JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos

Written by Samir on 7. Juna 2024.. Posted in Novosti

JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA

BANJSKO-REKREATIVNI CENTAR

«AQUATERM»

OLOVO

sa sjedištem u Olovu

 

Na osnovu člana 20a. Zakona o radu («Službene novine F BiH«, br. 26/16, 89/18, 44/22 i 39/24), Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Zeničko-dobojskom kantonu („Službene novine Ze-do kantona“ broj: 2/24), člana 10. Pravilnika o radu JZU BRC „AQUATERM“ OLOVO, Pravila koja se primjenjuju prilikom zapošljavanja radnika broj: 137-12/19 od 17.12.2019. godine, saglasnosti Upravnog odbora broj: 01-33-474/24 od 03.06.2024. godine, te odluke direktora broj: 02-1-33-488/24 od 05.06.2024. godine,

 

raspisuje se

 JAVNI OGLAS

za prijem u radni odnos

 

 

 1. Doktor medicine – 1 izvršilac na određeno vrijeme (1 godina).

 

 

 

 

 

 1. Doktor medicine

 

status: 1 izvršilac na određeno vrijeme

probni rad: 3 mjeseca

kratak opis poslova:

 • obavlja pregled (prvi, ponovni) pacijenata,
 • utvrđuje potrebu i daje nalog za obavljanje laboratorijskih i drugih dijagnostičkih pretraga i konsultativno-specijalističkih pregleda sa ciljem utvrđivanja konačne dijagnoze i kontrole liječenja,
 • propisuje terapiju, prati i kontroliše tok liječenja pacijenata,
 • po potrebi pruža prvu i hitnu pomoć,
 • vodi propisanu medicinsku dokumentaciju, evidenciju i izvještaje,

      upisuje u zdravstveni karton podatke o bolesti: dijagnoza, šifra i druge bitne podatke, i sl.

 

 

 

Opšti uslovi za tražena radna mjesta:

 

 1. da je kandidat državljanin BiH,
 2. da ima opću zdravstvenu sposobnost.

 

 

        

 Posebni uslovi za radno mjesto Doktor medicine

 

– VSS, doktor medicine, položen stručni ispit, poznavanje rada na računaru, probni rad 3 mjeseca

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokazi koji se dostavljaju uz prijavu sa biografijom na javni oglas:

 

 

 1. Doktor medicine
 • Diploma o završenoj visokoj stručnoj spremi (VSS-Medicinski fakultet)
 • Dokaz o položenom stručnom ispitu
 • Dokaz o poznavanju rada na računaru
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Uvjerenje o državljanstvu
 • Odobrenja za samostalan rad-licenca
 • CIPS-prijava prebivališta

 

Nabrojani dokumenti predstavljaju dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova predviđenih Pravilnikom o radu za prijem u radni odnos na oglašeno radno mjesto u JZU BRC „AQUATERM“ OLOVO.

 

Sve dokumente dostaviti u ovjerenoj fotokopiji, ne starijoj od 6 mjeseci.

 

Kandidatima čija prijava na javni oglas ne bude prihvaćena, dostavljena dokumentacija neće se vratiti.

 

Samo izabrani kandidat će biti u obavezi da dostavi ljekarsko uvjerenje kao dokaz da njegovo zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju uslovima radnog mjesta za koje se prijavljuje u roku od 15 dana od dana zaprimanja odluke o izboru.

 

Prijave sa potrebnom dokumentacijom kojom se dokazuje ispunjavanje propisanih uslova dostavljaju se putem pošte u zatvorenoj koverti Komisiji za izbor na sljedeću adresu:

 

                                               JZU BRC „AQUATERM“ OLOVO

 1. Branilaca grada bb

71340 O L O V O

-Komisiji za izbor-

( sa naznakom „NE OTVARAJ-Prijava na javni oglas za radno mjesto „Doktor medicine“)

 

Javni oglas ostaje otvoren osam (8) dana od dana posljednjeg objavljivanja.

 

Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje, te će ih Komisija za izbor kandidata za prijem u radni odnos odbaciti zaključkom.

 

Integralni tekst javnog oglasa biti će objavljen na web stranici Ustanove i Općine Olovo-osnivača.

 

O terminu i mjestu održavanja stručnog ispita, kandidati će biti obaviješteni dostavom skenirane obavijesti na e mail adresu kandidata najmanje pet dana prije održavanja istog, te će obavijest biti postavljena na web stranicu i oglasnu ploču poslodavca.

 

 

Direktor:

Senad Selimović, dr spec. fiz. med. i rehabilitacije

Kontakt Info

JZU BRC “AQUATERM” Olovo
Branilaca bb
71340 Olovo, BiH
Tel: +387 32 829 600
Fax: +387 32 829 601
aquaterm.recepcija@gmail.com