JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

Written by Samir on 6. Februara 2024.. Posted in Novosti

JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA

BANJSKO-REKREATIVNI CENTAR

«AQUATERM»

OLOVO

sa sjedištem u Olovu

Na osnovu člana 20a. Zakona o radu ( «Službene novine F BiH«, br. 26/16, 89/18 i 44/22), Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Zeničko-dobojskom kantonu („Službene novine Ze-do kantona“ broj: 9/23), člana 10. Pravilnika o radu JZU BRC „AQUATERM“ OLOVO, Pravila koja se primjenjuju prilikom zapošljavanja radnika broj: 137-12/19 od 17.12.2019. godine, saglasnosti Upravnog odbora broj: 01-33-78/24 od 31.01.2024. godine, te odluke v.d.direktora broj: 02-1-33-80/24 od 31.01.2024. godine,

raspisuje se

 JAVNI OGLAS

za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

1.   Domar                                                                  -1 izvršilac (6 mjeseci).

1.   Domar                                                             -1 izvršilac (6 mjeseci)

status: 1 izvršilac na određeno vrijeme

probni rad: 1 mjesec

kratak opis poslova:

–         radi na poslovima održavanja objekta, instalacijama vode, struje, telefona…

–         vrši otklanjanje uočenih kvarova i i nedostataka u ustanovi,

–         obavlja jednostavnije molerajske, keramičarske i slične poslove,

–         stara se o ukupnoj funkcionalnosti opreme,

–         informiše neposrednog rukovodioca u slučaju akcidenata,

–         nadzire rad sistema, uređaja koji su dostupni,

–         vrši transport osoba i stvari, itd

Mjesto rada: Olovo

Visina osnovne plate: cca 860,00 KM

Opšti uslovi za traženo radno mjesto:

  1. da je kandidat državljanin BiH stariji od 15 godina
  2. da ima opću zdravstvenu sposobnost.

 Posebni uslovi za radno mjesto Domar

– SSS,  III stepen, vozačka dozvola B kategorije, 1 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima

Dokazi koji se dostavljaju uz prijavu na javni oglas:

1. Domar

  • CV
  • Diploma o završenoj srednjoj školi, III stepen
  • Dokaz o radnom iskustvu na istim ili sličnim poslovima u trajanju minimalno 1  (jednu) godinu dana
  • Dokaz o položenom vozačkom ispitu B kategorije
  • Izvod iz matične knjige rođenih
  • Uvjerenje o državljanstvu

Nabrojani dokumenti predstavljaju dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova predviđenih Pravilnikom o radu za prijem u radni odnos na oglašeno radno mjesto u JZU BRC „AQUATERM“ OLOVO.

Postupak izbora kandidata za radno mjesto za koje je kao uslov propisano osnovno i srednje obrazovanje, zasniva se na razmatranju dostavljene dokumentacije, te održanom intervjuu sa svakim od kandidata.

 Kriteriji na osnovu kojih će se vršiti bodovanje kandidata su:

R/bKriterijBodovi
1.stipendista ustanove6
2.iskustvo na istim ili sličnim poslovima 
2.10 do 5 godina2
2.26 do 10 godina3
2.311 do 15 godina4
2.416 do 20 godina5
2.521 godina i više6
3.pripadnost braniocima ili članovima njihovih porodica: 
3.1-član porodice šehida i poginulih boraca1
3.2-ratni vojni invalid1
3.3-demobilisan borac1
3.4-član porodice ratnog vojnog invalida1
3.5-član porodice demobilisanog borca1
4.usmeni i pismeni stručni ispit (samo za kandidate za radna mjesta sa višim ili visokim obrazovanjem-VŠS i VSS)od 0 do 9 bodova
5.intervju sa kandidatom za posaood 0 do 9 bodova

Ukoliko kandidati ispunjavaju neki ili sve kriterije na osnovu kojih će se vršiti bodovanje kandidata, uz gore navedenu obaveznu dokumentaciju dužni su dostaviti dokaz o ispunjavanju konkretnog ili svih kriterija. Dokaz je potvrda, rješenje, uvjerenje ili sličan dokument izdat od strane nadležnog organa (dokaz o radnom iskustvu od prethodnog poslodavca, uvjerenje iz porezne uprave, službe za pitanja branilaca i njihovih porodica i sl.).

Sve dokumente dostaviti u ovjerenoj fotokopiji, ne starijoj od 6 mjeseci.

Kandidatima čija prijava na javni oglas ne bude prihvaćena, dostavljena dokumentacija neće se vratiti.

Samo izabrani kandidat će biti u obavezi da dostavi ljekarsko uvjerenje kao dokaz da njegovo zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju uslovima radnog mjesta za koje se prijavljuje u roku od 15 dana od dana zaprimanja obavještenja o izboru najboljeg kandidata.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom kojom se dokazuje ispunjavanje propisanih uslova dostavljaju se putem pošte u zatvorenoj koverti Komisiji za izbor na sljedeću adresu:

JZU BRC „AQUATERM“ OLOVO

ul. Branilaca grada bb

71340 O L O V O

-Komisiji za izbor-

( sa naznakom „NE OTVARAJ-Prijava na javni oglas za radno mjesto „Domar“)

Javni oglas ostaje otvoren osam (8) dana od dana posljednjeg objavljivanja.

Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje, te će ih Komisija za izbor kandidata za prijem u radni odnos odbaciti zaključkom.

Poslodavac ima pravo poništiti javni oglas, usljed opravdanog razloga, ukoliko bi isti mogao prouzrokovati veću štetu poslodavcu od njegovog održavanja na snazi.

Dodatne informacije možete dobiti kod Sekretara Ustanove na broj telefona: 032/829-606, Mevla Mešić, dipl. pravnik.

                                                                                               V.D. direktora:

                                                                     Senad Selimović, dr spec. fiz. med. i rehabilitacije

Kontakt Info

JZU BRC “AQUATERM” Olovo
Branilaca bb
71340 Olovo, BiH
Tel: +387 32 829 600
Fax: +387 32 829 601
aquaterm.recepcija@gmail.com