JAVNI OGLAS ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA JZU BRC „AQUATERM“ OLOVO

Written by Samir on 16. Februara 2024.. Posted in Novosti

JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA

       BANJSKO-REKREATIVNI CENTAR

 „AQUATERM“ OLOVO

Branilaca Olova bb

Na osnovu člana 29. Stav 1. Uredbe sa zakonskom snagom o ustanovama („Službeni list RBiH“, broj: 06/92, 08/93 i 13/94), člana 65. stav 1), alineja 2 i člana 66. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službene novine Federacije BiH“, broj: 46/10 i 75/13), Pravilnika o uvjetima u pogledu vrste završenog fakulteta zdravstvenog usmjerenja koje moraju ispuniti osobe koje konkuriraju za direktora zdravstvene ustanove („Službene novine F BiH”, broj 77/17), člana 14. Odluke o potvrđivanju prava osnivača JZU BRC „AQUATERM“ OLOVO („Službeni glasnik općine Olovo“, broj: 1/14), člana 22. Statuta JZU BRC „AQUATERM“ OLOVO, člana 7. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 12/03, 34/03 i 65/13), te Odluke o utvrđivanju kriterija za imenovanje u reguliranim tijelima općine Olovo, broj: 01-01-3-212-1/23 od 14.03.2023. godine, Odluke Upravnog odbora JZU BRC „AQUATERM“ OLOVO, broj: UO-01-33-83/24 od 31.01.2024. godine, Upravni odbor JZU BRC „AQUATERM“ OLOVO na XXII redovnoj sjednici održanoj 31.01.2024. godine, raspisuje

JAVNI OGLAS

ZA IZBOR I IMENOVANJE

DIREKTORA JZU BRC „AQUATERM“ OLOVO

I      Predmet javnog oglasa:

Objavljuje se javni oglas za izbor i imenovanje direktora Javne zdravstvene ustanove banjsko-rekreativni centar „AQUATERM“ OLOVO.

II Opis poslova:

Direktor rukovodi radom Ustanove, organizuje i vodi poslovanje, predstavlja i zastupa Ustanovu i odgovoran je za zakonitost rada Ustanove, te obavlja sve ostale poslove i radne zadatke propisane zakonom i statutom.

III     Opći i posebni uslovi:

Kandidat za izbor i imenovanje na poziciju direktora JZU BRC „AQUATERM“ OLOVO mora ispunjavati sljedeće opće i posebne uslove:

a) opći uslovi

 1. Da je državljanin Bosne i Hercegovine (dokaz: uvjerenje o državljanstvu);
 2. Da je stariji od 18 godina (dokaz: izvod iz matične knjige rođenih);
 3. Da nije stariji od 65 godina (dokaz: izvod iz matične knjige rođenih);
 4. Da ima opću zdravstvenu sposobnost za obavljanje navedene pozicije (dokaz: ljekarsko uvjerenje o općoj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje navedene pozicije koje se dostavlja nakon izbora kandidata);
 5. Da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u BiH, u periodu od 3 (tri) godine prije dana objave javnog oglasa (dokaz: izjava kandidata potpisana i ovjerena od strane nadležnog organa);
 6. Da se na njega ne odnosi član IX.1. Ustava BiH (dokaz: izjava kandidata potpisana i ovjerena od strane nadležnog organa)
 7. Da nije osoba kojom je presudom suda zabranjeno obavljanje aktivnosti vezanih za obavljanje dužnosti na poziciju za koju se imenuju;
 8. Da nije na dužnosti u političkoj stranci u smislu članka 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u FBiH („Službene novine FBiH“, broj: 12/03, 34/03 i 65/13) (dokaz: izjava kandidata potpisana i ovjerena od strane nadležnog organa);
 9. Da nije član tijela zakonodavne, izvršne vlasti ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti Federaciji BiH („Službene novine FBiH“, broj: 70/08) (dokaz: izjava kandidata potpisana i ovjerena od strane nadležnog organa);
 10. Da nema privatni finansijski interes u reguliranom tijelu u koje se kandidira u smislu člana 2. tačka 1.2 Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u F BiH („Službene novine FBiH“, broj: 12/03, 34/03 i 65/13) (dokaz: izjava kandidata potpisana i ovjerena od strane nadležnog organa).

Lični podaci o podnosiocima prijava iz tačke 7. općih uslova prikupljat će se službenim putem shodno Zakonu o zaštiti ličnih podataka u BiH.

b)  Posebni uslovi

 1. Da ima završen medicinski ili farmaceutski fakultet  (dokaz: diploma o završenom fakultetu);
 2. Da ima najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva u struci (dokaz: uvjerenje o radnom iskustvu u struci);
 3. Da ima znanje o zdravstvenom menadžmentu, odnosno završenu specijalizaciju iz zdravstvenog menadžmenta ili završen postdiplomski studij iz zdravstvenog menadžmenta (dokaz: odgovarajući pisani dokument-certifikat o položena sva tri nivoa edukacije iz zdravstvenog menadžmenta (osnovnom nivou (SHCE 1), srednjem nivou (SHCE 2) i naprednom nivou (SHCE 3)), odnosno završenoj specijalizaciji ili završenom postdiplomskom studiju iz zdravstvenog menadžmentao zdravstvenom menadžmentu u skladu sa Pravilnikom o uvjetima u pogledu vrste završenog fakulteta zdravstvenog usmjerenja koje moraju ispuniti osobe koje konkuriraju za direktora zdravstvene ustanove „Službene novine F BiH“, broj: 77/17);
 4. Program rada i razvoja Ustanove u izbornom mandatu uz obavezan intervju sa kandidatima koji ispunjavaju javnim oglasom propisane uslove/uvjete. Kandidati mogu uz program rada i razvoja priložiti i dokaz o referensama u dosadašnjem radu u struci, a naročito u oblasti specijalističke medicinske djelatnosti-fizikalne medicine i rehabilitacije, što predstavlja osnovnu djelatnost ustanove.

IV Izbor i imenovanje:

Izbor i imenovanje direktora JZU BRC „AQUATERM“ OLOVO se vrši na mandatni period od 4 (četiri) godine.

Prilikom procjene kvalifikacije i iskustva kandidata uzeće se u obzir i cijeniti menadžerske sposobnosti, sposobnost za savjesno, odlučno i odgovorno obavljanje pozicije, sposobnost nepristrasnog donošenja odluka, sposobnost tumačenja i primjene zakona i drugih propisa, naročito iz djelatnosti Ustanove, komunikacijske i organizacijske sposobnosti, sposobnost upravljanja finansijskim i ljudskim resursima i sklonost timskom radu, kao i rezultati rada ostvareni tokom karijere.

V Rok za podnošenje prijava kandidata:

Kandidati su dužni uz prijavu, koja sadrži kraću biografiju – CV, adresu i kontakt telefon, priložiti ovjerene fotokopije dokumenata ne starije od 3 mjeseca od dana objave javnog oglasa, kao dokaz o ispunjavanju općih i posebnih uslova/uvjeta traženih javnim oglasom.

Ljekarsko uvjerenje o općoj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje navedene pozicije koje se dostavlja nakon izbora kandidata.

Prijave se dostavljaju preporučenom pošiljkom ili lično na protokol ustanove sa naznakom: „Prijava na javni oglas za direktora– ne otvarati“, na adresu: JZU BRC „AQUATERM“ OLOVO, ulica Branilaca Olova bb, 71340 Olovo.

Komisija za izbor i imenovanje direktora pozvat će kandidate koji ispunjavaju opće i posebne uslove oglasa, te sa istim obaviti intervju.

Javni oglas se ima objaviti u „Službenim novinama Federacije BiH“, dnevnom listu „Oslobođenje“ i službenoj web stranici ustanove.

Upravni odbor ima pravo poništiti javni oglas ili jedan njegov dio, uslijed opravdanog razloga, ukoliko bi isti mogao prouzrokovati veću štetu ustanovi od njegovog održavanja na snazi.

Javni oglas ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana posljednje objave.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Zaprimljena dokumentacija neće se vraćati kandidatima.

VI Način i rok obavještenja kandidata o rezultatima javnog oglasa:

Svi prijavljeni kandidati će biti obavješteni o rezultatima javnog oglasa najkasnije u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o imenovanju direktora JZU BRC „AQUATERM“ OLOVO.

         PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA

                                                                                                 JZU BRC „AQUATERM“ OLOVO

                                                                                  Zukić Samir, mr menadžmenta

Kontakt Info

JZU BRC “AQUATERM” Olovo
Branilaca bb
71340 Olovo, BiH
Tel: +387 32 829 600
Fax: +387 32 829 601
aquaterm.recepcija@gmail.com