JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos

Written by Samir on 9. Oktobra 2023.. Posted in Novosti

JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA

BANJSKO-REKREATIVNI CENTAR

«AQUATERM»

OLOVO

sa sjedištem u Olovu

Na osnovu člana 20a. Zakona o radu ( «Službene novine F BiH«, br. 26/16, 89/18 i 44/22), Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Zeničko-dobojskom kantonu („Službene novine Ze-do kantona“ broj: 9/23), člana 10. Pravilnika o radu JZU BRC „AQUATERM“ OLOVO, Pravila koja se primjenjuju prilikom zapošljavanja radnika broj: 137-12/19 od 17.12.2019. godine, saglasnosti Upravnog odbora broj: 01-33-1016/23 od 02.10.2023. godine, te odluke v.d.direktora broj: 02-1-33-1017/23 od 02.10.2023. godine,

raspisuje se

 JAVNI OGLAS

za prijem u radni odnos

1. Doktor medicine-specijalista fizikalne terapije i medicinske rehabilitacije -1 izvršilac na neodređeno vrijeme – pola radnog vremena (4 sata);

2. Doktor medicine -1 izvršilac na neodređeno vrijeme;

3. Bakalaureat fizikalne terapije -5 izvršilaca  na određeno vrijeme (do 31.12.2024.);

4. Medicinska sestra/ tehničar -4 izvršioca  na određeno vrijeme (do 31.12.2024.);

5. Fizioterapeutski tehničar -2 izvršioca, od toga 1 izvršilac na neodređeno vrijeme, 1 izvršilac na određeno vrijeme (do 31.12.2024.);

6. Recepcioner -1 izvršilac na određeno vrijeme (do 31.12.2024.);

7. Kuhar III stepen -1 izvršilac na određeno vrijeme (do 31.12.2024.);

8. Konobar III stepen -3 izvršioca, od toga 2 izvršioca na neodređeno vrijeme, 1 izvršilac na određeno vrijeme (do 31.12.2024.);

9. Domar -2 izvršioca na neodređeno vrijeme;

10. Portir -1 izvršilac na neodređeno vrijeme;

11. Kuharski pomoćnik -3  izvršioca, od toga 1 izvršilac  na neodređeno vrijeme, 2 izvršioca na određeno vrijeme (do 31.12.2024.);

12. Radnik/ca na održavanju higijene -2 izvršioca na određeno vrijeme (do 31.12.2024.)

1. Doktor medicine-specijalista fizikalne terapije i medicinske rehabilitacije -1 izvršilac na neodređeno vrijeme – pola radnog vremena (4 sata)

status: 1 izvršilac na neodređeno vrijeme – pola radnog vremena (4 sata)

probni rad: 3 mjeseca

kratak opis poslova:

–          obavlja specijalističke preglede (prvi i ponovni),                                     

–          utvrđuje program terapije i rehabilitacije,

–          vrši nadzor nad provođenjem programa terapije i rehabilitacije,                

–          daje stručno mišljenje o radnoj sposobnosti i uspjehu rehabilitacije,                      

–          utvrđuje potrebu i daje nalog za obavljanje laboratorijskih i drugih dijagnostičkih pretraga i konsultativno-specijalističkih pregleda sa ciljem utvrđivanja konačne dijagnoze i kontrole liječenja,

–          sačinjava  i ovjerava prateću dokumentaciju (otpusna pisma, mišljenja, preporuke i sl.)

–          vodi propisanu medicinsku dokumentaciju, evidenciju i izvještaje, itd.

Mjesto rada: Olovo

Visina osnovne plate: cca 2.840,00 KM

2. Doktor medicine -1 izvršilac na neodređeno vrijeme

status: 1 izvršilac na neodređeno vrijeme

probni rad: 3 mjeseca

kratak opis poslova:

 • obavlja pregled (prvi, ponovni) pacijenata,
 • utvrđuje potrebu i daje nalog za obavljanje laboratorijskih i drugih dijagnostičkih pretraga i konsultativno-specijalističkih pregleda sa ciljem utvrđivanja konačne dijagnoze i kontrole liječenja,                                       
 • propisuje terapiju, prati i kontroliše tok liječenja pacijenata,
 • po potrebi pruža prvu i hitnu pomoć,
 • vodi propisanu medicinsku dokumentaciju, evidenciju i izvještaje,
 • upisuje u zdravstveni karton podatke o bolesti: dijagnoza, šifra i druge bitne podatke, itd.

Visina osnovne plate: cca 2.360,00 KM

Mjesto rada: Olovo

3. Bakalaureat fizikalne terapije -5 izvršilaca  na određeno vrijeme (do 31.12.2024.)

status: 5 izvršilaca na određeno vrijeme

probni rad: 3 mjeseca

kratak opis poslova:

–         organizuje i priprema opremu za početak rada,                                         

–         sudjeluje i obavlja poslove u hidro-terapiji po nalazu ljekara,                                

–         sudjeluje i obavlja poslove u elektro-terapiji po nalazu ljekara,                              

–         sudjeluje i obavlja poslove u kinezi-terapiji po nalazu ljekara,                               

–         sudjeluje i obavlja poslove u termo-terapiji po nalazu ljekara,

 –        prati rezultate tretmana i funkcionalne aktivnosti i o tome obavještava ljekara,       

 –        radi na osobnom kontinuiranom usavršavanju,                                         

 –        primjenjuje tehnike informatike i statistike,                                  

–         vodi brigu da pacijenti blagovremeno dobiju terapiju,

–         mjeri temperaturu, krvni pritisak i šuk i o tome vodi odgovarajuću evidenciju,       

–         prati i vodi medicinsku dokumentaciju, itd.

Visina osnovne plate: cca 1.500,00 KM

Mjesto rada: Olovo

4. Medicinska sestra/ tehničar -4 izvršioca  na određeno vrijeme (do 31.12.2024.)

status: 4 izvršioca na određeno vrijeme

probni rad: 1 mjesec

kratak opis poslova:

–       vodi brigu o ispravnosti  medicinske dokumentacije,                                  

–        vrši prijem pacijenata i koordinaciju smještaja i ishrane pacijenata sa recepcijom i kuhinjom,

–       daje pacijentima sve vrste lijekova i injekcija,                                            

–        mjeri temperaturu, krvni pritisak i šuk i o tome vodi odgovarajuću evidenciju,        

–        popunjava recepte, uputnice, uvjerenja, priznanice i dr.,     

–        pomaže ostalom medicinskom osoblju u tretmanu težih pacijenata, itd.                   

Mjesto rada: Olovo

Visina osnovne plate: cca 1.200,00 KM

5. Fizioterapeutski tehničar-2 izvršioca, od toga 1 izvršilac na neodređeno vrijeme, 1 izvršilac na          određeno vrijeme (do 31.12.2024.)

status: 2 izvršioca

probni rad: 1 mjesec

kratak opis poslova:

–          priprema opremu za početak rada,                                               

–          obavlja poslove u hidro-terapiji po nalazu ljekara,                        

–          obavlja poslove u elektro-terapiji po nalazu ljekara,                                             

–          obavlja poslove u kinezi-terapiji po nalazu ljekara,                                              

–          obavlja poslove u termo-terapiji po nalazu ljekara,           

–          po potrebi pruža prvu i hitnu pomoć po nalazu ljekara, itd.

             Mjesto rada: Olovo

Visina osnovne plate: cca 1.200,00 KM

6. Recepcioner -1 izvršilac na određeno vrijeme (do 31.12.2024.)

status: 1 izvršilac na određeno vrijeme

probni rad: 1 mjesec

kratak opis poslova:

–         odgovoran je za uredno vođenje recepcijske dokumentacije,                                 

–         stara se o rezervacijama, uredno i ažurno vodi evidenciju o prijemu i rezervacijama pacijenata i gostiju i odgovoran je za njihovu realizaciju,                                    

–          dočekuje, vrši raspored i smještaj pacijenata i gostiju i pruža im potrebne informacije,

–          stara se o izvršenju zahtjeva pacijenata i gostiju,                                      

–          stara se o urednoj naplati izvršenih usluga,

–     sačinjava dnevne izvještaje o ostvarenim rezervacijama u danima prijema te ih dostavlja neposrednom rukovodiocu, itd.

Visina osnovne plate: cca 1.090,00 KM

Mjesto rada: Olovo

7. Kuhar III stepen -1 izvršilac na određeno vrijeme (do 31.12.2024.)

status: 1 izvršilac na određeno vrijeme

probni rad: 1 mjesec

kratak opis poslova:

–          organizuje i vodi rad u smjeni,                                       

–          radi na pripremanju svih jela i stara se za ispravnost, asortiman, kvalitet i kvantitet,

–          prima porudžbine i blokove za izdata jela,                                               

–          vodi dnevni obračun kuhinjskog prometa,                                   

–          odgovoran je za primjenu normativa u kuhinji,                                        

–          vrši trebovanje namirnica za naredni dan, itd.

Visina osnovne plate: cca 890,00 KM

Mjesto rada: Olovo

8. Konobar III stepen -3 izvršioca, od toga 2 izvršioca na neodređeno vrijeme, 1 izvršilac na određeno vrijeme (do 31.12.2024.)

status: 3 izvršioca

probni rad: 1 mjesec

kratak opis poslova:

–          vrši pripremu radova u šanku i restoranu,                                    

–          uslužuje goste jelom i pićem kako u restoranu, tako i u sobama,                           

–          dočekuje, uslužuje i ispraća goste, itd                                          

Visina osnovne plate: cca 860,00 KM

Mjesto rada: Olovo

9. Domar -2 izvršioca na neodređeno vrijeme

status: 2 izvršioca na neodređeno vrijeme

probni rad: 1 mjesec

kratak opis poslova:

–         radi na poslovima održavanja objekta, instalacijama vode, struje, telefona…

–         vrši otklanjanje uočenih kvarova i i nedostataka u ustanovi,

–         obavlja jednostavnije molerajske, keramičarske i slične poslove,

–         stara se o ukupnoj funkcionalnosti opreme,

–         informiše neposrednog rukovodioca u slučaju akcidenata,

–         nadzire rad sistema, uređaja koji su dostupni,

–         vrši transport osoba i stvari,

–         vodi evidenciju ulaska-izlaska osoba, roba i vozila te vodi upise u propisane radne dokumente,

Visina osnovne plate: cca 860,00 KM

Mjesto rada: Olovo

10. Portir -1 izvršilac na neodređeno vrijeme

status: 1 izvršilac na neodređeno vrijeme

probni rad: 1 mjesec

kratak opis poslova:

–          odgovoran je za uredno vođenje recepcijske dokumentacije iz svog domena,                    

–          dočekuje, vrši raspored i smještaj pacijenata i gostiju i pruža im potrebne informacije,

–          stara se o izvršenju zahtjeva pacijenata i gostiju,                                      

–          odgovoran je za čistoću hola, recepcije i ulaza u objekat (čišćenje snijega i sl.),     

–         odgovoran je za blagovremeno upoznavanje radnika na održavanju o neispravnosti uređaja i opreme u sobama, hodnicima, recepciji,           

–         obilazi objekat u toku noći, kontroliše sve ulaze u objekat,

–      u slučaju potrebe, o određenim problemima obavještava nadležne organe i neposrednog rukovodioca,

Visina osnovne plate: cca 668,00 KM

Mjesto rada: Olovo

11. Kuharski pomoćnik -3  izvršioca, od toga 1 izvršilac  na neodređeno vrijeme, 2 izvršioca na određeno vrijeme (do 31.12.2024.)

status: 3 izvršioca

probni rad: 1 mjesec

kratak opis poslova:

–          obavlja pripremne radove za početak rada kuhinje,                                              

–          priprema namirnice za izradu jela po nalogu kuhara,                                            

–          čisti kuhinjski inventar i opremu,                                    

–          pomaže kuharima u pripremi jela,                                   

–          stara se o ličnoj higijeni i čistoći kuhinje, itd.      

Visina osnovne plate: cca 668,00 KM

Mjesto rada: Olovo

12. Radnik/ca na održavanju higijene -2 izvršioca na određeno vrijeme (do 31.12.2024.)

status: 2 izvršilac na određeno vrijeme

probni rad: 1 mjesec

kratak opis poslova:

–          svakodnevno održava čistoću u sobama, hodnicima, stubištu, WC-u, salama, terapeutskom odjelu, kancelarijskom prostoru, ordinacijama ljekara i drugim prostorijama ustanove,                     

–          po potrebi namješta krevete za pacijente i goste,                                      

–          svakodnevno predaje prljav veš za pranje i prima čisti,                                        

–          vodi evidenciju o urađenom poslu,                                              

–          svakodnevno prazni kante za smeće i odnosi ih na određeno mjesto,                     

–          vrši čišćenje radnog prostora koji joj je određen za održavanje, itd.

Visina osnovne plate: cca 668,00 KM

Mjesto rada: Olovo

Opšti uslovi za tražena radna mjesta:

 1. da je kandidat državljanin BiH stariji od 15 godina,
 2. da ima opću zdravstvenu sposobnost.

Posebni uslovi za radno mjesto Ljekar- specijalista  fizikalne  medicine  i  rehabilitacije

-VSS,  doktor medicine, specijalizacija iz oblasti fizikalne medicine i rehabilitacije, 5 (pet) godina  radnog iskustva, poznavanje rada na računaru    

Posebni uslovi za radno mjesto Doktor medicine:

-VSS, zanimanje doktor medicine, položen stručni ispit, poznavanje rada na računaru, probni rad 3 mjeseca   

Posebni uslovi za radno mjesto Bakalaureat fizikalne terapije /okupacioni terapeut

-VSS I ciklus, bakalaureat fizikalne terapije,  položen stručni ispit,  probni rad 3 mjeseca

Posebni uslovi za radno mjesto Medicinska sestra/ tehničar

-SSS , medicinska škola, smjer opšti, položen stručni ispit, poznavanje rada na računaru,  probni rad 1 mjesec

 Posebni uslovi za radno mjesto Fizioterapeutski tehničar

-SSS, medicinska škola, smjer fizioterapeutski, položen stručni ispit, poznavanje rada na računaru, položen ispit za vozačku dozvolu B kategorije,  probni rad 1 mjesec

Posebni uslovi za radno mjesto Recepcioner

-SSS, IV st., smjer turističko-ugostiteljski, ekonomski, gimnazija, poznavanje engleskog jezika, poznavanje rada na računaru, probni rad 1 mjesec

Posebni uslovi za radno mjesto Kuhar III stepen

-SSS,  ugostiteljska škola, smjer kuhar, III st. ,  probni rad 1 mjesec

Posebni uslovi za radno mjesto Konobar III stepen

– SSS III st., probni rad 1 mjesec,

Posebni uslovi za radno mjesto Domar

-SSS,  III stepen, vozačka dozvola B kategorije, 1 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima

Posebni uslovi za radno mjesto Portir

Osmogodišnja škola, NK, probni rad 1 mjesec

Posebni uslovi za radno mjesto Kuharski pomoćnik

– Osmogodišnja škola, NK, probni rad 1 mjesec

Posebni uslovi za radno mjesto Radnik/ca na održavanju higijene

– Osmogodišnja škola, NK, probni rad 1 mjesec

Dokazi koji se dostavljaju uz prijavu na javni oglas:

1. Ljekar – specijalista  fizikalne  medicine  i  rehabilitacije

 • CV
 • Diploma o završenom medicinskom fakultetu
 • Uvjerenje o položenom specijalističkom ispitu
 • Važeće odobrenje za obavljanje samostalnog rada (licenca) izdato od strane nadležne   ljekarske komore za zvanje specijaliste
 • Dokaz o poznavanju rada na računaru
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Uvjerenje o državljanstvu
 • Uvjerenje o radnom iskustvu

2. Doktor medicine

 • CV
 • Diploma o završenoj visokoj stručnoj spremi (VSS-Medicinski fakultet)
 • Dokaz o položenom stručnom ispitu
 • Važeće odobrenje za obavljanje samostalnog rada (licenca) izdato od strane nadležne   ljekarske komore
 • Dokaz o poznavanju rada na računaru
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Uvjerenje o državljanstvu

3. Bakalaureat fizikalne terapije /okupacioni terapeut

 • CV
 • Diploma o završenom I ciklusu, smjer fizikalna trepija/fizioterapija
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Uvjerenje o državljanstvu

4. Medicinska sestra/tehničar

 • CV
 • Diploma o završenoj srednjoj medicinskoj školi, smjer opšti
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu
 • Dokaz o poznavanju rada na računaru
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Uvjerenje o državljanstvu

5. Fizioterapeutski tehničar

 • CV
 • Diploma o završenoj srednjoj medicinskoj školi, smjer fizioterapeutski tehničar
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu
 • Dokaz o poznavanju rada na računaru
 • Dokaz o položenom vozačkom ispitu B kategorije
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Uvjerenje o državljanstvu

6. Recepcioner

 • CV
 • Diploma o završenoj srednjoj školi, smjer turističko-ugostiteljski, ekonomski, gimnazija
 • Dokaz o poznavanju engleskog jezika
 • Dokaz o poznavanju rada na računaru
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Uvjerenje o državljanstvu

7. Kuhar III stepen

 • CV
 • Diploma o završenoj srednjoj školi-ugostiteljska, smjer kuhar, III stepen
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Uvjerenje o državljanstvu

8. Konobar III stepen

 • CV
 • Diploma o završenoj srednjoj školi-ugostiteljska, III stepen
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Uvjerenje o državljanstvu

9. Domar

 • CV
 • Diploma o završenoj srednjoj školi-III stepen
 • Dokaz o radnom iskustvu na istim ili sličnim poslovima u trajanju od najmanje 1 godinu
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Uvjerenje o državljanstvu
 • Dokaz o položenom vozačkom ispitu B kategorije

10. Portir

 • CV
 • Svjedočanstvo o završenoj osnovnoj školi
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Uvjerenje o državljanstvu

11. Kuharski pomoćnik

 • CV
 • Svjedočanstvo o završenoj osnovnoj školi
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Uvjerenje o državljanstvu

12. Čistačica-higijeničarka

 • CV
 • Svjedočanstvo o završenoj osnovnoj školi
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Uvjerenje o državljanstvu

Nabrojani dokumenti predstavljaju dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova predviđenih Pravilnikom o radu za prijem u radni odnos na oglašena radna mjesta u JZU BRC „AQUATERM“ OLOVO.

Postupak izbora kandidata za radna mjesta za koja je kao uslov propisano više ili visoko obrazovanje, zasniva se na razmatranju dostavljene dokumentacije, te održanom pismenom i usmenom stručnom ispitu sa svakim od kandidata.

Postupak izbora kandidata za radna mjesta za koja je kao uslov propisano osnovno i srednje obrazovanje, zasniva se na razmatranju dostavljene dokumentacije, te održanom intervjuu sa svakim od kandidata.

Po raspisanom javnom oglasu za radna mjesta za koja je kao uslov propisano više ili visoko obrazovanje, kao i određena naučna zvanja, održati će se pismeni i usmeni stručni ispit sa svakim od kandidata. (Ispitne oblasti: Uvod u rehabilitaciju, Džemal Pecar; Fizikalna terapija: Ivo Jajić; Kinezi terapija: Milorad R. Jevtić).

 Kriteriji na osnovu kojih će se vršiti bodovanje kandidata su:

R/b Kriterij Bodovi
1. stipendista ustanove 6
2. iskustvo na istim ili sličnim poslovima  
2.1 0 do 5 godina 2
2.2 6 do 10 godina 3
2.3 11 do 15 godina 4
2.4 16 do 20 godina 5
2.5 21 godina i više 6
3. pripadnost braniocima ili članovima njihovih porodica:  
3.1 -član porodice šehida i poginulih boraca 1
3.2 -ratni vojni invalid 1
3.3 -demobilisan borac 1
3.4 -član porodice ratnog vojnog invalida 1
3.5 -član porodice demobilisanog borca 1
4. usmeni i pismeni stručni ispit (samo za kandidate za radna mjesta sa višim ili visokim obrazovanjem-VŠS i VSS) od 0 do 9 bodova
5. intervju sa kandidatom za posao od 0 do 9 bodova

Ukoliko kandidati ispunjavanju neki ili sve kriterije na osnovu kojih će se vršiti bodovanje kandidata, uz gore navedenu obaveznu dokumentaciju dužni su dostaviti dokaz o ispunjavanju konkretnog ili svih kriterija. Dokaz je potvrda, rješenje, uvjerenje ili sličan dokument izdat od strane nadležnog organa (dokaz o radnom iskustvu od prethodnog poslodavca, uvjerenje iz porezne uprave, službe za pitanja branilaca i njihovih porodica i sl.).

Iskustvo na istim ili sličnim poslovima kao kriterij se neće bodovati u konkretnom javnom oglasu na onim radnim mjestima gdje nije predviđeno kao poseban uslov.

Sve dokumente dostaviti u ovjerenoj fotokopiji, ne starijoj od 6 mjeseci.

Kandidatima čija prijava na javni oglas ne bude prihvaćena, dostavljena dokumentacija neće se vratiti.

Samo izabrani kandidat će biti u obavezi da dostavi ljekarsko uvjerenje kao dokaz da njegovo zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju uslovima radnog mjesta za koje se prijavljuje u roku od 15 dana od dana zaprimanja obavještenja o izboru najboljeg kandidata.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom kojom se dokazuje ispunjavanje propisanih uslova dostavljaju se putem pošte u zatvorenoj koverti Komisiji za izbor na sljedeću adresu:

JZU BRC „AQUATERM“ OLOVO

ul. Branilaca grada bb

71340 O L O V O

-Komisiji za izbor-

( sa naznakom „NE OTVARAJ-Prijava na javni oglas za radno mjesto „___________“

-navedite na koje se prijavljujete-)

Javni oglas ostaje otvoren osam (8) dana od dana posljednjeg objavljivanja.

Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje, te će ih Komisija za izbor kandidata za prijem u radni odnos odbaciti zaključkom.

Poslodavac ima pravo poništiti javni oglas, usljed opravdanog razloga, ukoliko bi isti mogao prouzrokovati veću štetu poslodavcu od njegovog održavanja na snazi.

Dodatne informacije možete dobiti kod Sekretara Ustanove na broj telefona: 032/829-606, Mevla Mešić, dipl. pravnik.

                                                                                               V.D. direktora:

                                                                   Senad Selimović, dr spec. fiz. med. i rehabilitacije

Kontakt Info

JZU BRC “AQUATERM” Olovo
Branilaca bb
71340 Olovo, BiH
Tel: +387 32 829 600
Fax: +387 32 829 601
aquaterm.recepcija@gmail.com