Author Archive

JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

Written by Samir on 15. Oktobra 2021.. Posted in Novosti

JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA

BANJSKO-REKREATIVNI CENTAR

«AQUATERM»

OLOVO

sa sjedištem u Olovu

Na osnovu člana 20a. Zakona o radu ( «Službene novine F BiH«, br. 62/16 i 89/18), Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Zeničko-dobojskom kantonu („Službene novine Ze-do kantona“ broj: 8/19), člana 10. Pravilnika o radu JZU BRC „AQUATERM“ OLOVO, Pravila koja se primjenjuju prilikom zapošljavanja radnika broj: 137-12/19 od 17.12.2019. godine, saglasnosti Upravnog odbora broj: 01-33-1207/21 od 15.10.2021. godine, te odluke v.d.direktora broj: 02-1-33-1208/21 od 15.10.2021. godine,

raspisuje se

 JAVNI OGLAS

za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

 1. fizioterapeutski tehničar – 4 izvršioca,
 2. kuharski pomoćnik – 5 izvršilaca,
 3. radnik/ca na održavanju higijene – 3 izvršioca,
 4. konobar IV stepen – 1 izvršilac,
 5. konobar III stepen – 3 izvršioca,
 6. paramedicinsko osoblje – 2 izvršioca.
Text Box: I

 1. Fizioterapeutski tehničar………………4 izvršioca

status: 4 izvršioca na određeno vrijeme u trajanju do 31.12.2021. godine

probni rad: 1 mjesec

kratak opis poslova:

–          priprema opremu za početak rada,                                           

–          obavlja poslove u hidro-terapiji po nalazu ljekara,                                

–          obavlja poslove u elektro-terapiji po nalazu ljekara,                                         

–          obavlja poslove u kinezi-terapiji po nalazu ljekara,                                           

–          obavlja poslove u termo-terapiji po nalazu ljekara, itd.

Mjesto rada: Olovo

Visina osnovne plate: cca 937,00 KM

Text Box: II

2. Kuharski pomoćnik……………………………………5 izvršilaca

status: 5 izvršilaca na određeno vrijeme u trajanju do 31.12.2021. godine

probni rad: 1 mjesec

kratak opis poslova:

–          obavlja pripremne radove za početak rada kuhinje,                                          

–          priprema namirnice za izradu jela po nalogu kuhara,                                        

–          čisti kuhinjski inventar i opremu,                                             

–          pomaže kuharima u pripremi jela,                                            

–          stara se o ličnoj higijeni i čistoći kuhinje, itd.   

Visina osnovne plate: cca 492,00 KM

Mjesto rada: Olovo

Text Box: III

3. Radnik/ca na održavanju higijene……………………………………3 izvršioca

status: 3 izvršioca na određeno vrijeme u trajanju do 31.12.2021. godine

probni rad: 1 mjesec

kratak opis poslova:

–          svakodnevno održava čistoću u sobama, hodnicima, stubištu, WC-u, salama, terapeutskom odjelu, kancelarijskom prostoru, ordinacijama ljekara i drugim prostorijama ustanove,                                 

–          po potrebi namješta krevete za pacijente i goste,                                              

–          svakodnevno predaje prljav veš za pranje i prima čisti,                                    

–          vodi evidenciju o urađenom poslu,                                          

–          svakodnevno prazni kante za smeće i odnosi ih na određeno mjesto,              

–          vrši čišćenje radnog prostora koji joj je određen za održavanje, itd.

Visina osnovne plate: cca 492,00 KM

Mjesto rada: Olovo

Text Box: IV

   4. Konobar IV stepen……………………………………………… 1 izvršilac

status: 1 izvršilac na određeno vrijeme u trajanju do 31.12.2021. godine

probni rad: 1 mjesec

kratak opis poslova:

–          vrši pripremu radova u šanku i restoranu,                                            

–          uslužuje goste jelom i pićem kako u restoranu, tako i u sobama,                                  

–          dočekuje, uslužuje i ispraća goste,                                            

–          odgovoran je za pravilno usluživanje, kvalitet serviranja jela i pića, ispostavljanje i naplatu računa, itd.

Visina osnovne plate: cca 750,00 KM

Mjesto rada: Olovo

Text Box: V

   5. Konobar III stepen…………………………………………….. 3 izvršioca

status: 3 izvršioca na određeno vrijeme u trajanju do 31.12.2021. godine

probni rad: 1 mjesec

kratak opis poslova:

–          vrši pripremu radova u šanku i restoranu,                                            

–          uslužuje goste jelom i pićem kako u restoranu, tako i u sobama,                                  

–          dočekuje, uslužuje i ispraća goste,                                            

–          odgovoran je za pravilno usluživanje, kvalitet serviranja jela i pića, ispostavljanje i naplatu računa, itd.

Visina osnovne plate: cca 650,00 KM

Mjesto rada: Olovo

Text Box: VI

   6. Paramedicinsko osoblje………………………………………. 2 izvršioca

status: 2 izvršioca na određeno vrijeme u trajanju do 31.12.2021. godine

probni rad: 1 mjesec

kratak opis poslova:

–          vrši pripremu radova u šanku i restoranu,                                            

–          uslužuje goste jelom i pićem kako u restoranu, tako i u sobama,                                  

–          dočekuje, uslužuje i ispraća goste,                                            

–          odgovoran je za pravilno usluživanje, kvalitet serviranja jela i pića, ispostavljanje i naplatu računa, itd.

Visina osnovne plate: cca 490,00 KM

Mjesto rada: Olovo

Opšti uslovi za tražena radna mjesta:

 1. da je kandidat državljanin BiH stariji od 15 godina
 2. da ima opću zdravstvenu sposobnost.

 Posebni uslovi za radno mjesto Fizioterapeutski tehničar

-SSS, medicinska škola, smjer fizioterapeutski, položen stručni ispit, poznavanje rada na računaru, položen ispit za vozačku dozvolu B kategorije,  probni rad 1 mjesec 

 Posebni uslovi za radno mjesto Kuharski pomoćnik:

– Osmogodišnja škola, NK, probni rad 1 mjesec

 Posebni uslovi za radno mjesto Radnik/ca na održavanju higijene:

– Osmogodišnja škola, NK, probni rad 1 mjesec

 Posebni uslovi za radno mjesto Konobar IV stepen:

 – SSS, ugostiteljska škola, IV st. , radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima u trajanju od minimalno 6 mjeseci, probni rad 1 mjesec

Posebni uslovi za radno mjesto Konobar III stepen:

– SSS, ugostiteljska škola, IV st. , radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima u trajanju od minimalno 6 mjeseci, probni rad 1 mjesec

Posebni uslovi za radno mjesto Paramedicinsko osoblje:

– Osmogodišnja  škola – NK ili SSS, probni rad 1 mjesec

Dokazi koji se dostavljaju uz prijavu na javni oglas:

1. Fizioterapeutski tehničar

 • CV
 • Diploma o završenoj srednjoj medicinskoj školi, smjer fizioterapeutski tehničar
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu
 • Dokaz o poznavanju rada na računaru
 • Dokaz o položenom vozačkom ispitu B kategorije
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Uvjerenje o državljanstvu

2. Kuharski pomoćnik

 • CV
 • Svjedočanstvo o završenoj osnovnoj školi
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Uvjerenje o državljanstvu

3. Radnik-ca na održavanju higijene

 • CV
 • Svjedočanstvo o završenoj osnovnoj školi
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Uvjerenje o državljanstvu

4. Konobar IV stepen

 • CV
 • Diploma o završenoj srednjoj školi, IV stepen
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Uvjerenje o državljanstvu
 • Dokaz o radnom iskustvu na istim ili sličnim poslovima u trajanju od minimalno 6 mjeseci

5. Konobar  III stepen

 • CV
 • Diploma o završenoj srednjoj školi, III stepen
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Uvjerenje o državljanstvu
 • Dokaz o radnom iskustvu na istim ili sličnim poslovima u trajanju od minimalno 6 mjeseci

6. Paramedicinsko osoblje

 • CV
 • Svjedočanstvo o završenoj osnovnoj školi ili diploma o završenoj srednjoj školi
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Uvjerenje o državljanstvu

Nabrojani dokumenti predstavljaju dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova predviđenih Pravilnikom o radu za prijem u radni odnos na oglašena radna mjesta u JZU BRC „AQUATERM“ OLOVO.

Postupak izbora kandidata za radna mjesta za koja je kao uslov propisano osnovno i srednje obrazovanje, zasniva se na razmatranju dostavljene dokumentacije, te održanom intervjuu sa svakim od kandidata.

 Kriteriji na osnovu kojih će se vršiti bodovanje kandidata su:

R/b Kriterij Bodovi
1. stipendista ustanove 6
2. iskustvo na istim ili sličnim poslovima  
2.1 0 do 5 godina 2
2.2 6 do 10 godina 3
2.3 11 do 15 godina 4
2.4 16 do 20 godina 5
2.5 21 godina i više 6
3. pripadnost braniocima ili članovima njihovih porodica:  
3.1 -član porodice šehida i poginulih boraca 1
3.2 -ratni vojni invalid 1
3.3 -demobilisan borac 1
3.4 -član porodice ratnog vojnog invalida 1
3.5 -član porodice demobilisanog borca 1
4. usmeni i pismeni stručni ispit (samo za kandidate za radna mjesta sa višim ili visokim obrazovanjem-VŠS i VSS) od 0 do 9 bodova
5. intervju sa kandidatom za posao od 0 do 9 bodova

Ukoliko kandidati ispunjavanju neki ili sve kriterije na osnovu kojih će se vršiti bodovanje kandidata, uz gore navedenu obaveznu dokumentaciju dužni su dostaviti dokaz o ispunjavanju konkretnog ili svih kriterija. Dokaz je potvrda, rješenje, uvjerenje ili sličan dokument izdat od strane nadležnog organa (dokaz o radnom iskustvu od prethodnog poslodavca, službe za pitanja branilaca i njihovih porodica i sl.).

Sve dokumente dostaviti u ovjerenoj fotokopiji, ne starijoj od 6 mjeseci.

Kandidatima čija prijava na javni oglas ne bude prihvaćena, dostavljena dokumentacija neće se vraćati.

Samo izabrani kandidat će biti u obavezi da dostavi ljekarsko uvjerenje kao dokaz da njegovo zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju uslovima radnog mjesta za koje se prijavljuje u roku od 15 dana od dana zaprimanja obavještenja o izboru najboljeg kandidata.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom kojom se dokazuje ispunjavanje propisanih uslova dostavljaju se putem pošte u zatvorenoj koverti Komisiji za izbor na sljedeću adresu:
 

JZU BRC „AQUATERM“ OLOVO

ul. Branilaca grada bb

71340 O L O V O

-Komisiji za izbor-

( sa naznakom „NE OTVARAJ-Prijava na javni oglas za radno mjesto „___________“

-navedite na koje se prijavljujete-)

Javni oglas ostaje otvoren osam (8) dana od dana posljednjeg objavljivanja.

Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje, te će ih Komisija za izbor kandidata za prijem u radni odnos odbaciti zaključkom.

Poslodavac ima pravo poništiti javni oglas, usljed opravdanog razloga, ukoliko bi isti mogao prouzrokovati veću štetu poslodavcu od njegovog održavanja na snazi.

Dodatne informacije možete dobiti kod Sekretara Ustanove na broj telefona: 032/829-606, Mevla Mešić, dipl. pravnik.

                                                                                               V.D. direktora:

                                                                     Karić Džemka, dr spec. fiz. med. i rehabilitacije

JAVNI OGLAS ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA JZU BRC „AQUATERM“ OLOVO

Written by Samir on 13. Septembra 2021.. Posted in Novosti

JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA

       BANJSKO-REKREATIVNI CENTAR

 „AQUATERM“ OLOVO

Branilaca Olova bb

Na osnovu člana 29. Stav 1. Uredbe sa zakonskom snagom o ustanovama („Službeni list RBiH“, broj: 06/92, 08/93 i 13/94), člana 65. stav 1), alineja 2 i člana 66. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službene novine Federacije BiH“, broj: 46/10 i 75/13), Pravilnika o uvjetima u pogledu vrste završenog fakulteta zdravstvenog usmjerenja koje moraju ispuniti osobe koje konkuriraju za direktora zdravstvene ustanove („Službene novine F BiH”, broj 77/17), člana 14. Odluke o potvrđivanju prava osnivača JZU BRC „AQUATERM“ OLOVO („Službeni glasnik općine Olovo“, broj: 1/14), člana 22. Statuta JZU BRC „AQUATERM“ OLOVO, člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 12/03, 34/03 i 65/13), Odluke Upravnog odbora JZU BRC „AQUATERM“ OLOVO, broj: UO-01-33-1075/21 od 25.08.2021. godine, Upravni odbor JZU BRC „AQUATERM“ OLOVO raspisuje

JAVNI OGLAS

ZA IZBOR I IMENOVANJE

DIREKTORA JZU BRC „AQUATERM“ OLOVO

I      Predmet javnog oglasa:

Objavljuje se javni oglas za izbor i imenovanje direktora Javne zdravstvene ustanove banjsko-rekreativni centar „AQUATERM“ OLOVO.

II         Opis poslova:

Direktor rukovodi radom Ustanove, organizuje i vodi poslovanje, predstavlja i zastupa Ustanovu i odgovoran je za zakonitost rada Ustanove, te obavlja sve ostale poslove i radne zadatke propisane zakonom i statutom.

III     Opći i posebni uslovi:

Kandidat za izbor i imenovanje na poziciju direktora JZU BRC „AQUATERM“ OLOVO mora ispunjavati sljedeće opće i posebne uslove:

 1. Opći uslovi
 1. Da je državljanin Bosne i Hercegovine (dokaz: uvjerenje o državljanstvu);
 2. Da je stariji od 18 godina (dokaz: izvod iz matične knjige rođenih);
 3. Da ima opću zdravstvenu sposobnost za obavljanje navedene pozicije (dokaz: ljekarsko uvjerenje o općoj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje navedene pozicije koje se dostavlja nakon izbora kandidata);
 4. Da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u BiH, urazdoblju od 3 (tri) godine prije dana objave javnog oglasa (dokaz: izjava kandidata potpisana i ovjerena od strane nadležnog organa);
 5. Da se na njega ne odnosi član IX.1. Ustava BiH (dokaz: izjava kandidata potpisana i ovjerena od strane nadležnog organa)
 • Posebni uslovi
 1. Da ima završen medicinski ili farmaceutski fakultet  (dokaz: diploma o završenom fakultetu);
 1. Da ima najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva u struci (dokaz: potvrda o radnom iskustvu u struci);
 2. Da ima znanje o zdravstvenom menadžmentu, odnosno završenu specijalizaciju iz zdravstvenog menadžmenta ili završen postdiplomski studij iz zdravstvenog menadžmenta (dokaz: odgovarajući pisani dokument-certifikat o zdravstvenom menadžmentu u skladu sa Pravilnikom o uvjetima u pogledu vrste završenog fakulteta zdravstvenog usmjerenja koje moraju ispuniti osobe koje konkuriraju za direktora zdravstvene ustanove „Službene novine F BiH“, broj: 77/17);
 3. Program rada i razvoja Ustanove u izbornom mandatu uz obavezan intervju sa kandidatima koji ispunjavaju javnim oglasom propisane uslove/uvjete. Kandidati mogu uz program rada i razvoja priložiti i dokaz o referensama u dosadašnjem radu u struci, a naročito u oblasti specijalističke medicinske djelatnosti- fizikalna medicine i rehabilitacija, što predstavlja osnovnu djelatnost ustanove.

IV        Izbor i imenovanje:

Izbor i imenovanje direktora JZU BRC „AQUATERM“ OLOVO se vrši na mandatni period od 4 (četiri) godine.

Prilikom procjene kvalifikacije i iskustva kandidata uzeće se u obzir i cijeniti menadžerske sposobnosti, sposobnost za savjesno, odlučno i odgovorno obavljanje pozicije, sposobnost nepristrasnog donošenja odluka, sposobnost tumačenja i primjene zakona i drugih propisa, naročito iz djelatnosti Ustanove, komunikacijske i organizacijske sposobnosti, sposobnost upravljanja finansijskim i ljudskim resursima i sklonost timskom radu, kao i rezultati rada ostvareni tokom karijere.

V         Rok za podnošenje prijava kandidata:

Kandidati su dužni uz prijavu, koja sadrži kraću biografiju – CV, adresu i kontakt telefon, priložiti ovjerene fotokopije dokumenata ne starije od 3 mjeseca od dana objave javnog oglasa, kao dokaz o ispunjavanju općih i posebnih uslova/uvjeta traženih javnim oglasom.

Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak i da nije krivično kažnjavan, pribavlja se nakon sačinjavanja liste uspješnih kandidata po službenoj dužnosti od strane JZU BRC „AQUATERM“ OLOVO, a prije izbora – imenovanja.

Ljekarsko uvjerenje o općoj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje navedene pozicije koje se dostavlja nakon izbora kandidata.

Prijave se dostavljaju preporučenom pošiljkom sa naznakom: „Prijava na javni oglas za direktora–ne otvarati“, na adresu: JZU BRC „AQUATERM“ OLOVO, ulica Branilaca Olova bb, 71340 Olovo.

Komisija za izbor i imenovanje direktora pozvat će kandidate koji ispunjavaju opće i posebne uslove oglasa, te sa istim obaviti intervju.

Javni oglas se ima objaviti u „Službenim novinama Federacije BiH“, dnevnom listu „Oslobođenje“ i službenoj web stranici ustanove.

Javni oglas ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana posljednje objave.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Zaprimljena dokumentacija neće se vraćati kandidatima.

VI        Način i rok obavještenja kandidata o rezultatima javnog oglasa:

Svi prijavljeni kandidati će biti obavješteni o rezultatima javnog oglasa najkasnije u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o imenovanju direktora JZU BRC „AQUATERM“ OLOVO.

                                                                             PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA

                                                                                 JZU BRC „AQUATERM“ OLOVO

                                                                                             ____________________

                                                                                           Amir Muminović, dipl.ecc.

JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

Written by Samir on 18. Avgusta 2021.. Posted in Novosti

JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA

BANJSKO-REKREATIVNI CENTAR

«AQUATERM»

OLOVO

sa sjedištem u Olovu

Na osnovu člana 20a. Zakona o radu ( «Službene novine F BiH«, br. 26/16 i 89/18), Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Zeničko-dobojskom kantonu („Službene novine Ze-do kantona“ broj: 8/19), člana 10. Pravilnika o radu JZU BRC „AQUATERM“ OLOVO, Pravila koja se primjenjuju prilikom zapošljavanja radnika broj: 137-12/19 od 17.12.2019. godine, saglasnosti Upravnog odbora, te odluke direktora broj: 02-1-33-1008/21 od 17.08.2021. godine,

raspisuje se

 JAVNI OGLAS

za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

 1. Fizioterapeutski tehničar……………………………………………………….4 izvršioca
 2. Kuharski pomoćnik………………………………………………………………..4 izvršioca
 3. Radnik-ca na održavanju higijene………………………………………….3 izvršioca
 4. Konobar IV st……………………………………………………………………….1 izvršilac
 5. Konobar III st……………………………………………………………………….1 izvršilac
 6. Paramedicinsko osoblje………………………………………………………….2 izvršioca
Text Box: I

 1. Fizioterapeutski tehničar………………4 izvršioca

status: 4 izvršioca na određeno vrijeme u trajanju do 30.11.2021. godine

probni rad: 1 mjesec

kratak opis poslova:

–          priprema opremu za početak rada,                                           

–          obavlja poslove u hidro-terapiji po nalazu ljekara,                                

–          obavlja poslove u elektro-terapiji po nalazu ljekara,                                         

–          obavlja poslove u kinezi-terapiji po nalazu ljekara,                                           

–          obavlja poslove u termo-terapiji po nalazu ljekara, itd.

Mjesto rada: Olovo

Visina osnovne plate: cca 1.050,00 KM

Text Box: II

2. Kuharski pomoćnik……………………………………4 izvršioca

status: 2 izvršioca na određeno vrijeme u trajanju do 15.11.2021. godine

status: 2 izvršioca na određeno vrijeme u trajanju do 30.11.2021. godine

probni rad: 1 mjesec

kratak opis poslova:

–          obavlja pripremne radove za početak rada kuhinje,                                          

–          priprema namirnice za izradu jela po nalogu kuhara,                                        

–          čisti kuhinjski inventar i opremu,                                             

–          pomaže kuharima u pripremi jela,                                            

–          stara se o ličnoj higijeni i čistoći kuhinje, itd.   

Visina osnovne plate: cca 550,00 KM

Mjesto rada: Olovo

Text Box: III

3. Radnik-ca na održavanju higijene……………………………………3 izvršioca

status: 3 izvršioca na određeno vrijeme u trajanju do 30.11.2021. godine

probni rad: 1 mjesec

kratak opis poslova:

–          svakodnevno održava čistoću u sobama, hodnicima, stubištu, WC-u, salama, terapeutskom odjelu, kancelarijskom prostoru, ordinacijama ljekara i drugim prostorijama ustanove,                                 

–          po potrebi namješta krevete za pacijente i goste,                                              

–          svakodnevno predaje prljav veš za pranje i prima čisti,                                    

–          vodi evidenciju o urađenom poslu,                                          

–          svakodnevno prazni kante za smeće i odnosi ih na određeno mjesto,              

–          vrši čišćenje radnog prostora koji joj je određen za održavanje, itd.

Visina osnovne plate: cca 550,00 KM

Mjesto rada: Olovo

Text Box: IV

   4. Konobar IV st…………………………………………………….. 1 izvršilac

status: 1 izvršilac na određeno vrijeme u trajanju do 30.11.2021. godine

probni rad: 1 mjesec

kratak opis poslova:

–          vrši pripremu radova u šanku i restoranu,                                            

–          uslužuje goste jelom i pićem kako u restoranu, tako i u sobama,                                  

–          dočekuje, uslužuje i ispraća goste,                                            

–          odgovoran je za pravilno usluživanje, kvalitet serviranja jela i pića, ispostavljanje i naplatu računa, itd.

Visina osnovne plate: cca 910,00 KM

Mjesto rada: Olovo

Text Box: V

   5. Konobar III st……………………………………………………. 1 izvršilac

status: 1 izvršilac na određeno vrijeme u trajanju do 30.11.2021. godine

probni rad: 1 mjesec

kratak opis poslova:

–          vrši pripremu radova u šanku i restoranu,                                            

–          uslužuje goste jelom i pićem kako u restoranu, tako i u sobama,                                  

–          dočekuje, uslužuje i ispraća goste, itd                                       

Visina osnovne plate: cca 760,00 KM

Mjesto rada: Olovo

Text Box: VI

   6. Paramedicinsko osoblje………………………………………. 2 izvršioca

status: 2 izvršioca na određeno vrijeme u trajanju do 30.11.2021. godine

probni rad: 1 mjesec

kratak opis poslova:

–          priprema kade za početak rada,                                    

–          obavlja poslove u hidro-terapiji po nalogu neposrednog rukovodioca,

–          pomaže ostalom medicinskom osoblju u tretmanu težih pacijenata,

–          odgovoran je za čistoću radnog prostora, itd

Visina osnovne plate: cca 600,00 KM

Mjesto rada: Olovo

Opšti uslovi za tražena radna mjesta:

 1. da je kandidat državljanin BiH stariji od 15 godina
 2. da ima opću zdravstvenu sposobnost.

 Posebni uslovi za radno mjesto Fizioterapeutski tehničar

-SSS, medicinska škola, smjer fizioterapeutski, položen stručni ispit, poznavanje rada na računaru, probni rad 1 mjesec, položen ispit za vozačku dozvolu B kategorije  

 Posebni uslovi za radno mjesto Kuharski pomoćnik:

– Osmogodišnja škola, NK, probni rad 1 mjesec

 Posebni uslovi za radno mjesto Radnik/ca na održavanju higijene:

– Osmogodišnja škola, NK, probni rad 1 mjesec

 Posebni uslovi za radno mjesto Konobar IV st

 -SSS, IV stepen, 6 mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima, probni rad 1 mjesec

Posebni uslovi za radno mjesto Konobar III st

SSS, III stepen, 6 mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima, probni rad 1 mjesec

Posebni uslovi za radno mjesto Paramedicinsko osoblje

SSS ili osmogodišnja škola,  probni rad 1 mjesec

Dokazi koji se dostavljaju uz prijavu na javni oglas:

1. Fizioterapeutski tehničar

 • CV
 • Diploma o završenoj srednjoj medicinskoj školi, smjer fizioterapeutski tehničar
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu
 • Dokaz o poznavanju rada na računaru
 • Dokaz o položenom vozačkom ispitu B kategorije
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Uvjerenje o državljanstvu

2. Kuharski pomoćnik

 • CV
 • Svjedočanstvo o završenoj osnovnoj školi
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Uvjerenje o državljanstvu

3. Čistačica-higijeničarka

 • CV
 • Svjedočanstvo o završenoj osnovnoj školi
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Uvjerenje o državljanstvu

4. Konobar  IV st

 • CV
 • Diploma o završenoj srednjoj školi (IV stepen)
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Uvjerenje o državljanstvu
 • Dokaz o radnom iskustvu u trajanju od minimalno 6 mjeseci na istim ili sličnim poslovima

5. Konobar  III st

 • CV
 • Diploma o završenoj srednjoj školi (III stepen)
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Uvjerenje o državljanstvu
 • Dokaz o radnom iskustvu u trajanju od minimalno 6 mjeseci na istim ili sličnim poslovima

6. Paramedicinsko osoblje

 • CV
 • Svjedočanstvo o završenoj osnovnoj školi ili diploma o završenoj srednjoj školi
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Uvjerenje o državljanstvu

Nabrojani dokumenti predstavljaju dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova predviđenih Pravilnikom o radu za prijem u radni odnos na oglašena radna mjesta u JZU BRC „AQUATERM“ OLOVO.

Postupak izbora kandidata za radna mjesta za koja je kao uslov propisano osnovno i srednje obrazovanje, zasniva se na razmatranju dostavljene dokumentacije, te održanom intervjuu sa svakim od kandidata.

 Kriteriji na osnovu kojih će se vršiti bodovanje kandidata su:

R/b Kriterij Bodovi
1. stipendista ustanove 6
2. iskustvo na istim ili sličnim poslovima  
2.1 0 do 5 godina 2
2.2 6 do 10 godina 3
2.3 11 do 15 godina 4
2.4 16 do 20 godina 5
2.5 21 godina i više 6
3. pripadnost braniocima ili članovima njihovih porodica:  
3.1 -član porodice šehida i poginulih boraca 1
3.2 -ratni vojni invalid 1
3.3 -demobilisan borac 1
3.4 -član porodice ratnog vojnog invalida 1
3.5 -član porodice demobilisanog borca 1
4. usmeni i pismeni stručni ispit (samo za kandidate za radna mjesta sa višim ili visokim obrazovanjem-VŠS i VSS) od 0 do 9 bodova
5. intervju sa kandidatom za posao od 0 do 9 bodova

Ukoliko kandidati ispunjavanju neki ili sve kriterije na osnovu kojih će se vršiti bodovanje kandidata, uz gore navedenu obaveznu dokumentaciju dužni su dostaviti dokaz o ispunjavanju konkretnog ili svih kriterija. Dokaz je potvrda, rješenje, uvjerenje ili sličan dokument izdat od strane nadležnog organa (dokaz o radnom iskustvu od prethodnog poslodavca, službe za pitanja branilaca i njihovih porodica i sl.).

Sve dokumente dostaviti u ovjerenoj fotokopiji, ne starijoj od 6 mjeseci.

Kandidatima čija prijava na javni oglas ne bude prihvaćena, dostavljena dokumentacija neće se vraćati.

Samo izabrani kandidat će biti u obavezi da dostavi ljekarsko uvjerenje kao dokaz da njegovo zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju uslovima radnog mjesta za koje se prijavljuje u roku od 15 dana od dana zaprimanja obavještenja o izboru najboljeg kandidata.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom kojom se dokazuje ispunjavanje propisanih uslova dostavljaju se putem pošte u zatvorenoj koverti Komisiji za izbor na sljedeću adresu:


 JZU BRC „AQUATERM“ OLOVO

ul. Branilaca grada bb

71340 O L O V O

-Komisiji za izbor-

( sa naznakom „NE OTVARAJ-Prijava na javni oglas za radno mjesto „___________“

-navedite na koje se prijavljujete-)

Javni oglas ostaje otvoren osam (8) dana od dana posljednjeg objavljivanja.

Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje, te će ih Komisija za izbor kandidata za prijem u radni odnos odbaciti zaključkom.

Poslodavac ima pravo poništiti javni oglas, usljed opravdanog razloga, ukoliko bi isti mogao prouzrokovati veću štetu poslodavcu od njegovog održavanja na snazi.

Dodatne informacije možete dobiti kod Sekretara Ustanove na broj telefona: 032/829-606, Mevla Mešić, dipl. pravnik.

                                                                                               V.D. direktora:

                                                                     Karić Džemka, dr spec. fiz. med. i rehabilitacije

Proširenje smještajnih kapaciteta

Written by Samir on 25. Juna 2021.. Posted in Novosti

Zbog velike zainteresovanosti za naše usluge od 28.06.2021 godine na raspolaganju ćemo imati proširene smještajne kapacitete koji se nalaze u neposrednoj blizini našeg objekta.Cijene usluga su po našem važećem cjenovniku.Sve terapije i ishrana su u našem hotelu, a smještaj je u objektu do nas. Informacije i rezervacije na broj 032 829 600

PotpisaN Ugovor sa Zavodom zdravstvenog osiguranja Bosansko-podrinjskog kantona, Goražde

Written by Samir on 15. Juna 2021.. Posted in Novosti

Poštovani,
Obavještavamo Vas da je banja Aquaterm Olovo, kao specijalizovana ustanova za banjsko-klimatsko liječenje, potpisala Ugovor sa Zavodom zdravstvenog osiguranja Bosansko-podrinjskog kantona, Goražde.
Predmet ugovora je realizacija Programa bansko-klimatskog liječenja i rehabilitacije za korisnike usluga ZZO BPK Goražde.
Upućivanje osiguranih lica Korisnika usluga vrši isključivo ovlaštena ljekarska komisja ZZO.
Dobrodošli u našu banju gdje ćemo Vam uz stručan kadar i savremenu opremu pružiti najbolju medicinsku rehabilitaciju.
032/829-600
aquaterm.recepcija@gmail.com

JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos

Written by Samir on 28. Maja 2021.. Posted in Novosti

JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA

BANJSKO-REKREATIVNI CENTAR

«AQUATERM»

OLOVO

sa sjedištem u Olovu

Na osnovu člana 20a. Zakona o radu ( «Službene novine F BiH«, br. 62/16 i 89/18), Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Zeničko-dobojskom kantonu („Službene novine Ze-do kantona“ broj: 8/19), člana 10. Pravilnika o radu JZU BRC „AQUATERM“ OLOVO, Pravila koja se primjenjuju prilikom zapošljavanja radnika broj: 149-12/19 od 17.12.2019. godine, Oglasa za dodjelu podsticaja zapošljavanja branilačke populacije u Zeničko-dobojskom kantonu broj: 13/03-2-5-30-4994-3/21 od 07.05.2021. godine,  saglasnosti Upravnog odbora broj: 01-33-746/21 od 12.05.2021. godine,  te odluke direktora broj: 02-1-33-777/21 od 12.05.2021. godine

raspisuje se

 JAVNI OGLAS

za prijem u radni odnos

Text Box: I

   1. Konobar ……………………………………………………………. 1 izvršilac

status: 1 izvršilac na određeno vrijeme u trajanju od 24 mjeseca

probni rad: 1 mjesec

kratak opis poslova:

–          vrši pripremu radova u šanku i restoranu,                                            

–          uslužuje goste jelom i pićem kako u restoranu, tako i u sobama,                                  

–          dočekuje, uslužuje i ispraća goste,                                            

–          odgovoran je za pravilno usluživanje, kvalitet serviranja jela i pića, ispostavljanje i naplatu računa, itd.

Visina osnovne plate: cca 640,00 KM

Mjesto rada: Olovo

Opšti uslovi za traženo radno mjesto:

 1. da je kandidat državljanin BiH stariji od 15 godina
 2. da ima opću zdravstvenu sposobnost

           Posebni uslovi za radno mjesto Konobar

-SSS, ugostiteljska škola, III st. , probni rad

Dokazi koji se dostavljaju uz prijavu na javni oglas:

 • CV
 • Diploma o završenoj srednjoj školi (ugostiteljska škola, III stepen)
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Uvjerenje o državljanstvu

Nabrojani dokumenti predstavljaju dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova predviđenih Pravilnikom o radu za prijem u radni odnos na oglašena radna mjesta u JZU BRC „AQUATERM“ OLOVO.

Postupak izbora kandidata za radna mjesta za koja je kao uslov propisano osnovno i srednje obrazovanje, zasniva se na razmatranju dostavljene dokumentacije, te održanom intervjuu sa svakim od kandidata.

 Kriteriji na osnovu kojih će se vršiti bodovanje kandidata su:

R/b Kriterij Bodovi
1. stipendista ustanove 6
2. iskustvo na istim ili sličnim poslovima  
2.1 0 do 5 godina 2
2.2 6 do 10 godina 3
2.3 11 do 15 godina 4
2.4 16 do 20 godina 5
2.5 21 godina i više 6
3. pripadnost braniocima ili članovima njihovih porodica:  
3.1 -član porodice šehida i poginulih boraca 1
3.2 -ratni vojni invalid 1
3.3 -demobilisan borac 1
3.4 -član porodice ratnog vojnog invalida 1
3.5 -član porodice demobilisanog borca 1
4. usmeni i pismeni stručni ispit (samo za kandidate za radna mjesta sa višim ili visokim obrazovanjem-VŠS i VSS) od 0 do 9 bodova
5. intervju sa kandidatom za posao od 0 do 9 bodova

Ukoliko kandidati ispunjavanju neki ili sve kriterije na osnovu kojih će se vršiti bodovanje kandidata, uz gore navedenu obaveznu dokumentaciju dužni su dostaviti dokaz o ispunjavanju konkretnog ili svih kriterija. Dokaz je potvrda, rješenje, uvjerenje ili sličan dokument izdat od strane nadležnog organa (dokaz o radnom iskustvu od prethodnog poslodavca, službe za pitanja branilaca i njihovih porodica i sl.).

Iskustvo na istim ili sličnim poslovima kao kriterij se neće bodovati u konkretnom javnom oglasu, zato što niti za jedno gore navedeno traženo radno mjesto, isto nije predviđeno kao poseban uslov, te stoga nije niti tražena dokumentacija kojom se dokazuje takav status.

Sve dokumente dostaviti u ovjerenoj fotokopiji, ne starijoj od 6 mjeseci.

Kandidatima čija prijava na javni oglas ne bude prihvaćena, dostavljena dokumentacija će se vratiti.

Samo izabrani kandidat će biti u obavezi da dostavi ljekarsko uvjerenje kao dokaz da njegovo zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju uslovima radnog mjesta za koje se prijavljuje u roku od 15 dana od dana zaprimanja obavještenja o izboru najboljeg kandidata.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom kojom se dokazuje ispunjavanje propisanih uslova dostavljaju se putem pošte u zatvorenoj koverti Komisiji za izbor na sljedeću adresu:
 

JZU BRC „AQUATERM“ OLOVO

ul. Branilaca grada bb

71340 O L O V O

-Komisiji za izbor-

( sa naznakom „NE OTVARAJ-Prijava na javni oglas za radno mjesto „Konobar“)

Javni oglas ostaje otvoren osam (8) dana od dana posljednjeg objavljivanja.

Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje, te će ih Komisija za izbor kandidata za prijem u radni odnos odbaciti zaključkom.

Poslodavac ima pravo poništiti javni oglas, usljed opravdanog razloga, ukoliko bi isti mogao prouzrokovati veću štetu poslodavcu od njegovog održavanja na snazi.

Dodatne informacije možete dobiti kod Sekretara Ustanove na broj telefona: 032/829-606, Mevla Mešić, dipl. pravnik.

                                                                                               V.D. direktora:

                                                                     Karić Džemka, dr spec. fiz. med. i rehabilitacije

JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

Written by Samir on 7. Maja 2021.. Posted in Novosti

JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA

BANJSKO-REKREATIVNI CENTAR

«AQUATERM»

OLOVO

sa sjedištem u Olovu

Na osnovu člana 20a. Zakona o radu ( «Službene novine F BiH«, br. 62/16 i 89/18), Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Zeničko-dobojskom kantonu („Službene novine Ze-do kantona“ broj: 8/19), člana 10. Pravilnika o radu JZU BRC „AQUATERM“ OLOVO, Pravila koja se primjenjuju prilikom zapošljavanja radnika broj: 137-12/19 od 17.12.2019. godine, saglasnosti Upravnog odbora broj: 01-33-722/21 od 06.05.2021. godine, te odluke direktora broj: 02-1-33-723/21 od 06.05.2021. godine,

raspisuje se

 JAVNI OGLAS

za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

   1. Fizioterapeutski tehničar……………………………………….1 izvršilac

   2. Kuharski pomoćnik……………………………………………….1 izvršilac

   3. Čistačica/higijeničarka………………………………………….1 izvršilac

   4. Konobar……………………………………………………………….1 izvršilac

Text Box: I

 1. Fizioterapeutski tehničar………………1 izvršilac

status: 1 izvršilac na određeno vrijeme u trajanju do 31.12.2021. godina

probni rad: 1 mjesec

kratak opis poslova:

–          priprema opremu za početak rada,                                           

–          obavlja poslove u hidro-terapiji po nalazu ljekara,                                

–          obavlja poslove u elektro-terapiji po nalazu ljekara,                                         

–          obavlja poslove u kinezi-terapiji po nalazu ljekara,                                           

–          obavlja poslove u termo-terapiji po nalazu ljekara, itd.

Mjesto rada: Olovo

Visina osnovne plate: cca 937,00 KM

Text Box: II

2. Kuharski pomoćnik……………………………………1 izvršilac

status: 1 izvršilac na određeno vrijeme u trajanju do 30.11.2021. godine

probni rad: 1 mjesec

kratak opis poslova:

–          obavlja pripremne radove za početak rada kuhinje,                                          

–          priprema namirnice za izradu jela po nalogu kuhara,                                        

–          čisti kuhinjski inventar i opremu,                                             

–          pomaže kuharima u pripremi jela,                                            

–          stara se o ličnoj higijeni i čistoći kuhinje, itd.   

Visina osnovne plate: cca 492,00 KM

Mjesto rada: Olovo

Text Box: III

3. Čistačica-higijeničarka……………………………………1 izvršilac

status: 1 izvršilac na određeno vrijeme u trajanju do 30.11.2021. godine

probni rad: 1 mjesec

kratak opis poslova:

–          svakodnevno održava čistoću u sobama, hodnicima, stubištu, WC-u, salama, terapeutskom odjelu, kancelarijskom prostoru, ordinacijama ljekara i drugim prostorijama ustanove,                                 

–          po potrebi namješta krevete za pacijente i goste,                                              

–          svakodnevno predaje prljav veš za pranje i prima čisti,                                    

–          vodi evidenciju o urađenom poslu,                                          

–          svakodnevno prazni kante za smeće i odnosi ih na određeno mjesto,              

–          vrši čišćenje radnog prostora koji joj je određen za održavanje, itd.

Visina osnovne plate: cca 492,00 KM

Mjesto rada: Olovo

Text Box: IV

   4. Konobar ……………………………………………………………. 1 izvršilac

status: 1 izvršilac na određeno vrijeme u trajanju do 30.11.2021. godine

probni rad: 1 mjesec

kratak opis poslova:

–          vrši pripremu radova u šanku i restoranu,                                            

–          uslužuje goste jelom i pićem kako u restoranu, tako i u sobama,                                  

–          dočekuje, uslužuje i ispraća goste,                                            

–          odgovoran je za pravilno usluživanje, kvalitet serviranja jela i pića, ispostavljanje i naplatu računa, itd.

Visina osnovne plate: cca 668,00 KM

Mjesto rada: Olovo

Opšti uslovi za tražena radna mjesta:

 1. da je kandidat državljanin BiH stariji od 15 godina
 2. da ima opću zdravstvenu sposobnost.

 Posebni uslovi za radno mjesto Fizioterapeutski tehničar

-SSS, medicinska škola, smjer fizioterapeutski, položen stručni ispit, poznavanje rada na računaru, , položen ispit za vozačku dozvolu B kategorije,  probni rad 1 mjesec

 Posebni uslovi za radno mjesto Kuharski pomoćnik:

– Osmogodišnja škola, NK, probni rad 1 mjesec

 Posebni uslovi za radno mjesto Čistačica-higijeničarka:

– Osmogodišnja škola, NK, probni rad 1 mjesec

 Posebni uslovi za radno mjesto Konobar

 – SSS, ugostiteljska škola, III st. , probni rad 1 mjesec

Dokazi koji se dostavljaju uz prijavu na javni oglas:

1. Fizioterapeutski tehničar

 • CV
 • Diploma o završenoj srednjoj medicinskoj školi, smjer fizioterapeutski tehničar
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu
 • Dokaz o poznavanju rada na računaru
 • Dokaz o položenom vozačkom ispitu B kategorije
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Uvjerenje o državljanstvu

2. Kuharski pomoćnik

 • CV
 • Svjedočanstvo o završenoj osnovnoj školi
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Uvjerenje o državljanstvu

3. Čistačica-higijeničarka

 • CV
 • Svjedočanstvo o završenoj osnovnoj školi
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Uvjerenje o državljanstvu

4. Konobar

 • CV
 • Diploma o završenoj srednjoj školi (ugostiteljska škola, III stepen)
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Uvjerenje o državljanstvu

Nabrojani dokumenti predstavljaju dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova predviđenih Pravilnikom o radu za prijem u radni odnos na oglašena radna mjesta u JZU BRC „AQUATERM“ OLOVO.

Postupak izbora kandidata za radna mjesta za koja je kao uslov propisano osnovno i srednje obrazovanje, zasniva se na razmatranju dostavljene dokumentacije, te održanom intervjuu sa svakim od kandidata.

 Kriteriji na osnovu kojih će se vršiti bodovanje kandidata su:

R/b Kriterij Bodovi
1. stipendista ustanove 6
2. iskustvo na istim ili sličnim poslovima  
2.1 0 do 5 godina 2
2.2 6 do 10 godina 3
2.3 11 do 15 godina 4
2.4 16 do 20 godina 5
2.5 21 godina i više 6
3. pripadnost braniocima ili članovima njihovih porodica:  
3.1 -član porodice šehida i poginulih boraca 1
3.2 -ratni vojni invalid 1
3.3 -demobilisan borac 1
3.4 -član porodice ratnog vojnog invalida 1
3.5 -član porodice demobilisanog borca 1
4. usmeni i pismeni stručni ispit (samo za kandidate za radna mjesta sa višim ili visokim obrazovanjem-VŠS i VSS) od 0 do 9 bodova
5. intervju sa kandidatom za posao od 0 do 9 bodova

Ukoliko kandidati ispunjavanju neki ili sve kriterije na osnovu kojih će se vršiti bodovanje kandidata, uz gore navedenu obaveznu dokumentaciju dužni su dostaviti dokaz o ispunjavanju konkretnog ili svih kriterija. Dokaz je potvrda, rješenje, uvjerenje ili sličan dokument izdat od strane nadležnog organa (dokaz o radnom iskustvu od prethodnog poslodavca, službe za pitanja branilaca i njihovih porodica i sl.).

Iskustvo na istim ili sličnim poslovima kao kriterij se neće bodovati u konkretnom javnom oglasu, zato što niti za jedno gore navedeno traženo radno mjesto, isto nije predviđeno kao poseban uslov, te stoga nije niti tražena dokumentacija kojom se dokazuje takav status.

Sve dokumente dostaviti u ovjerenoj fotokopiji, ne starijoj od 6 mjeseci.

Kandidatima čija prijava na javni oglas ne bude prihvaćena, dostavljena dokumentacija će se vratiti.

Samo izabrani kandidat će biti u obavezi da dostavi ljekarsko uvjerenje kao dokaz da njegovo zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju uslovima radnog mjesta za koje se prijavljuje u roku od 15 dana od dana zaprimanja obavještenja o izboru najboljeg kandidata.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom kojom se dokazuje ispunjavanje propisanih uslova dostavljaju se putem pošte u zatvorenoj koverti Komisiji za izbor na sljedeću adresu:
 

JZU BRC „AQUATERM“ OLOVO

ul. Branilaca grada bb

71340 O L O V O

-Komisiji za izbor-

( sa naznakom „NE OTVARAJ-Prijava na javni oglas za radno mjesto „___________“

-navedite na koje se prijavljujete-)

Javni oglas ostaje otvoren osam (8) dana od dana posljednjeg objavljivanja.

Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje, te će ih Komisija za izbor kandidata za prijem u radni odnos odbaciti zaključkom.

Poslodavac ima pravo poništiti javni oglas, usljed opravdanog razloga, ukoliko bi isti mogao prouzrokovati veću štetu poslodavcu od njegovog održavanja na snazi.

Dodatne informacije možete dobiti kod Sekretara Ustanove na broj telefona: 032/829-606, Mevla Mešić, dipl. pravnik.

                                                                                               V.D. direktora:

                                                                     Karić Džemka, dr spec. fiz. med. i rehabilitacije

Wellness odmor

Written by Samir on 22. Aprila 2021.. Posted in Novosti

Savršen proljetni predah čeka Vas u banji Aquaterm.Trodnevni wellness odmor sa uključenim punim pansionom za dvije osobe za samo 210 KM.

Ponuda uključuje:

• smještaj u dvokrevetnim sobama (moja tv, internet, telefon)

• 2x puni pansion (doručak, ručak i večera) za 2 osobe•

korištenje bazena

• korištenje trim kabineta

• korištenje finske saune

• besplatan parking

Ponuda traje u periodu od 21.04.- 17.05.2021. godine.Informacije i rezervacije na broj 032 829 600

SUPER PONUDA U MJESECU RAMAZANA

Written by Samir on 12. Aprila 2021.. Posted in Novosti

Banja Aquaterm Olovo ima super ponudu tokom mjeseca Ramazana, te  je za sve kategorije obezbjedila super popuste, jednokrevetna soba 80 KM, dvokrevetna soba 65 KM a cijena za penzionere za samo 57 KM  Gostima koji poste tokom mjeseca ramazana  bit će  organizovan sehur i iftar.

Ponuda uključuje :

 • Smještaj
 • Pansionska ishrana
 • Pregled ljekara
 • Prosjećno pet medicinskih  terapija dnevno u zavisnosti od dijagnoze i zdravstvenog stanja pacijenta
☎

Informacije i rezervacije na broj 032 829 600

Dobrodošli u banju Aquaterm Olovo

Potpisan Sporazum sa Ministarstvom za boračka pitanja Tuzlanskog kantona.

Written by Samir on 11. Marta 2021.. Posted in Novosti

Poštovani,Obavještavamo Vas da je banja Aquaterm Olovo, kao specijalizovana ustanova za banjsko-klimatsko liječenje, potpisala Sporazum sa Ministarstvom za boračka pitanja Tuzlanskog kantona.Prema potpisanom Sporazumu, obezbijeđene usluge su za:-ratne vojne invalide,-dobitnike ratnog priznanja i odlikovanja,-nosioce “Partizanske spomenice 1941”,-demobilisane branioce,-članove porodice šehida-poginulog braniocaJedini uslov za ostvarivanje ovog prava jeste posjedovanje original Rješenja Ministarstva o uspostavi prava i upućivanju na medicinsku rehabilitaciju u banjsko-klimatskom liječenju.Za osobe koje imaju potrebu stalnog prisustva pratioca za vrijeme medicinske rehabilitacije, bez korištenja medicinskih usluga, ista je moguća i obezbijeđena gore pomenutim Sporazumom.Dobrodošli u našu banju gdje ćemo Vam uz stručan kadar i savremenu opremu pružiti najbolju medicinsku rehabilitaciju.

☎️

032/829-600

📧

aquaterm.recepcija@gmail.com

Kontakt Info

JZU BRC "AQUATERM" Olovo
Branilaca bb
71340 Olovo, BiH
Tel: +387 32 829 600
Fax: +387 32 829 601
aquaterm@aquaterm.olovo.ba