JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos

Written by Samir on 14. Avgusta 2023.. Posted in Novosti

JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA

BANJSKO-REKREATIVNI CENTAR

«AQUATERM»

OLOVO

sa sjedištem u Olovu

Na osnovu člana 20a. Zakona o radu ( «Službene novine F BiH«, br. 26/16, 89/18 i 44/22), Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Zeničko-dobojskom kantonu („Službene novine Ze-do kantona“ broj: 9/23), člana 10. Pravilnika o radu JZU BRC „AQUATERM“ OLOVO, Pravila koja se primjenjuju prilikom zapošljavanja radnika broj: 137-12/19 od 17.12.2019. godine, saglasnosti Upravnog odbora broj: 01-33-839/23 od 03.08.2023. godine, te odluke v.d.direktora broj: 02-1-33-858/23 od 11.08.2023. godine,

raspisuje se

 JAVNI OGLAS

za prijem u radni odnos

1.   Ljekar specijalista  fizikalne  medicine  i  rehabilitacije -1 izvršilac na određeno vrijeme

(1 godina)

2.   Ekonomista -1 izvršilac na određeno vrijeme (do 31.12.2023.godine).

1. Ljekar specijalista  fizikalne  medicine  i  rehabilitacije………………1 izvršilac

status: 1 izvršilac na određeno vrijeme

probni rad: 3 mjeseca

kratak opis poslova:

–          obavlja specijalističke preglede (prvi i ponovni),                                              

–          utvrđuje program terapije i rehabilitacije,         

–          vrši nadzor nad provođenjem programa terapije i rehabilitacije,                      

–          daje stručno mišljenje o radnoj sposobnosti i uspjehu rehabilitacije,                

–          utvrđuje potrebu i daje nalog za obavljanje laboratorijskih i drugih dijagnostičkih pretraga i konsultativno-specijalističkih pregleda sa ciljem utvrđivanja konačne dijagnoze i kontrole liječenja,

–          sačinjava  i ovjerava prateću dokumentaciju (otpusna pisma, mišljenja, preporuke i sl.)

–          vodi propisanu medicinsku dokumentaciju, evidenciju i izvještaje, itd.

Mjesto rada: Olovo

Visina osnovne plate: cca 2.600,00 KM

    2. Ekonomista………………………………..1 izvršilac

status: 1 izvršilac na određeno vrijeme

probni rad: 1 mjesec

kratak opis poslova:

– svakodnevno zaključuje blagajnu putem blagajničkih izvještaja,
– kompletira dokumentaciju blagajne uz blagajnički dnevnik i finansijski nalog te istu odlaže u arhivu,
– vrši sve uplate i isplate novčanih sredstava blagajne,
– zaprima pazare i priprema za polog na žiro-račun ustanov,e
– uradi prenos mjesečnog gotovinskog prometa blagajne u PDV-e prijavu, nakon čega uradi pregled
  interne kontrole PDV-a i isti predaje šefu računovodstva,
– zaprima kompletnu dokumentaciju sa Recepcije i Šanka na osnovu koje vrši obradu faktura,
– vrši pregled, kopiranje i prilog iste uz fakture u dva primjerka (za kupce i arhivu ustanove),
– uradi prenos mjesečnog prometa po izlaznim fakturama u PDV-e prijavu, nakon čega uradi pregled   interne kontrole PDV-a i isti predaje šefu računovodstva, itd.

Mjesto rada: Olovo

Visina osnovne plate: cca 1.150,00 KM

Opšti uslovi za tražena radna mjesta:

 1. da je kandidat državljanin BiH stariji od 15 godina
 2. da ima opću zdravstvenu sposobnost.

 Posebni uslovi za radno mjesto Ljekar- specijalista  fizikalne  medicine  i  rehabilitacije

-VSS,  doktor medicine, specijalizacija iz oblasti fizikalne medicine i rehabilitacije, 5 (pet) godina  radnog iskustva, poznavanje rada na računaru

Posebni uslovi za radno mjesto Ekonomista

– SSS,  Ekonomska škola, 1 (jedna) godina rada u struci, poznavanje rada na računaru

Dokazi koji se dostavljaju uz prijavu na javni oglas:

1. Ljekar – specijalista  fizikalne  medicine  i  rehabilitacije

 • CV
 • Diploma o završenom medicinskom fakultetu
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu
 • Uvjerenje o položenom specijalističkom ispitu
 • Važeće odobrenje za obavljanje samostalnog rada (licenca) izdato od strane nadležne   ljekarske komore za zvanje specijaliste
 • Dokaz o poznavanju rada na računaru
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Uvjerenje o državljanstvu
 • Uvjerenje o radnom iskustvu

2. Ekonomista

 • CV
 • Diploma o završenoj srednjoj ekonomskoj školi
 • Dokaz o poznavanju rada na računaru
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Uvjerenje o državljanstvu
 • Uvjerenje o radnom iskustvu

Nabrojani dokumenti predstavljaju dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova predviđenih Pravilnikom o radu za prijem u radni odnos na oglašena radna mjesta u JZU BRC „AQUATERM“ OLOVO.

Postupak izbora kandidata za radna mjesta za koja je kao uslov propisano osnovno i srednje obrazovanje, zasniva se na razmatranju dostavljene dokumentacije, te održanom intervjuu sa svakim od kandidata.

Za radna mjesta za koja je kao uslov propisano više ili visoko obrazovanje, kao i određena naučna zvanja, održati će se pismeni i usmeni stručni ispit sa svakim od kandidata.

 Kriteriji na osnovu kojih će se vršiti bodovanje kandidata su:

R/b Kriterij Bodovi
1. stipendista ustanove 6
2. iskustvo na istim ili sličnim poslovima  
2.1 0 do 5 godina 2
2.2 6 do 10 godina 3
2.3 11 do 15 godina 4
2.4 16 do 20 godina 5
2.5 21 godina i više 6
3. pripadnost braniocima ili članovima njihovih porodica:  
3.1 -član porodice šehida i poginulih boraca 1
3.2 -ratni vojni invalid 1
3.3 -demobilisan borac 1
3.4 -član porodice ratnog vojnog invalida 1
3.5 -član porodice demobilisanog borca 1
4. usmeni i pismeni stručni ispit (samo za kandidate za radna mjesta sa višim ili visokim obrazovanjem-VŠS i VSS) od 0 do 9 bodova
5. intervju sa kandidatom za posao od 0 do 9 bodova

Ukoliko kandidati ispunjavanju neki ili sve kriterije na osnovu kojih će se vršiti bodovanje kandidata, uz gore navedenu obaveznu dokumentaciju dužni su dostaviti dokaz o ispunjavanju konkretnog ili svih kriterija. Dokaz je potvrda, rješenje, uvjerenje ili sličan dokument izdat od strane nadležnog organa (dokaz o radnom iskustvu od prethodnog poslodavca, uvjerenje iz porezne uprave službe za pitanja branilaca i njihovih porodica i sl.).

Sve dokumente dostaviti u ovjerenoj fotokopiji, ne starijoj od 6 mjeseci.

Kandidatima čija prijava na javni oglas ne bude prihvaćena, dostavljena dokumentacija neće se vratiti.

Samo izabrani kandidat će biti u obavezi da dostavi ljekarsko uvjerenje kao dokaz da njegovo zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju uslovima radnog mjesta za koje se prijavljuje u roku od 15 dana od dana zaprimanja obavještenja o izboru najboljeg kandidata.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom kojom se dokazuje ispunjavanje propisanih uslova dostavljaju se putem pošte u zatvorenoj koverti Komisiji za izbor na sljedeću adresu:

JZU BRC „AQUATERM“ OLOVO

ul. Branilaca grada bb

71340 O L O V O

-Komisiji za izbor-

( sa naznakom „NE OTVARAJ-Prijava na javni oglas za radno mjesto „___________“

-navedite na koje se prijavljujete-)

Javni oglas ostaje otvoren osam (8) dana od dana posljednjeg objavljivanja.

Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje, te će ih Komisija za izbor kandidata za prijem u radni odnos odbaciti zaključkom.

Poslodavac ima pravo poništiti javni oglas, usljed opravdanog razloga, ukoliko bi isti mogao prouzrokovati veću štetu poslodavcu od njegovog održavanja na snazi.

Kontakt Info

JZU BRC “AQUATERM” Olovo
Branilaca bb
71340 Olovo, BiH
Tel: +387 32 829 600
Fax: +387 32 829 601
aquaterm.recepcija@gmail.com