvu

3. Bakalaureat fizikalne terapije /okupacioni terapeut

 • CV
 • Diploma o završenom I ciklusu, smjer fizikalna trepija/fizioterapija
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Uvjerenje o državljanstvu

4. Medicinska sestra/tehničar

 • CV
 • Diploma o završenoj srednjoj medicinskoj školi, smjer opšti
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu
 • Dokaz o poznavanju rada na računaru
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Uvjerenje o državljanstvu

5. Fizioterapeutski tehničar

 • CV
 • Diploma o završenoj srednjoj medicinskoj školi, smjer fizioterapeutski tehničar
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu
 • Dokaz o poznavanju rada na računaru
 • Dokaz o položenom vozačkom ispitu B kategorije
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Uvjerenje o državljanstvu

6. Recepcioner

 • CV
 • Diploma o završenoj srednjoj školi, smjer turističko-ugostiteljski, ekonomski, gimnazija
 • Dokaz o poznavanju engleskog jezika
 • Dokaz o poznavanju rada na računaru
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Uvjerenje o državljanstvu

7. Kuhar III stepen

 • CV
 • Diploma o završenoj srednjoj školi-ugostiteljska, smjer kuhar, III stepen
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Uvjerenje o državljanstvu

8. Konobar III stepen

 • CV
 • Diploma o završenoj srednjoj školi-ugostiteljska, III stepen
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Uvjerenje o državljanstvu

9. Domar

 • CV
 • Diploma o završenoj srednjoj školi-III stepen
 • Dokaz o radnom iskustvu na istim ili sličnim poslovima u trajanju od najmanje 1 godinu
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Uvjerenje o državljanstvu
 • Dokaz o položenom vozačkom ispitu B kategorije

10. Portir

 • CV
 • Svjedočanstvo o završenoj osnovnoj školi
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Uvjerenje o državljanstvu

11. Kuharski pomoćnik

 • CV
 • Svjedočanstvo o završenoj osnovnoj školi
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Uvjerenje o državljanstvu

12. Čistačica-higijeničarka

 • CV
 • Svjedočanstvo o završenoj osnovnoj školi
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Uvjerenje o državljanstvu

Nabrojani dokumenti predstavljaju dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova predviđenih Pravilnikom o radu za prijem u radni odnos na oglašena radna mjesta u JZU BRC „AQUATERM“ OLOVO.

Postupak izbora kandidata za radna mjesta za koja je kao uslov propisano više ili visoko obrazovanje, zasniva se na razmatranju dostavljene dokumentacije, te održanom pismenom i usmenom stručnom ispitu sa svakim od kandidata.

Postupak izbora kandidata za radna mjesta za koja je kao uslov propisano osnovno i srednje obrazovanje, zasniva se na razmatranju dostavljene dokumentacije, te održanom intervjuu sa svakim od kandidata.

Po raspisanom javnom oglasu za radna mjesta za koja je kao uslov propisano više ili visoko obrazovanje, kao i određena naučna zvanja, održati će se pismeni i usmeni stručni ispit sa svakim od kandidata. (Ispitne oblasti: Uvod u rehabilitaciju, Džemal Pecar; Fizikalna terapija: Ivo Jajić; Kinezi terapija: Milorad R. Jevtić).

 Kriteriji na osnovu kojih će se vršiti bodovanje kandidata su:

R/b Kriterij Bodovi
1. stipendista ustanove 6
2. iskustvo na istim ili sličnim poslovima  
2.1 0 do 5 godina 2
2.2 6 do 10 godina 3
2.3 11 do 15 godina 4
2.4 16 do 20 godina 5
2.5 21 godina i više 6
3. pripadnost braniocima ili članovima njihovih porodica:  
3.1 -član porodice šehida i poginulih boraca 1
3.2 -ratni vojni invalid 1
3.3 -demobilisan borac 1
3.4 -član porodice ratnog vojnog invalida 1
3.5 -član porodice demobilisanog borca 1
4. usmeni i pismeni stručni ispit (samo za kandidate za radna mjesta sa višim ili visokim obrazovanjem-VŠS i VSS) od 0 do 9 bodova
5. intervju sa kandidatom za posao od 0 do 9 bodova

Ukoliko kandidati ispunjavanju neki ili sve kriterije na osnovu kojih će se vršiti bodovanje kandidata, uz gore navedenu obaveznu dokumentaciju dužni su dostaviti dokaz o ispunjavanju konkretnog ili svih kriterija. Dokaz je potvrda, rješenje, uvjerenje ili sličan dokument izdat od strane nadležnog organa (dokaz o radnom iskustvu od prethodnog poslodavca, uvjerenje iz porezne uprave, službe za pitanja branilaca i njihovih porodica i sl.).

Iskustvo na istim ili sličnim poslovima kao kriterij se neće bodovati u konkretnom javnom oglasu na onim radnim mjestima gdje nije predviđeno kao poseban uslov.

Sve dokumente dostaviti u ovjerenoj fotokopiji, ne starijoj od 6 mjeseci.

Kandidatima čija prijava na javni oglas ne bude prihvaćena, dostavljena dokumentacija neće se vratiti.

Samo izabrani kandidat će biti u obavezi da dostavi ljekarsko uvjerenje kao dokaz da njegovo zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju uslovima radnog mjesta za koje se prijavljuje u roku od 15 dana od dana zaprimanja obavještenja o izboru najboljeg kandidata.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom kojom se dokazuje ispunjavanje propisanih uslova dostavljaju se putem pošte u zatvorenoj koverti Komisiji za izbor na sljedeću adresu:

JZU BRC „AQUATERM“ OLOVO

ul. Branilaca grada bb

71340 O L O V O

-Komisiji za izbor-

( sa naznakom „NE OTVARAJ-Prijava na javni oglas za radno mjesto „___________“

-navedite na koje se prijavljujete-)

Javni oglas ostaje otvoren osam (8) dana od dana posljednjeg objavljivanja.

Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje, te će ih Komisija za izbor kandidata za prijem u radni odnos odbaciti zaključkom.

Poslodavac ima pravo poništiti javni oglas, usljed opravdanog razloga, ukoliko bi isti mogao prouzrokovati veću štetu poslodavcu od njegovog održavanja na snazi.

Dodatne informacije možete dobiti kod Sekretara Ustanove na broj telefona: 032/829-606, Mevla Mešić, dipl. pravnik.

                                                                                               V.D. direktora:

                                                                   Senad Selimović, dr spec. fiz. med. i rehabilitacije

Javni oglas za prijem u radni odnos

Written by Samir on 21. Septembra 2023.. Posted in Novosti

JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA

BANJSKO-REKREATIVNI CENTAR

«AQUATERM»

OLOVO

sa sjedištem u Olovu

Na osnovu člana 20a. Zakona o radu («Službene novine F BiH«, br. 26/16, 89/18 i 44/22), Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Zeničko-dobojskom kantonu („Službene novine Ze-do kantona“ broj: 9/23), člana 10. Pravilnika o radu JZU BRC „AQUATERM“ OLOVO, Pravila koja se primjenjuju prilikom zapošljavanja radnika broj: 137-12/19 od 17.12.2019. godine, saglasnosti Upravnog odbora broj: 01-33-963/23 od 09.08.2023. godine, te odluke v.d. direktora broj: 02-1-33-966/23 od 20.09.2023. godine,

raspisuje se

 JAVNI OGLAS

za prijem u radni odnos

1.   Ekonomski službenik                                                     -1 izvršilac (6 mjeseci)

1.   Ekonomski službenik                                                    -1 izvršilac (6 mjeseci)

status: 1 izvršilac na određeno vrijeme

probni rad: 1 mjesec

kratak opis poslova:

–          vrši obračun plaća svih radnika, naknada plaća i ostalih primanja radnika, te popunjava naloge za isplatu istih,

–          izdaje potvrde i uvjerenja o plaćama radnika, te sastavlja mjesečne izvještaje o plaćama (MIP obrasci),

–          vrši obračun plaće i doprinosa po ugovoru o djelu, ugovora o autorskom djelu, privremenih i povremenih poslova, ugovora o angažmanu predsjednika i članova Upravnog odbora i drugih ličnih primanja sa obračunom svih propisanih poreza i doprinosa,

–      vrši obračun plaća radnika na bolovanju preko 42 dana, popunjava virmane i obrasce za bolovanja, ovjerava ih u poreznoj upravi i sačinjava zahtjeve za refundaciju bolovanja, te se brine o realizaciji istih,

–        popunjava obrasce za potrošačke i druge kredite, te vodi evidenciju istih, sudskih zabrana i drugih obustava, itd.

Mjesto rada: Olovo

Visina osnovne plate: cca 1.095,00 KM

Opšti uslovi za traženo radno mjesto:

 1. da je kandidat državljanin BiH stariji od 15 godina
 2. da ima opću zdravstvenu sposobnost.

 Posebni uslovi za radno mjesto Ekonomski službenik

– SSS, Ekonomska škola,  poznavanje rada na računaru.     

Dokazi koji se dostavljaju uz prijavu na javni oglas:

1. Ekonomski službenik

 • CV
 • Diploma o završenoj srednjoj ekonomskoj školi
 • Dokaz o poznavanju rada na računaru
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Uvjerenje o državljanstvu

Nabrojani dokumenti predstavljaju dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova predviđenih Pravilnikom o radu za prijem u radni odnos na oglašeno radno mjesto u JZU BRC „AQUATERM“ OLOVO.

Postupak izbora kandidata za radno mjesto za koje je kao uslov propisano osnovno i srednje obrazovanje, zasniva se na razmatranju dostavljene dokumentacije, te održanom intervjuu sa svakim od kandidata.

 Kriteriji na osnovu kojih će se vršiti bodovanje kandidata su:

R/b Kriterij Bodovi
1. stipendista ustanove 6
2. iskustvo na istim ili sličnim poslovima  
2.1 0 do 5 godina 2
2.2 6 do 10 godina 3
2.3 11 do 15 godina 4
2.4 16 do 20 godina 5
2.5 21 godina i više 6
3. pripadnost braniocima ili članovima njihovih porodica:  
3.1 -član porodice šehida i poginulih boraca 1
3.2 -ratni vojni invalid 1
3.3 -demobilisan borac 1
3.4 -član porodice ratnog vojnog invalida 1
3.5 -član porodice demobilisanog borca 1
4. usmeni i pismeni stručni ispit (samo za kandidate za radna mjesta sa višim ili visokim obrazovanjem-VŠS i VSS) od 0 do 9 bodova
5. intervju sa kandidatom za posao od 0 do 9 bodova

Ukoliko kandidati ispunjavanju neki ili sve kriterije na osnovu kojih će se vršiti bodovanje kandidata, uz gore navedenu obaveznu dokumentaciju dužni su dostaviti dokaz o ispunjavanju konkretnog ili svih kriterija. Dokaz je potvrda, rješenje, uvjerenje ili sličan dokument izdat od strane nadležnog organa (dokaz o radnom iskustvu od prethodnog poslodavca, uvjerenje iz porezne uprave službe za pitanja branilaca i njihovih porodica i sl.).

Sve dokumente dostaviti u ovjerenoj fotokopiji, ne starijoj od 6 mjeseci.

Kandidatima čija prijava na javni oglas ne bude prihvaćena, dostavljena dokumentacija neće se vratiti.

Samo izabrani kandidat će biti u obavezi da dostavi ljekarsko uvjerenje kao dokaz da njegovo zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju uslovima radnog mjesta za koje se prijavljuje u roku od 15 dana od dana zaprimanja obavještenja o izboru najboljeg kandidata.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom kojom se dokazuje ispunjavanje propisanih uslova dostavljaju se putem pošte u zatvorenoj koverti Komisiji za izbor na sljedeću adresu:

JZU BRC „AQUATERM“ OLOVO

ul. Branilaca grada bb

71340 O L O V O

-Komisiji za izbor-

( sa naznakom „NE OTVARAJ-Prijava na javni oglas za radno mjesto „Ekonomski službenik“)

Javni oglas ostaje otvoren osam (8) dana od dana posljednjeg objavljivanja.

Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje, te će ih Komisija za izbor kandidata za prijem u radni odnos odbaciti zaključkom.

Poslodavac ima pravo poništiti javni oglas, usljed opravdanog razloga, ukoliko bi isti mogao prouzrokovati veću štetu poslodavcu od njegovog održavanja na snazi.

Dodatne informacije možete dobiti kod Sekretara Ustanove na broj telefona: 032/829-606, Mevla Mešić, dipl. pravnik.

                                                                                               V.D. direktora:

                                                                     Senad Selimović, dr spec. fiz. med. i rehabilitacije

Nabavka radova na rekonstrukciji terase

Written by Samir on 13. Septembra 2023.. Posted in Novosti

JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos

Written by Samir on 6. Septembra 2023.. Posted in Novosti

JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA

BANJSKO-REKREATIVNI CENTAR

«AQUATERM»

OLOVO

sa sjedištem u Olovu

Na osnovu člana 20a. Zakona o radu ( «Službene novine F BiH«, br. 26/16, 89/18 i 44/22), Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Zeničko-dobojskom kantonu („Službene novine Ze-do kantona“ broj: 9/23), člana 10. Pravilnika o radu JZU BRC „AQUATERM“ OLOVO, Pravila koja se primjenjuju prilikom zapošljavanja radnika broj: 137-12/19 od 17.12.2019. godine, saglasnosti Upravnog odbora broj: 01-33-910/23 od 04.09.2023. godine, te odluke v.d.direktora broj: 02-1-33-911/23 od 05.09.2023. godine,

raspisuje se

 JAVNI OGLAS

za prijem u radni odnos

1.   Kuhar IV stepen                                                     -1 izvršilac (6 mjeseci),

2.   Kuhar III stepen                                                     -1 izvršilac (6 mjeseci),

3.   Kuharski pomoćnik                                                -2 izvršioca (6 mjeseci).

1. Kuhar IV stepen……………………………..1 izvršilac

status: 1 izvršilac na određeno vrijeme

probni rad: 1 mjesec

kratak opis poslova:

–          organizuje i vodi rad u smjeni,                                         

–          radi na pripremanju svih jela i stara se za ispravnost, asortiman, kvalitet i kvantitet,

–          prima porudžbine i blokove za izdata jela,                                      

–          vodi dnevni obračun kuhinjskog prometa,                                      

–          odgovoran je za primjenu normativa u kuhinji,                                           

–          vrši trebovanje namirnica za naredni dan, itd.                                             

Mjesto rada: Olovo

Visina osnovne plate: cca 1.095,00 KM

(+ topli obrok cca 280,00 KM i eventualna naknada za troškove prijevoza)

    2. Kuhar III stepen …………………………………….1 izvršilac

status: 1 izvršilac na određeno vrijeme

probni rad: 1 mjesec

kratak opis poslova:

–          radi na pripremanju svih jela i stara se za ispravnost, asortiman, kvalitet i kvantitet,

–          prima porudžbine i blokove za izdata jela,                                      

–          vodi dnevni obračun kuhinjskog prometa,                                      

–          odgovoran je za primjenu normativa u kuhinji,                                           

–          vrši trebovanje namirnica za naredni dan, itd.         

Mjesto rada: Olovo

Visina osnovne plate: cca 895,00 KM

(+ topli obrok cca 280,00 KM i eventualna naknada za troškove prijevoza)

    3. Kuharski pomoćnik …………………………………….2 izvršioca

status: 2 izvršioca na određeno vrijeme

probni rad: 1 mjesec

kratak opis poslova:

–          obavlja pripremne radove za početak rada kuhinje,                                      

–          priprema namirnice za izradu jela po nalogu kuhara,                                    

–          čisti kuhinjski inventar i opremu,                                      

–          pomaže kuharima u pripremi jela,  itd.

Opšti uslovi za tražena radna mjesta:

 1. da je kandidat državljanin BiH stariji od 15 godina
 2. da ima opću zdravstvenu sposobnost.

 Posebni uslovi za radno mjesto Kuhar IV stepen

– SSS,  ugostiteljska škola ili ugostiteljsko – turistička škola, smjer kuhar ili ugostiteljsko-hotelski tehničar, IV st. , probni rad 1 mjesec     

Posebni uslovi za radno mjesto Kuhar III stepen

– SSS,  ugostiteljska škola, smjer kuhar, III st. ,  probni rad 1 mjesec

Posebni uslovi za radno mjesto Kuharski pomoćnik

– NK,  osmogodišnja škola, probni rad 1 mjesec

Dokazi koji se dostavljaju uz prijavu na javni oglas:

1. Kuhar IV stepen

 • CV
 • Diploma/Svjedočanstvo o završenoj srednjoj ugostiteljskoj školi, smjer kuhar ili ugostiteljsko-hotelski tehničar -IV stepen
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Uvjerenje o državljanstvu.

2. Kuhar III stepen

 • CV
 • Diploma/Svjedočanstvo o završenoj srednjoj ugostiteljskoj školi, smjer kuhar –III stepen
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Uvjerenje o državljanstvu

3. Kuharski pomoćnik

 • CV
 • Svjedočanstvo o završenoj osnovnoj školi
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Uvjerenje o državljanstvu

Nabrojani dokumenti predstavljaju dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova predviđenih Pravilnikom o radu za prijem u radni odnos na oglašena radna mjesta u JZU BRC „AQUATERM“ OLOVO.

Postupak izbora kandidata za radna mjesta za koja je kao uslov propisano osnovno i srednje obrazovanje, zasniva se na razmatranju dostavljene dokumentacije, te održanom intervjuu sa svakim od kandidata.

 Kriteriji na osnovu kojih će se vršiti bodovanje kandidata su:

R/b Kriterij Bodovi
1. stipendista ustanove 6
2. iskustvo na istim ili sličnim poslovima  
2.1 0 do 5 godina 2
2.2 6 do 10 godina 3
2.3 11 do 15 godina 4
2.4 16 do 20 godina 5
2.5 21 godina i više 6
3. pripadnost braniocima ili članovima njihovih porodica:  
3.1 -član porodice šehida i poginulih boraca 1
3.2 -ratni vojni invalid 1
3.3 -demobilisan borac 1
3.4 -član porodice ratnog vojnog invalida 1
3.5 -član porodice demobilisanog borca 1
4. usmeni i pismeni stručni ispit (samo za kandidate za radna mjesta sa višim ili visokim obrazovanjem-VŠS i VSS) od 0 do 9 bodova
5. intervju sa kandidatom za posao od 0 do 9 bodova

Ukoliko kandidati ispunjavanju neki ili sve kriterije na osnovu kojih će se vršiti bodovanje kandidata, uz gore navedenu obaveznu dokumentaciju dužni su dostaviti dokaz o ispunjavanju konkretnog ili svih kriterija. Dokaz je potvrda, rješenje, uvjerenje ili sličan dokument izdat od strane nadležnog organa (dokaz o radnom iskustvu od prethodnog poslodavca, uvjerenje iz porezne uprave službe za pitanja branilaca i njihovih porodica i sl.).

Sve dokumente dostaviti u ovjerenoj fotokopiji, ne starijoj od 6 mjeseci.

Kandidatima čija prijava na javni oglas ne bude prihvaćena, dostavljena dokumentacija neće se vratiti.

Samo izabrani kandidat će biti u obavezi da dostavi ljekarsko uvjerenje kao dokaz da njegovo zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju uslovima radnog mjesta za koje se prijavljuje u roku od 15 dana od dana zaprimanja obavještenja/odluke o izboru najboljeg kandidata.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom kojom se dokazuje ispunjavanje propisanih uslova dostavljaju se putem pošte u zatvorenoj koverti Komisiji za izbor na sljedeću adresu:


                                                 JZU BRC „AQUATERM“ OLOVO

ul. Branilaca grada bb

71340 O L O V O

-Komisiji za izbor-

( sa naznakom „NE OTVARAJ-Prijava na javni oglas za radno mjesto „___________“

-navedite na koje se prijavljujete-)

Javni oglas ostaje otvoren osam (8) dana od dana posljednjeg objavljivanja.

Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje, te će ih Komisija za izbor kandidata za prijem u radni odnos odbaciti zaključkom.

Poslodavac ima pravo poništiti javni oglas, usljed opravdanog razloga, ukoliko bi isti mogao prouzrokovati veću štetu poslodavcu od njegovog održavanja na snazi.

Dodatne informacije možete dobiti kod Sekretara Ustanove na broj telefona: 032/829-606, Mevla Mešić, dipl. pravnik.

                                                                                               V.D. direktora:

                                                                     Senad Selimović, dr spec. fiz. med. i rehabilitacije

JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos

Written by Samir on 14. Avgusta 2023.. Posted in Novosti

JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA

BANJSKO-REKREATIVNI CENTAR

«AQUATERM»

OLOVO

sa sjedištem u Olovu

Na osnovu člana 20a. Zakona o radu ( «Službene novine F BiH«, br. 26/16, 89/18 i 44/22), Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Zeničko-dobojskom kantonu („Službene novine Ze-do kantona“ broj: 9/23), člana 10. Pravilnika o radu JZU BRC „AQUATERM“ OLOVO, Pravila koja se primjenjuju prilikom zapošljavanja radnika broj: 137-12/19 od 17.12.2019. godine, saglasnosti Upravnog odbora broj: 01-33-839/23 od 03.08.2023. godine, te odluke v.d.direktora broj: 02-1-33-858/23 od 11.08.2023. godine,

raspisuje se

 JAVNI OGLAS

za prijem u radni odnos

1.   Ljekar specijalista  fizikalne  medicine  i  rehabilitacije -1 izvršilac na određeno vrijeme

(1 godina)

2.   Ekonomista -1 izvršilac na određeno vrijeme (do 31.12.2023.godine).

1. Ljekar specijalista  fizikalne  medicine  i  rehabilitacije………………1 izvršilac

status: 1 izvršilac na određeno vrijeme

probni rad: 3 mjeseca

kratak opis poslova:

–          obavlja specijalističke preglede (prvi i ponovni),                                              

–          utvrđuje program terapije i rehabilitacije,         

–          vrši nadzor nad provođenjem programa terapije i rehabilitacije,                      

–          daje stručno mišljenje o radnoj sposobnosti i uspjehu rehabilitacije,                

–          utvrđuje potrebu i daje nalog za obavljanje laboratorijskih i drugih dijagnostičkih pretraga i konsultativno-specijalističkih pregleda sa ciljem utvrđivanja konačne dijagnoze i kontrole liječenja,

–          sačinjava  i ovjerava prateću dokumentaciju (otpusna pisma, mišljenja, preporuke i sl.)

–          vodi propisanu medicinsku dokumentaciju, evidenciju i izvještaje, itd.

Mjesto rada: Olovo

Visina osnovne plate: cca 2.600,00 KM

    2. Ekonomista………………………………..1 izvršilac

status: 1 izvršilac na određeno vrijeme

probni rad: 1 mjesec

kratak opis poslova:

– svakodnevno zaključuje blagajnu putem blagajničkih izvještaja,
– kompletira dokumentaciju blagajne uz blagajnički dnevnik i finansijski nalog te istu odlaže u arhivu,
– vrši sve uplate i isplate novčanih sredstava blagajne,
– zaprima pazare i priprema za polog na žiro-račun ustanov,e
– uradi prenos mjesečnog gotovinskog prometa blagajne u PDV-e prijavu, nakon čega uradi pregled
  interne kontrole PDV-a i isti predaje šefu računovodstva,
– zaprima kompletnu dokumentaciju sa Recepcije i Šanka na osnovu koje vrši obradu faktura,
– vrši pregled, kopiranje i prilog iste uz fakture u dva primjerka (za kupce i arhivu ustanove),
– uradi prenos mjesečnog prometa po izlaznim fakturama u PDV-e prijavu, nakon čega uradi pregled   interne kontrole PDV-a i isti predaje šefu računovodstva, itd.

Mjesto rada: Olovo

Visina osnovne plate: cca 1.150,00 KM

Opšti uslovi za tražena radna mjesta:

 1. da je kandidat državljanin BiH stariji od 15 godina
 2. da ima opću zdravstvenu sposobnost.

 Posebni uslovi za radno mjesto Ljekar- specijalista  fizikalne  medicine  i  rehabilitacije

-VSS,  doktor medicine, specijalizacija iz oblasti fizikalne medicine i rehabilitacije, 5 (pet) godina  radnog iskustva, poznavanje rada na računaru

Posebni uslovi za radno mjesto Ekonomista

– SSS,  Ekonomska škola, 1 (jedna) godina rada u struci, poznavanje rada na računaru

Dokazi koji se dostavljaju uz prijavu na javni oglas:

1. Ljekar – specijalista  fizikalne  medicine  i  rehabilitacije

 • CV
 • Diploma o završenom medicinskom fakultetu
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu
 • Uvjerenje o položenom specijalističkom ispitu
 • Važeće odobrenje za obavljanje samostalnog rada (licenca) izdato od strane nadležne   ljekarske komore za zvanje specijaliste
 • Dokaz o poznavanju rada na računaru
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Uvjerenje o državljanstvu
 • Uvjerenje o radnom iskustvu

2. Ekonomista

 • CV
 • Diploma o završenoj srednjoj ekonomskoj školi
 • Dokaz o poznavanju rada na računaru
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Uvjerenje o državljanstvu
 • Uvjerenje o radnom iskustvu

Nabrojani dokumenti predstavljaju dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova predviđenih Pravilnikom o radu za prijem u radni odnos na oglašena radna mjesta u JZU BRC „AQUATERM“ OLOVO.

Postupak izbora kandidata za radna mjesta za koja je kao uslov propisano osnovno i srednje obrazovanje, zasniva se na razmatranju dostavljene dokumentacije, te održanom intervjuu sa svakim od kandidata.

Za radna mjesta za koja je kao uslov propisano više ili visoko obrazovanje, kao i određena naučna zvanja, održati će se pismeni i usmeni stručni ispit sa svakim od kandidata.

 Kriteriji na osnovu kojih će se vršiti bodovanje kandidata su:

R/b Kriterij Bodovi
1. stipendista ustanove 6
2. iskustvo na istim ili sličnim poslovima  
2.1 0 do 5 godina 2
2.2 6 do 10 godina 3
2.3 11 do 15 godina 4
2.4 16 do 20 godina 5
2.5 21 godina i više 6
3. pripadnost braniocima ili članovima njihovih porodica:  
3.1 -član porodice šehida i poginulih boraca 1
3.2 -ratni vojni invalid 1
3.3 -demobilisan borac 1
3.4 -član porodice ratnog vojnog invalida 1
3.5 -član porodice demobilisanog borca 1
4. usmeni i pismeni stručni ispit (samo za kandidate za radna mjesta sa višim ili visokim obrazovanjem-VŠS i VSS) od 0 do 9 bodova
5. intervju sa kandidatom za posao od 0 do 9 bodova

Ukoliko kandidati ispunjavanju neki ili sve kriterije na osnovu kojih će se vršiti bodovanje kandidata, uz gore navedenu obaveznu dokumentaciju dužni su dostaviti dokaz o ispunjavanju konkretnog ili svih kriterija. Dokaz je potvrda, rješenje, uvjerenje ili sličan dokument izdat od strane nadležnog organa (dokaz o radnom iskustvu od prethodnog poslodavca, uvjerenje iz porezne uprave službe za pitanja branilaca i njihovih porodica i sl.).

Sve dokumente dostaviti u ovjerenoj fotokopiji, ne starijoj od 6 mjeseci.

Kandidatima čija prijava na javni oglas ne bude prihvaćena, dostavljena dokumentacija neće se vratiti.

Samo izabrani kandidat će biti u obavezi da dostavi ljekarsko uvjerenje kao dokaz da njegovo zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju uslovima radnog mjesta za koje se prijavljuje u roku od 15 dana od dana zaprimanja obavještenja o izboru najboljeg kandidata.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom kojom se dokazuje ispunjavanje propisanih uslova dostavljaju se putem pošte u zatvorenoj koverti Komisiji za izbor na sljedeću adresu:

JZU BRC „AQUATERM“ OLOVO

ul. Branilaca grada bb

71340 O L O V O

-Komisiji za izbor-

( sa naznakom „NE OTVARAJ-Prijava na javni oglas za radno mjesto „___________“

-navedite na koje se prijavljujete-)

Javni oglas ostaje otvoren osam (8) dana od dana posljednjeg objavljivanja.

Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje, te će ih Komisija za izbor kandidata za prijem u radni odnos odbaciti zaključkom.

Poslodavac ima pravo poništiti javni oglas, usljed opravdanog razloga, ukoliko bi isti mogao prouzrokovati veću štetu poslodavcu od njegovog održavanja na snazi.

JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos na određeno vrijeme do 31.12.2023. godine

Written by Samir on 8. Avgusta 2023.. Posted in Novosti

JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA

BANJSKO-REKREATIVNI CENTAR

«AQUATERM»

OLOVO

sa sjedištem u Olovu

Na osnovu člana 20a. Zakona o radu ( «Službene novine F BiH«, br. 62/16 i 89/18), Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Zeničko-dobojskom kantonu („Službene novine Ze-do kantona“ broj: 9/23), člana 10. Pravilnika o radu JZU BRC „AQUATERM“ OLOVO, Pravila koja se primjenjuju prilikom zapošljavanja radnika broj: 137-12/19 od 17.12.2019. godine, saglasnosti Upravnog odbora broj: 01-33-839/ 23 od 03.08.2023. godine, te odluke v.d. direktora broj: 02-1-33-844/23 od 07.08.2023. godine

raspisuje se

 JAVNI OGLAS

za prijem u radni odnos na određeno vrijeme do 31.12.2023. godine

   1. Kuharski pomoćnik………………………………………………………………….1 izvršilac

status: 1 izvršilac na određeno vrijeme

probni rad: 1 mjesec

kratak opis poslova:

–          obavlja pripremne radove za početak rada kuhinje,                                              

–          priprema namirnice za izradu jela po nalogu kuhara,                                            

–          čisti kuhinjski inventar i opremu,                                    

–          pomaže kuharima u pripremi jela,                                   

–          stara se o ličnoj higijeni i čistoći kuhinje, itd.      

Visina osnovne plate: cca 668,00 KM

Mjesto rada: Olovo

Opšti uslovi za traženo radno mjesto:

 1. da je kandidat državljanin BiH stariji od 15 godina
 2. da ima opću zdravstvenu sposobnost.

Posebni uslovi za radno mjesto Kuharski pomoćnik

– Osmogodišnja škola, NK, probni rad 1 mjesec

Dokazi koji se dostavljaju uz prijavu na javni oglas:

1. Kuharski pomoćnik

 • CV
 • Svjedočanstvo o završenoj osnovnoj školi
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Uvjerenje o državljanstvu

Nabrojani dokumenti predstavljaju dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova predviđenih Pravilnikom o radu za prijem u radni odnos na oglašena radna mjesta u JZU BRC „AQUATERM“ OLOVO.

Postupak izbora kandidata za radna mjesta za koja je kao uslov propisano osnovno i srednje obrazovanje, zasniva se na razmatranju dostavljene dokumentacije, te održanom intervjuu sa svakim od kandidata.

 Kriteriji na osnovu kojih će se vršiti bodovanje kandidata su:

R/b Kriterij Bodovi
1. stipendista ustanove 6
2. iskustvo na istim ili sličnim poslovima  
2.1 0 do 5 godina 2
2.2 6 do 10 godina 3
2.3 11 do 15 godina 4
2.4 16 do 20 godina 5
2.5 21 godina i više 6
3. pripadnost braniocima ili članovima njihovih porodica:  
3.1 -član porodice šehida i poginulih boraca 1
3.2 -ratni vojni invalid 1
3.3 -demobilisan borac 1
3.4 -član porodice ratnog vojnog invalida 1
3.5 -član porodice demobilisanog borca 1
4. usmeni i pismeni stručni ispit (samo za kandidate za radna mjesta sa višim ili visokim obrazovanjem-VŠS i VSS) od 0 do 9 bodova
5. intervju sa kandidatom za posao od 0 do 9 bodova

Ukoliko kandidati ispunjavanju neki ili sve kriterije na osnovu kojih će se vršiti bodovanje kandidata, uz gore navedenu obaveznu dokumentaciju dužni su dostaviti dokaz o ispunjavanju konkretnog ili svih kriterija. Dokaz je potvrda, rješenje, uvjerenje ili sličan dokument izdat od strane nadležnog organa (dokaz o radnom iskustvu od prethodnog poslodavca, uvjerenje iz porezne uprave, službe za pitanja branilaca i njihovih porodica i sl.).

Iskustvo na istim ili sličnim poslovima kao kriterij se neće bodovati u konkretnom javnom oglasu na onim radnim mjestima gdje nije predviđeno kao poseban uslov.

Sve dokumente dostaviti u ovjerenoj fotokopiji, ne starijoj od 6 mjeseci.

Ukoliko se kandidat prijavljuje istovremeno na dva ili više radnih mjesta, potrebno je da dostavi zasebnu prijavu za svako radno mjesto, uz potrebnu dokumentaciju, u odvojenim kovertama.

Kandidatima čija prijava na javni oglas ne bude prihvaćena, dostavljena dokumentacija neće se vratiti.

Samo izabrani kandidat će biti u obavezi da dostavi ljekarsko uvjerenje kao dokaz da njegovo zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju uslovima radnog mjesta za koje se prijavljuje u roku od 15 dana od dana zaprimanja obavještenja o izboru najboljeg kandidata.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom kojom se dokazuje ispunjavanje propisanih uslova dostavljaju se putem pošte u zatvorenoj koverti Komisiji za izbor na sljedeću adresu:

JZU BRC „AQUATERM“ OLOVO

ul. Branilaca grada bb

71340 O L O V O

-Komisiji za izbor-

( sa naznakom „NE OTVARAJ-Prijava na javni oglas za radno mjesto „Kuharski pomoćnik“

-navedite na koje se prijavljujete-)

Javni oglas ostaje otvoren osam (8) dana od dana posljednjeg objavljivanja.

Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje, te će ih Komisija za izbor kandidata za prijem u radni odnos odbaciti zaključkom.

Poslodavac ima pravo poništiti javni oglas, usljed opravdanog razloga, ukoliko bi isti mogao prouzrokovati veću štetu poslodavcu od njegovog održavanja na snazi.

Dodatne informacije možete dobiti kod Sekretara Ustanove na broj telefona: 032/829-606, Mevla Mešić, dipl. pravnik.

                                                                                               V.D. direktora:

                                                                     Selimović Senad, dr spec. fiz. med. i rehabilitacije

JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos na određeno vrijeme do 31.12.2023. godine

Written by Samir on 18. Jula 2023.. Posted in Novosti

JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA

BANJSKO-REKREATIVNI CENTAR

«AQUATERM»

OLOVO

sa sjedištem u Olovu

Na osnovu člana 20a. Zakona o radu ( «Službene novine F BiH«, br. 62/16 i 89/18), Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Zeničko-dobojskom kantonu („Službene novine Ze-do kantona“ broj: 9/23), člana 10. Pravilnika o radu JZU BRC „AQUATERM“ OLOVO, Pravila koja se primjenjuju prilikom zapošljavanja radnika broj: 137-12/19 od 17.12.2019. godine, saglasnosti Upravnog odbora broj: 01-33-651/ 23 od 13.06.2023. godine, te odluke v.d. direktora broj: 02-1-33-684/23 od 16.06.2023. godine

raspisuje se

 JAVNI OGLAS

za prijem u radni odnos na određeno vrijeme do 31.12.2023. godine

   1. Kuharski pomoćnik………………………………………………………………….1 izvršilac

status: 1 izvršilac na određeno vrijeme

probni rad: 1 mjesec

kratak opis poslova:

–          obavlja pripremne radove za početak rada kuhinje,                                              

–          priprema namirnice za izradu jela po nalogu kuhara,                                            

–          čisti kuhinjski inventar i opremu,                                    

–          pomaže kuharima u pripremi jela,                                   

–          stara se o ličnoj higijeni i čistoći kuhinje, itd.      

Visina osnovne plate: cca 668,00 KM

Mjesto rada: Olovo

Opšti uslovi za traženo radno mjesto:

 1. da je kandidat državljanin BiH stariji od 15 godina
 2. da ima opću zdravstvenu sposobnost.

Posebni uslovi za radno mjesto Kuharski pomoćnik

– Osmogodišnja škola, NK, probni rad 1 mjesec

Dokazi koji se dostavljaju uz prijavu na javni oglas:

1. Kuharski pomoćnik

 • CV
 • Svjedočanstvo o završenoj osnovnoj školi
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Uvjerenje o državljanstvu

Nabrojani dokumenti predstavljaju dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova predviđenih Pravilnikom o radu za prijem u radni odnos na oglašena radna mjesta u JZU BRC „AQUATERM“ OLOVO.

Postupak izbora kandidata za radna mjesta za koja je kao uslov propisano osnovno i srednje obrazovanje, zasniva se na razmatranju dostavljene dokumentacije, te održanom intervjuu sa svakim od kandidata.

 Kriteriji na osnovu kojih će se vršiti bodovanje kandidata su:

R/b Kriterij Bodovi
1. stipendista ustanove 6
2. iskustvo na istim ili sličnim poslovima  
2.1 0 do 5 godina 2
2.2 6 do 10 godina 3
2.3 11 do 15 godina 4
2.4 16 do 20 godina 5
2.5 21 godina i više 6
3. pripadnost braniocima ili članovima njihovih porodica:  
3.1 -član porodice šehida i poginulih boraca 1
3.2 -ratni vojni invalid 1
3.3 -demobilisan borac 1
3.4 -član porodice ratnog vojnog invalida 1
3.5 -član porodice demobilisanog borca 1
4. usmeni i pismeni stručni ispit (samo za kandidate za radna mjesta sa višim ili visokim obrazovanjem-VŠS i VSS) od 0 do 9 bodova
5. intervju sa kandidatom za posao od 0 do 9 bodova

Ukoliko kandidati ispunjavanju neki ili sve kriterije na osnovu kojih će se vršiti bodovanje kandidata, uz gore navedenu obaveznu dokumentaciju dužni su dostaviti dokaz o ispunjavanju konkretnog ili svih kriterija. Dokaz je potvrda, rješenje, uvjerenje ili sličan dokument izdat od strane nadležnog organa (dokaz o radnom iskustvu od prethodnog poslodavca, uvjerenje iz porezne uprave, službe za pitanja branilaca i njihovih porodica i sl.).

Iskustvo na istim ili sličnim poslovima kao kriterij se neće bodovati u konkretnom javnom oglasu na onim radnim mjestima gdje nije predviđeno kao poseban uslov.

Sve dokumente dostaviti u ovjerenoj fotokopiji, ne starijoj od 6 mjeseci.

Ukoliko se kandidat prijavljuje istovremeno na dva ili više radnih mjesta, potrebno je da dostavi zasebnu prijavu za svako radno mjesto, uz potrebnu dokumentaciju, u odvojenim kovertama.

Kandidatima čija prijava na javni oglas ne bude prihvaćena, dostavljena dokumentacija neće se vratiti.

Samo izabrani kandidat će biti u obavezi da dostavi ljekarsko uvjerenje kao dokaz da njegovo zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju uslovima radnog mjesta za koje se prijavljuje u roku od 15 dana od dana zaprimanja obavještenja o izboru najboljeg kandidata.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom kojom se dokazuje ispunjavanje propisanih uslova dostavljaju se putem pošte u zatvorenoj koverti Komisiji za izbor na sljedeću adresu:

JZU BRC „AQUATERM“ OLOVO

ul. Branilaca grada bb

71340 O L O V O

-Komisiji za izbor-

( sa naznakom „NE OTVARAJ-Prijava na javni oglas za radno mjesto „Kuharski pomoćnik“

-navedite na koje se prijavljujete-)

Javni oglas ostaje otvoren osam (8) dana od dana posljednjeg objavljivanja.

Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje, te će ih Komisija za izbor kandidata za prijem u radni odnos odbaciti zaključkom.

Poslodavac ima pravo poništiti javni oglas, usljed opravdanog razloga, ukoliko bi isti mogao prouzrokovati veću štetu poslodavcu od njegovog održavanja na snazi.

Dodatne informacije možete dobiti kod Sekretara Ustanove na broj telefona: 032/829-606, Mevla Mešić, dipl. pravnik.

                                                                                               V.D. direktora:

                                                                     Selimović Senad, dr spec. fiz. med. i rehabilitacije

Javni oglas

Written by Samir on 14. Jula 2023.. Posted in Novosti

javni-oglas-fizioterapeutski-tehničar-07.2023.docx

JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA

BANJSKO-REKREATIVNI CENTAR

«AQUATERM»

OLOVO

sa sjedištem u Olovu

Na osnovu člana 20a. Zakona o radu ( «Službene novine F BiH«, br. 26/16, 89/18 i 44/22, uz odluke Ustavnog suda), Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Zeničko-dobojskom kantonu („Službene novine Ze-do kantona“ broj: 9/23), člana 10. Pravilnika o radu JZU BRC „AQUATERM“ OLOVO, Pravila koja se primjenjuju prilikom zapošljavanja radnika broj: 137-12/19 od 17.12.2019. godine, Odluke o saglasnosti Upravnog odbora broj: 01-33-766/23 od 12.07.2023. godine, te odluke v.d. direktora broj: 02-1-33-767/23 od 13.07.2023. godine,

raspisuje se

 JAVNI OGLAS

za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

 1. Fizioterapeutski tehničar…………………………………………………………….. 2 izvršioca

(do 31.12.2023. godine).

1. Fizioterapeutski tehničar………………2 izvršioca

status: 2 izvršioca na određeno vrijeme

probni rad: 1 mjesec

kratak opis poslova:

–          priprema opremu za početak rada,                                               

–          obavlja poslove u hidro-terapiji po nalazu ljekara,                        

–          obavlja poslove u elektro-terapiji po nalazu ljekara,                                             

–          obavlja poslove u kinezi-terapiji po nalazu ljekara,                                              

–          obavlja poslove u termo-terapiji po nalazu ljekara, itd.

Mjesto rada: Olovo

Visina osnovne plate: cca 1.210,00 KM

Opšti uslovi za tražena radna mjesta:

 1. da je kandidat državljanin BiH stariji od 15 godina
 2. da ima opću zdravstvenu sposobnost.

 Posebni uslovi za radno mjesto Fizioterapeutski tehničar

-SSS, medicinska škola, smjer fizioterapeutski, položen stručni ispit, poznavanje rada na računaru, položen ispit za vozačku dozvolu B kategorije,  probni rad 1 mjesec

Dokazi koji se dostavljaju uz prijavu na javni oglas:

1. Fizioterapeutski tehničar

 • CV
 • Diploma o završenoj srednjoj medicinskoj školi, smjer fizioterapeutski tehničar
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu
 • Dokaz o poznavanju rada na računaru
 • Dokaz o položenom vozačkom ispitu B kategorije
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Uvjerenje o državljanstvu

Nabrojani dokumenti predstavljaju dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova predviđenih Pravilnikom o radu za prijem u radni odnos na oglašena radna mjesta u JZU BRC „AQUATERM“ OLOVO.

Postupak izbora kandidata za radna mjesta za koja je kao uslov propisano osnovno i srednje obrazovanje, zasniva se na razmatranju dostavljene dokumentacije, te održanom intervjuu sa svakim od kandidata.

 Kriteriji na osnovu kojih će se vršiti bodovanje kandidata su:

R/b Kriterij Bodovi
1. stipendista ustanove 6
2. iskustvo na istim ili sličnim poslovima  
2.1 0 do 5 godina 2
2.2 6 do 10 godina 3
2.3 11 do 15 godina 4
2.4 16 do 20 godina 5
2.5 21 godina i više 6
3. pripadnost braniocima ili članovima njihovih porodica:  
3.1 -član porodice šehida i poginulih boraca 1
3.2 -ratni vojni invalid 1
3.3 -demobilisan borac 1
3.4 -član porodice ratnog vojnog invalida 1
3.5 -član porodice demobilisanog borca 1
4. usmeni i pismeni stručni ispit (samo za kandidate za radna mjesta sa višim ili visokim obrazovanjem-VŠS i VSS) od 0 do 9 bodova
5. intervju sa kandidatom za posao od 0 do 9 bodova

Ukoliko kandidati ispunjavanju neki ili sve kriterije na osnovu kojih će se vršiti bodovanje kandidata, uz gore navedenu obaveznu dokumentaciju dužni su dostaviti dokaz o ispunjavanju konkretnog ili svih kriterija. Dokaz je potvrda, rješenje, uvjerenje ili sličan dokument izdat od strane nadležnog organa (dokaz o radnom iskustvu od prethodnog poslodavca, uvjerenje iz porezne uprave službe za pitanja branilaca i njihovih porodica i sl.).

Iskustvo na istim ili sličnim poslovima kao kriterij se neće bodovati u konkretnom javnom oglasu na onim radnim mjestima gdje nije predviđeno kao poseban uslov.

Sve dokumente dostaviti u ovjerenoj fotokopiji, ne starijoj od 6 mjeseci.

Kandidatima čija prijava na javni oglas ne bude prihvaćena, dostavljena dokumentacija će se vratiti.

Samo izabrani kandidat će biti u obavezi da dostavi ljekarsko uvjerenje kao dokaz da njegovo zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju uslovima radnog mjesta za koje se prijavljuje u roku od 15 dana od dana zaprimanja obavještenja o izboru najboljeg kandidata.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom kojom se dokazuje ispunjavanje propisanih uslova dostavljaju se putem pošte u zatvorenoj koverti Komisiji za izbor na sljedeću adresu:

JZU BRC „AQUATERM“ OLOVO

ul. Branilaca grada bb

71340 O L O V O

-Komisiji za izbor-

( sa naznakom „NE OTVARAJ-Prijava na javni oglas za radno mjesto „Fizioterapeutski tehničar“)

Javni oglas ostaje otvoren osam (8) dana od dana posljednjeg objavljivanja.

Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje, te će ih Komisija za izbor kandidata za prijem u radni odnos odbaciti zaključkom.

Poslodavac ima pravo poništiti javni oglas, usljed opravdanog razloga, ukoliko bi isti mogao prouzrokovati veću štetu poslodavcu od njegovog održavanja na snazi.

Dodatne informacije možete dobiti kod Sekretara Ustanove na broj telefona: 032/829-606, Mevla Mešić, dipl. pravnik.

                                                                                               V.D. direktora:

                                                                     Selimović Senad, dr spec. fiz. med. i rehabilitacije

JAVNI OGLAS ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA JZU BRC „AQUATERM“ OLOVO

Written by Samir on 10. Jula 2023.. Posted in Novosti

JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA

       BANJSKO-REKREATIVNI CENTAR

 „AQUATERM“ OLOVO

Branilaca Olova bb

Na osnovu člana 29. Stav 1. Uredbe sa zakonskom snagom o ustanovama („Službeni list RBiH“, broj: 06/92, 08/93 i 13/94), člana 65. stav 1), alineja 2 i člana 66. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službene novine Federacije BiH“, broj: 46/10 i 75/13), Pravilnika o uvjetima u pogledu vrste završenog fakulteta zdravstvenog usmjerenja koje moraju ispuniti osobe koje konkuriraju za direktora zdravstvene ustanove („Službene novine F BiH”, broj 77/17), člana 14. Odluke o potvrđivanju prava osnivača JZU BRC „AQUATERM“ OLOVO („Službeni glasnik općine Olovo“, broj: 1/14), člana 22. Statuta JZU BRC „AQUATERM“ OLOVO, člana 7. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 12/03, 34/03 i 65/13), te Odluke o utvrđivanju kriterija za imenovanje u reguliranim tijelima općine Olovo, broj: 01-01-3-212-1/23 od 14.03.2023. godine, Odluke Upravnog odbora JZU BRC „AQUATERM“ OLOVO, broj: UO-01-33-721/23 od 27.06.2023. godine, Upravni odbor JZU BRC „AQUATERM“ OLOVO na 15. redovnoj sjednici održanoj 27.06.2023. godine, raspisuje

JAVNI OGLAS

ZA IZBOR I IMENOVANJE

DIREKTORA JZU BRC „AQUATERM“ OLOVO

I      Predmet javnog oglasa:

Objavljuje se javni oglas za izbor i imenovanje direktora Javne zdravstvene ustanove banjsko-rekreativni centar „AQUATERM“ OLOVO.

II         Opis poslova:

Direktor rukovodi radom Ustanove, organizuje i vodi poslovanje, predstavlja i zastupa Ustanovu i odgovoran je za zakonitost rada Ustanove, te obavlja sve ostale poslove i radne zadatke propisane zakonom i statutom.

III     Opći i posebni uslovi:

Kandidat za izbor i imenovanje na poziciju direktora JZU BRC „AQUATERM“ OLOVO mora ispunjavati sljedeće opće i posebne uslove:

 1. Da je državljanin Bosne i Hercegovine (dokaz: uvjerenje o državljanstvu);
 2. Da je stariji od 18 godina (dokaz: izvod iz matične knjige rođenih);
 3. Da nije stariji od 65 godina (dokaz: izvod iz matične knjige rođenih);
 4. Da ima opću zdravstvenu sposobnost za obavljanje navedene pozicije (dokaz: ljekarsko uvjerenje o općoj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje navedene pozicije koje se dostavlja nakon izbora kandidata);
 5. Da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u BiH, u periodu od 3 (tri) godine prije dana objave javnog oglasa (dokaz: izjava kandidata potpisana i ovjerena od strane nadležnog organa);
 6. Da se na njega ne odnosi član IX.1. Ustava BiH (dokaz: izjava kandidata potpisana i ovjerena od strane nadležnog organa)
 7. Da nije osoba kojom je presudom suda zabranjeno obavljanje aktivnosti vezanih za obavljanje dužnosti na poziciju za koju se imenuju;
 8. Da nije na dužnosti u političkoj stranci u smislu članka 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u FBiH („Službene novine FBiH“, broj: 12/03, 34/03 i 65/13) (dokaz: izjava kandidata potpisana i ovjerena od strane nadležnog organa);
 9. Da nije član tijela zakonodavne, izvršne vlasti ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti Federaciji BiH („Službene novine FBiH“, broj: 70/08) (dokaz: izjava kandidata potpisana i ovjerena od strane nadležnog organa);
 10. Da nema privatni finansijski interes u reguliranom tijelu u koje se kandidira u smislu člana 2. tačka 1.2 Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u F BiH („Službene novine FBiH“, broj: 12/03, 34/03 i 65/13) (dokaz: izjava kandidata potpisana i ovjerena od strane nadležnog organa).

Lični podaci o podnosiocima prijava iz tačke 7. općih uslova prikupljat će se službenim putem shodno Zakonu o zaštiti ličnih podataka u BiH.

b)  Posebni uslovi

 1. Da ima završen medicinski ili farmaceutski fakultet  (dokaz: diploma o završenom fakultetu);
 2. Da ima najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva u struci (dokaz: uvjerenje o radnom iskustvu u struci);
 3. Da ima znanje o zdravstvenom menadžmentu, odnosno završenu specijalizaciju iz zdravstvenog menadžmenta ili završen postdiplomski studij iz zdravstvenog menadžmenta (dokaz: odgovarajući pisani dokument-certifikat o položena sva tri nivoa edukacije iz zdravstvenog menadžmenta (osnovnom nivou (SHCE 1), srednjem nivou (SHCE 2) i naprednom nivou (SHCE 3)), odnosno završenoj specijalizaciji ili završenom postdiplomskom studiju iz zdravstvenog menadžmentao zdravstvenom menadžmentu u skladu sa Pravilnikom o uvjetima u pogledu vrste završenog fakulteta zdravstvenog usmjerenja koje moraju ispuniti osobe koje konkuriraju za direktora zdravstvene ustanove „Službene novine F BiH“, broj: 77/17);
 4. Program rada i razvoja Ustanove u izbornom mandatu uz obavezan intervju sa kandidatima koji ispunjavaju javnim oglasom propisane uslove/uvjete. Kandidati mogu uz program rada i razvoja priložiti i dokaz o referensama u dosadašnjem radu u struci, a naročito u oblasti specijalističke medicinske djelatnosti-fizikalne medicine i rehabilitacije, što predstavlja osnovnu djelatnost ustanove.

IV        Izbor i imenovanje:

Izbor i imenovanje direktora JZU BRC „AQUATERM“ OLOVO se vrši na mandatni period od 4 (četiri) godine.

Prilikom procjene kvalifikacije i iskustva kandidata uzeće se u obzir i cijeniti menadžerske sposobnosti, sposobnost za savjesno, odlučno i odgovorno obavljanje pozicije, sposobnost nepristrasnog donošenja odluka, sposobnost tumačenja i primjene zakona i drugih propisa, naročito iz djelatnosti Ustanove, komunikacijske i organizacijske sposobnosti, sposobnost upravljanja finansijskim i ljudskim resursima i sklonost timskom radu, kao i rezultati rada ostvareni tokom karijere.

V         Rok za podnošenje prijava kandidata:

Kandidati su dužni uz prijavu, koja sadrži kraću biografiju – CV, adresu i kontakt telefon, priložiti ovjerene fotokopije dokumenata ne starije od 3 mjeseca od dana objave javnog oglasa, kao dokaz o ispunjavanju općih i posebnih uslova/uvjeta traženih javnim oglasom.

Ljekarsko uvjerenje o općoj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje navedene pozicije koje se dostavlja nakon izbora kandidata.

Prijave se dostavljaju preporučenom pošiljkom sa naznakom: „Prijava na javni oglas za direktora– ne otvarati“, na adresu: JZU BRC „AQUATERM“ OLOVO, ulica Branilaca Olova bb, 71340 Olovo.

Komisija za izbor i imenovanje direktora pozvat će kandidate koji ispunjavaju opće i posebne uslove oglasa, te sa istim obaviti intervju.

Javni oglas se ima objaviti u „Službenim novinama Federacije BiH“, dnevnom listu „Oslobođenje“ i službenoj web stranici ustanove.

Upravni odbor ima pravo poništiti javni oglas ili jedan njegov dio, uslijed opravdanog razloga, ukoliko bi isti mogao prouzrokovati veću štetu ustanovi od njegovog održavanja na snazi.

Javni oglas ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana posljednje objave.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Zaprimljena dokumentacija neće se vraćati kandidatima.

VI        Način i rok obavještenja kandidata o rezultatima javnog oglasa:

Svi prijavljeni kandidati će biti obavješteni o rezultatima javnog oglasa najkasnije u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o imenovanju direktora JZU BRC „AQUATERM“ OLOVO.

                                                                                 PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA

                                                                                                 JZU BRC „AQUATERM“ OLOVO

                                                                                  Zukić Samir, mr menadžmenta

Obavještenje o nabavci aparata za ultrazvučnu dijagnostiku

Written by Samir on 6. Jula 2023.. Posted in Novosti

Kontakt Info

JZU BRC “AQUATERM” Olovo
Branilaca bb
71340 Olovo, BiH
Tel: +387 32 829 600
Fax: +387 32 829 601
aquaterm.recepcija@gmail.com