JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

Written by Samir on 18. Aprila 2024.. Posted in Novosti

JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA

BANJSKO-REKREATIVNI CENTAR

«AQUATERM»

OLOVO

sa sjedištem u Olovu

Na osnovu člana 20a. Zakona o radu ( «Službene novine F BiH«, br. 26/16, 89/18 i 44/22), Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Zeničko-dobojskom kantonu („Službene novine Ze-do kantona“ broj: 2/24), člana 10. Pravilnika o radu JZU BRC „AQUATERM“ OLOVO, Pravila koja se primjenjuju prilikom zapošljavanja radnika broj: 137-12/19 od 17.12.2019. godine, saglasnosti Upravnog odbora broj: 01-33-78/24 od 31.01.2024. godine, te odluke v.d.direktora broj: 02-1-33-80/24 od 31.01.2024. godine,

 

raspisuje se

 JAVNI OGLAS

za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

 

 

 1. Domar                            -1 izvršilac (6 mjeseci).

 

 

 1. Domar             -1 izvršilac (6 mjeseci)

status: 1 izvršilac na određeno vrijeme

probni rad: 1 mjesec

kratak opis poslova:

–         radi na poslovima održavanja objekta, instalacijama vode, struje, telefona…

–         vrši otklanjanje uočenih kvarova i i nedostataka u ustanovi,

–         obavlja jednostavnije molerajske, keramičarske i slične poslove,

–         stara se o ukupnoj funkcionalnosti opreme,

–         informiše neposrednog rukovodioca u slučaju akcidenata,

–         nadzire rad sistema, uređaja koji su dostupni,

–         vrši transport osoba i stvari, itd

 

Mjesto rada: Olovo

 

Visina osnovne plate: cca 860,00 KM

 

 

 

 

 

Opšti uslovi za traženo radno mjesto:

 

 1. da je kandidat državljanin BiH stariji od 15 godina
 2. da ima opću zdravstvenu sposobnost.

 

 

 

        

 Posebni uslovi za radno mjesto Domar

 

– SSS,  III stepen, vozačka dozvola B kategorije

 

 

 

 

 

 

Dokazi koji se dostavljaju uz prijavu sa biografijom na javni oglas:

 

 

 

 1. Domar
 • Diploma o završenoj srednjoj školi, III stepen
 • Dokaz o položenom vozačkom ispitu B kategorije
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Uvjerenje o državljanstvu
 • CIPS

 

Nabrojani dokumenti predstavljaju dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova predviđenih Pravilnikom o radu za prijem u radni odnos na oglašeno radno mjesto u JZU BRC „AQUATERM“ OLOVO.

 

Postupak izbora kandidata za radno mjesto za koje je kao uslov propisano osnovno i srednje obrazovanje, zasniva se na razmatranju dostavljene dokumentacije, te održanom intervjuu sa svakim od kandidata.

 

Kriteriji na osnovu kojih će se vršiti bodovanje kandidata su:

 

 

R/b Kriterij Bodovi
1. stipendista ustanove 6
2. iskustvo na istim ili sličnim poslovima  
2.1 0 do 5 godina 2
2.2 6 do 10 godina 3
2.3 11 do 15 godina 4
2.4 16 do 20 godina 5
2.5 21 godina i više 6
3. pripadnost braniocima ili članovima njihovih porodica:  
3.1 -član porodice šehida i poginulih boraca 1
3.2 -ratni vojni invalid 1
3.3 -demobilisan borac 1
3.4 -član porodice ratnog vojnog invalida 1
3.5 -član porodice demobilisanog borca 1
4. usmeni i pismeni stručni ispit (samo za kandidate za radna mjesta sa višim ili visokim obrazovanjem-VŠS i VSS) od 0 do 9 bodova
5. intervju sa kandidatom za posao od 0 do 9 bodova

 

Ukoliko kandidati ispunjavaju neki ili sve kriterije na osnovu kojih će se vršiti bodovanje kandidata, uz gore navedenu obaveznu dokumentaciju dužni su dostaviti dokaz o ispunjavanju konkretnog ili svih kriterija. Dokaz je potvrda, rješenje, uvjerenje ili sličan dokument izdat od strane nadležnog organa (dokaz o radnom iskustvu od prethodnog poslodavca, uvjerenje iz porezne uprave, službe za pitanja branilaca i njihovih porodica i sl.).

Iskustvo na istim ili sličnim poslovima kao kriterij se neće bodovati u konkretnom javnom oglasu na ovom radnom mjestu, jer nije predviđeno kao poseban uslov.

Sve dokumente dostaviti u ovjerenoj fotokopiji, ne starijoj od 6 mjeseci.

 

Kandidatima čija prijava na javni oglas ne bude prihvaćena, dostavljena dokumentacija neće se vratiti.

 

Samo izabrani kandidat će biti u obavezi da dostavi ljekarsko uvjerenje kao dokaz da njegovo zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju uslovima radnog mjesta za koje se prijavljuje u roku od 15 dana od dana zaprimanja obavještenja o izboru najboljeg kandidata.

 

Prijave sa potrebnom dokumentacijom kojom se dokazuje ispunjavanje propisanih uslova dostavljaju se putem pošte u zatvorenoj koverti Komisiji za izbor na sljedeću adresu:

 

                                               JZU BRC „AQUATERM“ OLOVO

 1. Branilaca grada bb

71340 O L O V O

-Komisiji za izbor-

( sa naznakom „NE OTVARAJ-Prijava na javni oglas za radno mjesto „Domar“

-navedite na koje se prijavljujete-)

 

Javni oglas ostaje otvoren osam (8) dana od dana posljednjeg objavljivanja.

 

Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje, te će ih Komisija za izbor kandidata za prijem u radni odnos odbaciti zaključkom.

 

Integralni tekst javnog oglasa biti će objavljen na web stranici Ustanove i Općine Olovo-osnivača.

 

O terminu i mjestu održavanja intervjua, kandidati će biti obaviješteni dostavom skenirane obavijesti na e mail adresu kandidata najmanje pet dana prije održavanja intervjua, te će ista obavijest biti postavljena na web stranicu i oglasnu ploču poslodavca.

 

Dodatne informacije možete dobiti kod Sekretara Ustanove na broj telefona: 032/829-606, Mevla Mešić, dipl. pravnik.

 

V.D. direktora:

Senad Selimović, dr spec. fiz. med. i rehabilitacije

 

Kontakt Info

JZU BRC “AQUATERM” Olovo
Branilaca bb
71340 Olovo, BiH
Tel: +387 32 829 600
Fax: +387 32 829 601
aquaterm.recepcija@gmail.com