K O N K U R S za izbor kandidata za dodjelu specijalizacije

Written by Samir on 29. Jula 2022.. Posted in Novosti

Na osnovu člana 153. i 154.Zakona o zdravstvenoj zaštiti FBiH (Sl. Novine FBiH 46/10),Pravilnika o specijalizacijama i subspecijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika FBiH (Sl.novine F BiH br.75/20) a u vezi sa Pravilnikom o kriterijima za izbor specijalizanata (Sl. Novine FBiH 102/13 i 55/14) Javna zdravstvena ustanova banjsko-rekreativni centar“Aquaterm“Olovo raspisuje

K O N K U R S

za izbor kandidata za dodjelu specijalizacije

  1. Fizikalna medicina i rehabilitacija …………………………………..1 specijalizant

I

Kandidati treba da ispunjavaju sljedeće uslove:

– da imaju stečenu visoku stručnu spremu VII stepen, Medicinski fakultet

– da imaju položen stručni ispit

– da imaju jednu godinu radnog iskustva u struci nakon položenog stručnog ispita

– da imaju odobrenje za samostalan rad – licencu izdatu od nadležne komore

– da je kandidat u radnom odnosu u zdravstvenoj ustanovi koja dodjeljuje

specijalizaciju

– poznavanje stranog jezika.

II

Uz prijavu na konkurs kandidati su obavezni dostaviti sljedeću dokumentaciju

-kraću biografiju sa kontakt podacima

-diplomu o stečenoj stručnoj spremi

-uvjerenje o položenom stručnom ispitu

-uvjerenje o radnom iskustvu nakon položenog stručnog ispita

-licencu/odobrenje za samostalan rad izdato od nadležne komore

-uvjerenje od poslodavca da je kandidat u radnom odnosu u ustanovi koja dodjeljuje specijalizaciju

-dokaz o poznavanju stranog jezika

-prepis položenih ispita na studiju (potvrda o položenim ispitima ili dodatak uz diplomu sa položenim ispitima)

-dokaz o prosjeku ocjena tokom studija i o dužini trajanja studija(potvrda o prosjeku ocjena ili dodatak diplomi sa položenim ispitima i prosjekom ocjena i potvrda o dužini trajanja studija ili kopija indeksa)

-za produženje studija usljed komplikacija u trudnoći, porodiljskog odsustva, duže bolesti dostaviti liječnički nalaz ili za produženje studija iz nekog drugog razloga koji predstavlja višu silu dostaviti pisani dokaz

-nagrade za vrijeme studija (nagrada rektora Univerziteta, nagrada dekana medicinskog fakulteta)

III

Potpunom prijavom smatra se prijava uz koju su priloženi svi dokazi o ispunjavanju uslova koji su naznačeni u Javnom konkursu.

Blagovremenom prijavom smatra se prijava koja je podnesena u roku koji je određen u Javnom konkursu.

IV

Komisija će izvršiti bodovanje kandidata, te sačiniti rang listu uspješnih kandidata i dostaviti je direktoru Ustanove, koji će donijeti odluku o izboru kandidata sa liste uspješnih kandidata i istu sa rang listom uspješnih kandidata istaknuti na oglasnoj ploči ustanove.

Sa svim kandidatima koji ispunjavaju uslove Konkursa obavit će se intervju,a o terminu održavanja intrervjua, kandidati će biti blagovremeno obaviješteni.

V

Prijave na Konkurs sa dokazima o ispunjavanju uslova dostaviti poštom ili lično na adresu:

Javna zdravstvena ustanova banjsko-rekreativni centar „Aquaterm“

Branilaca bb,71340 Olovo sa naznakom „Prijava na konkurs za specijalizaciju-ne otvaraj“

VI

Prijave se dostavljaju u roku od 10 dana od dana objavljivanja Konkursa u dnevnom listu.

Napomena: Dokumentacija kojom se dokazuje ispunjavanje uslova Konkursa mora biti u

originalu ili ovjerena fotokopija.Ovjerena kopija dokumenata koji se dostavljaju ne može biti starija od tri mjeseca računajući od datuma dostavljanja prijave. JU“Aquaterm“ nije u obavezi vraćanja dokumentacije koja se prilaže uz prijavu.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

                                                                                                                               V.d. direktora

                                                                                                              Sadiković dr Anela spec.fiz.med.

Kontakt Info

JZU BRC “AQUATERM” Olovo
Branilaca bb
71340 Olovo, BiH
Tel: +387 32 829 600
Fax: +387 32 829 601
aquaterm@bih.net.ba