JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos

Written by Samir on 6. Septembra 2023.. Posted in Novosti

JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA

BANJSKO-REKREATIVNI CENTAR

«AQUATERM»

OLOVO

sa sjedištem u Olovu

Na osnovu člana 20a. Zakona o radu ( «Službene novine F BiH«, br. 26/16, 89/18 i 44/22), Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Zeničko-dobojskom kantonu („Službene novine Ze-do kantona“ broj: 9/23), člana 10. Pravilnika o radu JZU BRC „AQUATERM“ OLOVO, Pravila koja se primjenjuju prilikom zapošljavanja radnika broj: 137-12/19 od 17.12.2019. godine, saglasnosti Upravnog odbora broj: 01-33-910/23 od 04.09.2023. godine, te odluke v.d.direktora broj: 02-1-33-911/23 od 05.09.2023. godine,

raspisuje se

 JAVNI OGLAS

za prijem u radni odnos

1.   Kuhar IV stepen                                                     -1 izvršilac (6 mjeseci),

2.   Kuhar III stepen                                                     -1 izvršilac (6 mjeseci),

3.   Kuharski pomoćnik                                                -2 izvršioca (6 mjeseci).

1. Kuhar IV stepen……………………………..1 izvršilac

status: 1 izvršilac na određeno vrijeme

probni rad: 1 mjesec

kratak opis poslova:

–          organizuje i vodi rad u smjeni,                                         

–          radi na pripremanju svih jela i stara se za ispravnost, asortiman, kvalitet i kvantitet,

–          prima porudžbine i blokove za izdata jela,                                      

–          vodi dnevni obračun kuhinjskog prometa,                                      

–          odgovoran je za primjenu normativa u kuhinji,                                           

–          vrši trebovanje namirnica za naredni dan, itd.                                             

Mjesto rada: Olovo

Visina osnovne plate: cca 1.095,00 KM

(+ topli obrok cca 280,00 KM i eventualna naknada za troškove prijevoza)

    2. Kuhar III stepen …………………………………….1 izvršilac

status: 1 izvršilac na određeno vrijeme

probni rad: 1 mjesec

kratak opis poslova:

–          radi na pripremanju svih jela i stara se za ispravnost, asortiman, kvalitet i kvantitet,

–          prima porudžbine i blokove za izdata jela,                                      

–          vodi dnevni obračun kuhinjskog prometa,                                      

–          odgovoran je za primjenu normativa u kuhinji,                                           

–          vrši trebovanje namirnica za naredni dan, itd.         

Mjesto rada: Olovo

Visina osnovne plate: cca 895,00 KM

(+ topli obrok cca 280,00 KM i eventualna naknada za troškove prijevoza)

    3. Kuharski pomoćnik …………………………………….2 izvršioca

status: 2 izvršioca na određeno vrijeme

probni rad: 1 mjesec

kratak opis poslova:

–          obavlja pripremne radove za početak rada kuhinje,                                      

–          priprema namirnice za izradu jela po nalogu kuhara,                                    

–          čisti kuhinjski inventar i opremu,                                      

–          pomaže kuharima u pripremi jela,  itd.

Opšti uslovi za tražena radna mjesta:

 1. da je kandidat državljanin BiH stariji od 15 godina
 2. da ima opću zdravstvenu sposobnost.

 Posebni uslovi za radno mjesto Kuhar IV stepen

– SSS,  ugostiteljska škola ili ugostiteljsko – turistička škola, smjer kuhar ili ugostiteljsko-hotelski tehničar, IV st. , probni rad 1 mjesec     

Posebni uslovi za radno mjesto Kuhar III stepen

– SSS,  ugostiteljska škola, smjer kuhar, III st. ,  probni rad 1 mjesec

Posebni uslovi za radno mjesto Kuharski pomoćnik

– NK,  osmogodišnja škola, probni rad 1 mjesec

Dokazi koji se dostavljaju uz prijavu na javni oglas:

1. Kuhar IV stepen

 • CV
 • Diploma/Svjedočanstvo o završenoj srednjoj ugostiteljskoj školi, smjer kuhar ili ugostiteljsko-hotelski tehničar -IV stepen
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Uvjerenje o državljanstvu.

2. Kuhar III stepen

 • CV
 • Diploma/Svjedočanstvo o završenoj srednjoj ugostiteljskoj školi, smjer kuhar –III stepen
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Uvjerenje o državljanstvu

3. Kuharski pomoćnik

 • CV
 • Svjedočanstvo o završenoj osnovnoj školi
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Uvjerenje o državljanstvu

Nabrojani dokumenti predstavljaju dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova predviđenih Pravilnikom o radu za prijem u radni odnos na oglašena radna mjesta u JZU BRC „AQUATERM“ OLOVO.

Postupak izbora kandidata za radna mjesta za koja je kao uslov propisano osnovno i srednje obrazovanje, zasniva se na razmatranju dostavljene dokumentacije, te održanom intervjuu sa svakim od kandidata.

 Kriteriji na osnovu kojih će se vršiti bodovanje kandidata su:

R/b Kriterij Bodovi
1. stipendista ustanove 6
2. iskustvo na istim ili sličnim poslovima  
2.1 0 do 5 godina 2
2.2 6 do 10 godina 3
2.3 11 do 15 godina 4
2.4 16 do 20 godina 5
2.5 21 godina i više 6
3. pripadnost braniocima ili članovima njihovih porodica:  
3.1 -član porodice šehida i poginulih boraca 1
3.2 -ratni vojni invalid 1
3.3 -demobilisan borac 1
3.4 -član porodice ratnog vojnog invalida 1
3.5 -član porodice demobilisanog borca 1
4. usmeni i pismeni stručni ispit (samo za kandidate za radna mjesta sa višim ili visokim obrazovanjem-VŠS i VSS) od 0 do 9 bodova
5. intervju sa kandidatom za posao od 0 do 9 bodova

Ukoliko kandidati ispunjavanju neki ili sve kriterije na osnovu kojih će se vršiti bodovanje kandidata, uz gore navedenu obaveznu dokumentaciju dužni su dostaviti dokaz o ispunjavanju konkretnog ili svih kriterija. Dokaz je potvrda, rješenje, uvjerenje ili sličan dokument izdat od strane nadležnog organa (dokaz o radnom iskustvu od prethodnog poslodavca, uvjerenje iz porezne uprave službe za pitanja branilaca i njihovih porodica i sl.).

Sve dokumente dostaviti u ovjerenoj fotokopiji, ne starijoj od 6 mjeseci.

Kandidatima čija prijava na javni oglas ne bude prihvaćena, dostavljena dokumentacija neće se vratiti.

Samo izabrani kandidat će biti u obavezi da dostavi ljekarsko uvjerenje kao dokaz da njegovo zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju uslovima radnog mjesta za koje se prijavljuje u roku od 15 dana od dana zaprimanja obavještenja/odluke o izboru najboljeg kandidata.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom kojom se dokazuje ispunjavanje propisanih uslova dostavljaju se putem pošte u zatvorenoj koverti Komisiji za izbor na sljedeću adresu:


                                                 JZU BRC „AQUATERM“ OLOVO

ul. Branilaca grada bb

71340 O L O V O

-Komisiji za izbor-

( sa naznakom „NE OTVARAJ-Prijava na javni oglas za radno mjesto „___________“

-navedite na koje se prijavljujete-)

Javni oglas ostaje otvoren osam (8) dana od dana posljednjeg objavljivanja.

Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje, te će ih Komisija za izbor kandidata za prijem u radni odnos odbaciti zaključkom.

Poslodavac ima pravo poništiti javni oglas, usljed opravdanog razloga, ukoliko bi isti mogao prouzrokovati veću štetu poslodavcu od njegovog održavanja na snazi.

Dodatne informacije možete dobiti kod Sekretara Ustanove na broj telefona: 032/829-606, Mevla Mešić, dipl. pravnik.

                                                                                               V.D. direktora:

                                                                     Senad Selimović, dr spec. fiz. med. i rehabilitacije

Kontakt Info

JZU BRC “AQUATERM” Olovo
Branilaca bb
71340 Olovo, BiH
Tel: +387 32 829 600
Fax: +387 32 829 601
aquaterm.recepcija@gmail.com