JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos- konobar

Written by Samir on 9. Avgusta 2019.. Posted in Novosti

JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA

BANJSKO-REKREATIVNI CENTAR

«AQUATERM»

OLOVO

sa sjedištem u Olovu

 

Na osnovu člana 20a. Zakona o radu ( «Službene novine F BiH«, br. 62/16 i 89/18), Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Zeničko-dobojskom kantonu („Službene novine Ze-do kantona“ broj: 8/19), člana 10. Pravilnika o radu JZU BRC „AQUATERM“ OLOVO, saglasnosti Upravnog odbora broj: 88-07/19 od 30.07.2019. godine, te odluke direktora broj: 332-08/19 od 08.08.2019. godine

 

raspisuje se

 JAVNI OGLAS

za prijem u radni odnos

 

 

  1. Konobar ………………………………………………………………. 1 izvršilac

 

status: 1 izvršilac na određeno vrijeme u trajanju od 6 mjeseci

probni rad: 1 mjesec

kratak opis poslova:

–          vrši pripremu radova u šanku i restoranu,

–          uslužuje goste jelom i pićem kako u restoranu, tako i u sobama,

–          dočekuje, uslužuje i ispraća goste,

–          odgovoran je za pravilno usluživanje, kvalitet serviranja jela i pića, ispostavljanje i naplatu računa, itd.

 

Visina osnovne plate: cca 635,00 KM

 

Mjesto rada: Olovo

 

Opšti uslovi za traženo radno mjesto:

 

  1. a) da je kandidat državljanin BiH stariji od 15 godina
  2. b) da ima opću zdravstvenu sposobnost

 

 

  1. Posebni uslovi za radno mjesto Konobar

-SSS, ugostiteljska škola, III st.

 

Dokazi koji se dostavljaju uz prijavu na javni oglas:

  • CV
  • Diploma o završenoj srednjoj školi
  • Izvod iz matične knjige rođenih
  • Uvjerenje o državljanstvu

Sve dokumente dostaviti u originalu ili ovjerenoj fotokopiji, ne starijoj od 6 mjeseci.

 

Postupak izbora kandidata za radna mjesta za koja je kao uslov propisano osnovno i srednje obrazovanje zasniva se na razmatranju dostavljene dokumentacije i održanom intervjuu sa svakim od kandidata.

Kriteriji na osnovu kojih će se vršiti bodovanje kandidata su: opće odlike, elokventnost, fleksibilnost, motiviranost, timski rad, sposobnosti iznalaženja rješenja, vještina komuniciranja, samopouzdanje.

 

Kandidatima čija prijava na javni oglas ne bude prihvaćena, dostavljena dokumentacija će se vratiti.

 

Samo izabrani kandidat će biti u obavezi da dostavi ljekarsko uvjerenje kao dokaz da njegovo zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju uslovima radnog mjesta za koje se prijavljuje u roku od 15 dana od dana zaprimanja obavještenja o izboru najboljeg kandidata.

 

Prijave sa potrebnom dokumentacijom kojom se dokazuje ispunjavanje propisanih uslova dostavljaju se putem pošte u zatvorenoj koverti Komisiji za izbor na sljedeću adresu:

JZU BRC „AQUATERM“ OLOVO

  1. Branilaca grada bb

71340 O L O V O

-Komisiji za izbor-

( sa naznakom „NE OTVARAJ-Prijava na javni oglas za radno mjesto Konobar“)

 

Javni oglas ostaje otvoren osam (8) dana od dana posljednjeg objavljivanja.

 

Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

Poslodavac ima pravo poništiti konkurs, usljed opravdanog razloga, ukoliko bi isti mogao prouzrokovati veću štetu poslodavcu od njegovog održavanja na snazi.

 

Dodatne informacije možete dobiti kod Sekretara Ustanove na broj telefona: 032/829-606, Mevla Mešić, dipl. pravnik.

 

 

Direktor:

Senad Selimović, dr spec. fiz. med. i rehabilitacije

Kontakt Info

JZU BRC "AQUATERM" Olovo
Branilaca bb
71340 Olovo, BiH
Tel: +387 32 829 600
Fax: +387 32 829 601
aquaterm@aquaterm.olovo.ba