JAVNI OGLAS ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA JZU BRC „AQUATERM“ OLOVO

Written by Samir on 18. Septembra 2020.. Posted in Novosti

 

                                                      JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA

BANJSKO-REKREATIVNI CENTAR

 „AQUATERM“ OLOVO

Branilaca Olova bb

 

Na osnovu člana 29. Stav 1. Uredbe sa zakonskom snagom o ustanovama („Službeni glasnik RBiH“, broj: 6/92, 8/93 i 13/94), člana 14. Odluke o potvrđivanju prava osnivača JZU BRC „AQUATERM“ OLOVO („Službeni glasnik općine Olovo“, broj: 1/14), člana 66. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službene novine Federacije BiH“, broj: 46/10 i 75/13), Pravilnika o uvjetima u pogledu vrste završenog fakulteta zdravstvenog usmjerenja koje moraju ispuniti osobe koje konkuriraju za direktora zdravstvene ustanove („Službene novine F BiH”, broj 77/17), člana 22. Statuta JZU BRC „AQUATERM“ OLOVO, a u vezi sa članom 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 12/03, 34/03 i 65/13) i Odluke Upravnog odbora JZU BRC „AQUATERM“ OLOVO, broj: 70-09/20 od 11.09.2020. godine, raspisuje se

 

 

JAVNI OGLAS

ZA IZBOR I IMENOVANJE

DIREKTORA JZU BRC „AQUATERM“ OLOVO

 

 

I      Predmet javnog oglasa:

 

Objavljuje se javni oglas za izbor i imenovanje direktora Javne zdravstvene ustanove banjsko-rekreativni centar „AQUATERM“ OLOVO.

 

 

II         Opis poslova:

           

Direktor rukovodi radom Ustanove, organizuje i vodi poslovanje, predstavlja i zastupa Ustanovu i odgovoran je za zakonitost rada Ustanove, te obavlja sve ostale poslove i radne zadatke propisane zakonom i statutom.

 

 

III     Opći i posebni uslovi:

 

Kandidat za izbor i imenovanje na poziciju direktora JZU BRC „AQUATERM“ OLOVO mora ispunjavati sljedeće opće i posebne uslove:

 

 1. Opći uslovi

 

 1. Da je državljanin Bosne i Hercegovine (dokaz: uvjerenje o državljanstvu);
 2. Da je stariji od 18 godina (dokaz: izvod iz matične knjige rođenih);
 3. Da ima opću zdravstvenu sposobnost za obavljanje navedene pozicije (dokaz: ljekarsko uvjerenje o općoj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje navedene pozicije koje se dostavlja nakon izbora kandidata);
 4. Da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u BiH, u razdoblju od 3 (tri) godine prije dana objave javnog oglasa (dokaz: izjava kandidata potpisana i ovjerena od strane nadležnog organa);
 5. Da se na njega ne odnosi član IX.1. Ustava BiH (dokaz: izjava kandidata potpisana i ovjerena od strane nadležnog organa)

 

 

 

 1. Posebni uslovi

 

 1. Da ima završen medicinski ili farmaceutski fakultet (dokaz: diploma o završenom fakultetu);
 1. Da ima najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva u struci (dokaz: potvrda o radnom iskustvu u struci);
 2. Da ima znanje o zdravstvenom menadžmentu, odnosno završenu specijalizaciju iz zdravstvenog menadžmenta ili završen postdiplomski studij iz zdravstvenog menadžmenta (dokaz: odgovarajući pisani dokument-certifikat o zdravstvenom menadžmentu u skladu sa Pravilnikom o uvjetima u pogledu vrste završenog fakulteta zdravstvenog usmjerenja koje moraju ispuniti osobe koje konkuriraju za direktora zdravstvene ustanove „Službene novine F BiH“, broj: 77/17);
 3. Program rada i razvoja Ustanove u izbornom mandatu uz obavezan intervju sa kandidatima koji ispunjavaju javnim oglasom propisane uslove/uvjete. Kandidati mogu uz program rada i razvoja priložiti i dokaz o referensama u dosadašnjem radu u struci, a naročito u oblasti specijalističke medicinske djelatnosti- fizikalna medicine i rehabilitacija, što predstavlja osnovnu djelatnost ustanove.

 

IV        Izbor i imenovanje:

 

Izbor i imenovanje direktora JZU BRC „AQUATERM“ OLOVO se vrši na mandatni period od 4 (četiri) godine.

Kandidati koji ispunjavaju opće i posebne uslove biće pozvani na intervju.

Prilikom procjene kvalifikacije i iskustva kandidata uzeće se u obzir i cijeniti menadžerske sposobnosti, sposobnost za savjesno, odlučno i odgovorno obavljanje pozicije, sposobnost nepristrasnog donošenja odluka, sposobnost tumačenja i primjene zakona i drugih propisa, naročito iz djelatnosti Ustanove, komunikacijske i organizacijske sposobnosti, sposobnost upravljanja finansijskim i ljudskim resursima i sklonost timskom radu, kao i rezultati rada ostvareni tokom karijere.

 

V         Rok za podnošenje prijava kandidata:

 

Kandidati su dužni uz prijavu, koja sadrži kraću biografiju – CV, adresu i kontakt telefon, priložiti orginalne dokumente ili ovjerene fotokopije dokumenata ne starije od 3 mjeseca od dana objave javnog oglasa, kao dokaz o ispunjavanju općih i posebnih uslova/uvjeta traženih javnim oglasom.

 

Ljekarsko uvjerenje o općoj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje navedene pozicije koje se dostavlja nakon izbora kandidata.

 

 

 

 

Prijave se dostavljaju preporučenom pošiljkom ili direktno na protokol ustanove, sa naznakom: „Prijava na javni oglas za direktora– ne otvarati“, na adresu: JZU BRC „AQUATERM“ OLOVO, ulica Branilaca Olova bb, 71340 Olovo.

 

Javni oglas se ima objaviti u „Službenim novinama Federacije BiH“, dnevnom listu „Oslobođenje“ i službenoj web stranici ustanove.

 

Javni oglas ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana posljednje objave.

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

 

Zaprimljena dokumentacija neće se vraćati kandidatima.

 

 

VI        Način i rok obavještenja kandidata o rezultatima javnog oglasa:

 

Svi prijavljeni kandidati će biti obavješteni o rezultatima javnog oglasa najkasnije u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o imenovanju direktora JZU BRC „AQUATERM“ OLOVO.

 

 

UPRAVNI ODBOR

                                                                                 JZU BRC „AQUATERM“ OLOVO

Kontakt Info

JZU BRC "AQUATERM" Olovo
Branilaca bb
71340 Olovo, BiH
Tel: +387 32 829 600
Fax: +387 32 829 601
aquaterm@aquaterm.olovo.ba