Author Archive

JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos

Written by Samir on 7. Juna 2024.. Posted in Novosti

JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA

BANJSKO-REKREATIVNI CENTAR

«AQUATERM»

OLOVO

sa sjedištem u Olovu

 

Na osnovu člana 20a. Zakona o radu («Službene novine F BiH«, br. 26/16, 89/18, 44/22 i 39/24), Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Zeničko-dobojskom kantonu („Službene novine Ze-do kantona“ broj: 2/24), člana 10. Pravilnika o radu JZU BRC „AQUATERM“ OLOVO, Pravila koja se primjenjuju prilikom zapošljavanja radnika broj: 137-12/19 od 17.12.2019. godine, saglasnosti Upravnog odbora broj: 01-33-474/24 od 03.06.2024. godine, te odluke direktora broj: 02-1-33-488/24 od 05.06.2024. godine,

 

raspisuje se

 JAVNI OGLAS

za prijem u radni odnos

 

 

 1. Doktor medicine – 1 izvršilac na određeno vrijeme (1 godina).

 

 

 

 

 

 1. Doktor medicine

 

status: 1 izvršilac na određeno vrijeme

probni rad: 3 mjeseca

kratak opis poslova:

 • obavlja pregled (prvi, ponovni) pacijenata,
 • utvrđuje potrebu i daje nalog za obavljanje laboratorijskih i drugih dijagnostičkih pretraga i konsultativno-specijalističkih pregleda sa ciljem utvrđivanja konačne dijagnoze i kontrole liječenja,
 • propisuje terapiju, prati i kontroliše tok liječenja pacijenata,
 • po potrebi pruža prvu i hitnu pomoć,
 • vodi propisanu medicinsku dokumentaciju, evidenciju i izvještaje,

      upisuje u zdravstveni karton podatke o bolesti: dijagnoza, šifra i druge bitne podatke, i sl.

 

 

 

Opšti uslovi za tražena radna mjesta:

 

 1. da je kandidat državljanin BiH,
 2. da ima opću zdravstvenu sposobnost.

 

 

        

 Posebni uslovi za radno mjesto Doktor medicine

 

– VSS, doktor medicine, položen stručni ispit, poznavanje rada na računaru, probni rad 3 mjeseca

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokazi koji se dostavljaju uz prijavu sa biografijom na javni oglas:

 

 

 1. Doktor medicine
 • Diploma o završenoj visokoj stručnoj spremi (VSS-Medicinski fakultet)
 • Dokaz o položenom stručnom ispitu
 • Dokaz o poznavanju rada na računaru
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Uvjerenje o državljanstvu
 • Odobrenja za samostalan rad-licenca
 • CIPS-prijava prebivališta

 

Nabrojani dokumenti predstavljaju dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova predviđenih Pravilnikom o radu za prijem u radni odnos na oglašeno radno mjesto u JZU BRC „AQUATERM“ OLOVO.

 

Sve dokumente dostaviti u ovjerenoj fotokopiji, ne starijoj od 6 mjeseci.

 

Kandidatima čija prijava na javni oglas ne bude prihvaćena, dostavljena dokumentacija neće se vratiti.

 

Samo izabrani kandidat će biti u obavezi da dostavi ljekarsko uvjerenje kao dokaz da njegovo zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju uslovima radnog mjesta za koje se prijavljuje u roku od 15 dana od dana zaprimanja odluke o izboru.

 

Prijave sa potrebnom dokumentacijom kojom se dokazuje ispunjavanje propisanih uslova dostavljaju se putem pošte u zatvorenoj koverti Komisiji za izbor na sljedeću adresu:

 

                                               JZU BRC „AQUATERM“ OLOVO

 1. Branilaca grada bb

71340 O L O V O

-Komisiji za izbor-

( sa naznakom „NE OTVARAJ-Prijava na javni oglas za radno mjesto „Doktor medicine“)

 

Javni oglas ostaje otvoren osam (8) dana od dana posljednjeg objavljivanja.

 

Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje, te će ih Komisija za izbor kandidata za prijem u radni odnos odbaciti zaključkom.

 

Integralni tekst javnog oglasa biti će objavljen na web stranici Ustanove i Općine Olovo-osnivača.

 

O terminu i mjestu održavanja stručnog ispita, kandidati će biti obaviješteni dostavom skenirane obavijesti na e mail adresu kandidata najmanje pet dana prije održavanja istog, te će obavijest biti postavljena na web stranicu i oglasnu ploču poslodavca.

 

 

Direktor:

Senad Selimović, dr spec. fiz. med. i rehabilitacije

Obavjest domari

Written by Samir on 30. Aprila 2024.. Posted in Novosti

OBAVIJEST

Written by Samir on 24. Aprila 2024.. Posted in Novosti

 

JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA

 BANJSKO-REKREATIVNI CENTAR

                  “AQUATERM”

                        OLOVO

Broj: 07-5-33-349/24

Datum: 23.04.2024. godine

 

 

PREDMET: OBAVIJEST, dostavlja se

Poštovani,

ovim putem obavještavamo sljedeće kandidate:

 1. Zukić Nejra
 2. Hadžiabdić Abdulah
 3. Jamaković Selma
 4. Čakal Anela
 5. Turbić Elvira

da je Vaša dokumentacija koju ste poslali povodom javnog oglasa, objavljenog 05.04.2024. godine u dnevnom listu “Dnevni list”, te web stranici Ustanove, Općine Olovo i Službe za zapošljavanje Ze-do kantona, blagovremena, uredna i potpuna, te Vas pozivamo na intervju, 30.04.2024.godine, sa početkom u 14:00 sati (kancelarija u suterenu).

 

 

S poštovanjem

 

Dostavljeno:

 1. naslovu
 2. a/a                                                                                              Predsjednik Komisije:

Mešić Mevla, dipl. pravnik

JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

Written by Samir on 18. Aprila 2024.. Posted in Novosti

JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA

BANJSKO-REKREATIVNI CENTAR

«AQUATERM»

OLOVO

sa sjedištem u Olovu

Na osnovu člana 20a. Zakona o radu ( «Službene novine F BiH«, br. 26/16, 89/18 i 44/22), Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Zeničko-dobojskom kantonu („Službene novine Ze-do kantona“ broj: 2/24), člana 10. Pravilnika o radu JZU BRC „AQUATERM“ OLOVO, Pravila koja se primjenjuju prilikom zapošljavanja radnika broj: 137-12/19 od 17.12.2019. godine, saglasnosti Upravnog odbora broj: 01-33-78/24 od 31.01.2024. godine, te odluke v.d.direktora broj: 02-1-33-80/24 od 31.01.2024. godine,

 

raspisuje se

 JAVNI OGLAS

za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

 

 

 1. Domar                            -1 izvršilac (6 mjeseci).

 

 

 1. Domar             -1 izvršilac (6 mjeseci)

status: 1 izvršilac na određeno vrijeme

probni rad: 1 mjesec

kratak opis poslova:

–         radi na poslovima održavanja objekta, instalacijama vode, struje, telefona…

–         vrši otklanjanje uočenih kvarova i i nedostataka u ustanovi,

–         obavlja jednostavnije molerajske, keramičarske i slične poslove,

–         stara se o ukupnoj funkcionalnosti opreme,

–         informiše neposrednog rukovodioca u slučaju akcidenata,

–         nadzire rad sistema, uređaja koji su dostupni,

–         vrši transport osoba i stvari, itd

 

Mjesto rada: Olovo

 

Visina osnovne plate: cca 860,00 KM

 

 

 

 

 

Opšti uslovi za traženo radno mjesto:

 

 1. da je kandidat državljanin BiH stariji od 15 godina
 2. da ima opću zdravstvenu sposobnost.

 

 

 

        

 Posebni uslovi za radno mjesto Domar

 

– SSS,  III stepen, vozačka dozvola B kategorije

 

 

 

 

 

 

Dokazi koji se dostavljaju uz prijavu sa biografijom na javni oglas:

 

 

 

 1. Domar
 • Diploma o završenoj srednjoj školi, III stepen
 • Dokaz o položenom vozačkom ispitu B kategorije
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Uvjerenje o državljanstvu
 • CIPS

 

Nabrojani dokumenti predstavljaju dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova predviđenih Pravilnikom o radu za prijem u radni odnos na oglašeno radno mjesto u JZU BRC „AQUATERM“ OLOVO.

 

Postupak izbora kandidata za radno mjesto za koje je kao uslov propisano osnovno i srednje obrazovanje, zasniva se na razmatranju dostavljene dokumentacije, te održanom intervjuu sa svakim od kandidata.

 

Kriteriji na osnovu kojih će se vršiti bodovanje kandidata su:

 

 

R/b Kriterij Bodovi
1. stipendista ustanove 6
2. iskustvo na istim ili sličnim poslovima  
2.1 0 do 5 godina 2
2.2 6 do 10 godina 3
2.3 11 do 15 godina 4
2.4 16 do 20 godina 5
2.5 21 godina i više 6
3. pripadnost braniocima ili članovima njihovih porodica:  
3.1 -član porodice šehida i poginulih boraca 1
3.2 -ratni vojni invalid 1
3.3 -demobilisan borac 1
3.4 -član porodice ratnog vojnog invalida 1
3.5 -član porodice demobilisanog borca 1
4. usmeni i pismeni stručni ispit (samo za kandidate za radna mjesta sa višim ili visokim obrazovanjem-VŠS i VSS) od 0 do 9 bodova
5. intervju sa kandidatom za posao od 0 do 9 bodova

 

Ukoliko kandidati ispunjavaju neki ili sve kriterije na osnovu kojih će se vršiti bodovanje kandidata, uz gore navedenu obaveznu dokumentaciju dužni su dostaviti dokaz o ispunjavanju konkretnog ili svih kriterija. Dokaz je potvrda, rješenje, uvjerenje ili sličan dokument izdat od strane nadležnog organa (dokaz o radnom iskustvu od prethodnog poslodavca, uvjerenje iz porezne uprave, službe za pitanja branilaca i njihovih porodica i sl.).

Iskustvo na istim ili sličnim poslovima kao kriterij se neće bodovati u konkretnom javnom oglasu na ovom radnom mjestu, jer nije predviđeno kao poseban uslov.

Sve dokumente dostaviti u ovjerenoj fotokopiji, ne starijoj od 6 mjeseci.

 

Kandidatima čija prijava na javni oglas ne bude prihvaćena, dostavljena dokumentacija neće se vratiti.

 

Samo izabrani kandidat će biti u obavezi da dostavi ljekarsko uvjerenje kao dokaz da njegovo zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju uslovima radnog mjesta za koje se prijavljuje u roku od 15 dana od dana zaprimanja obavještenja o izboru najboljeg kandidata.

 

Prijave sa potrebnom dokumentacijom kojom se dokazuje ispunjavanje propisanih uslova dostavljaju se putem pošte u zatvorenoj koverti Komisiji za izbor na sljedeću adresu:

 

                                               JZU BRC „AQUATERM“ OLOVO

 1. Branilaca grada bb

71340 O L O V O

-Komisiji za izbor-

( sa naznakom „NE OTVARAJ-Prijava na javni oglas za radno mjesto „Domar“

-navedite na koje se prijavljujete-)

 

Javni oglas ostaje otvoren osam (8) dana od dana posljednjeg objavljivanja.

 

Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje, te će ih Komisija za izbor kandidata za prijem u radni odnos odbaciti zaključkom.

 

Integralni tekst javnog oglasa biti će objavljen na web stranici Ustanove i Općine Olovo-osnivača.

 

O terminu i mjestu održavanja intervjua, kandidati će biti obaviješteni dostavom skenirane obavijesti na e mail adresu kandidata najmanje pet dana prije održavanja intervjua, te će ista obavijest biti postavljena na web stranicu i oglasnu ploču poslodavca.

 

Dodatne informacije možete dobiti kod Sekretara Ustanove na broj telefona: 032/829-606, Mevla Mešić, dipl. pravnik.

 

V.D. direktora:

Senad Selimović, dr spec. fiz. med. i rehabilitacije

 

JAVNI OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Written by Samir on 4. Aprila 2024.. Posted in Novosti

JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA

BANJSKO-REKREATIVNI CENTAR

«AQUATERM»

OLOVO

sa sjedištem u Olovu

Na osnovu člana 20a. Zakona o radu ( «Službene novine F BiH«, br. 26/16, 89/18 i 44/22), Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Zeničko-dobojskom kantonu („Službene novine Ze-do kantona“ broj: 2/24), člana 10. Pravilnika o radu JZU BRC „AQUATERM“ OLOVO, Pravila koja se primjenjuju prilikom zapošljavanja radnika broj: 137-12/19 od 17.12.2019. godine, saglasnosti Upravnog odbora broj: 01-33-257/24 od 03.04.2024. godine, te odluke v.d.direktora broj: 02-1-33-268/24 od 04.04.2024. godine,

raspisuje se

 JAVNI OGLAS

za prijem u radni odnos

 1. Fizioterapeutski tehničar – 2 izvršioca na određeno vrijeme (6 mjeseci);

 2. Kuharski pomoćnik – 1 izvršilac na određeno vrijeme (6 mjeseci).

1. Fizioterapeutski tehničar-2 izvršioca na određeno vrijeme (6 mjeseci)

status: 2 izvršioca

probni rad: 1 mjesec

kratak opis poslova:

–          priprema opremu za početak rada,                                             

–          obavlja poslove u hidro-terapiji po nalazu ljekara,                        

–          obavlja poslove u elektro-terapiji po nalazu ljekara,                                             

–          obavlja poslove u kinezi-terapiji po nalazu ljekara,                                              

–          obavlja poslove u termo-terapiji po nalazu ljekara,           

–          po potrebi pruža prvu i hitnu pomoć po nalazu ljekara, itd.

             Mjesto rada: Olovo

Visina osnovne plate: cca 1.210,00 KM

2. Kuharski pomoćnik……………………………………1 izvršilac (6 mjeseci)

status: 1 izvršilac na određeno vrijeme

probni rad: 1 mjesec

kratak opis poslova:

–          obavlja pripremne radove za početak rada kuhinje,                                              

–          priprema namirnice za izradu jela po nalogu kuhara,                                            

–          čisti kuhinjski inventar i opremu,                                    

–          pomaže kuharima u pripremi jela,                                   

–          stara se o ličnoj higijeni i čistoći kuhinje, itd.      

Mjesto rada: Olovo

Visina osnovne plate: cca 668,00 KM

Opšti uslovi za tražena radna mjesta:

 1. da je kandidat državljanin BiH stariji od 15 godina,
 2. da ima opću zdravstvenu sposobnost.

 Posebni uslovi za radno mjesto Fizioterapeutski tehničar

-SSS, medicinska škola, smjer fizioterapeutski, položen stručni ispit, poznavanje rada na računaru, položen ispit za vozačku dozvolu B kategorije,  probni rad 1 mjesec

Posebni uslovi za radno mjesto Kuharski pomoćnik

– Osmogodišnja škola, NK, probni rad 1 mjesec

Dokazi koji se dostavljaju uz prijavu sa biografijom na javni oglas:

1. Fizioterapeutski tehničar

 • Diploma o završenoj srednjoj medicinskoj školi, smjer fizioterapeutski tehničar
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu
 • Dokaz o poznavanju rada na računaru
 • Dokaz o položenom vozačkom ispitu B kategorije
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Uvjerenje o državljanstvu
 • CIPS-prijava prebivališta

2. Kuharski pomoćnik

 • Svjedočanstvo o završenoj osnovnoj školi
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Uvjerenje o državljanstvu
 • CIPS-prijava prebivališta

Nabrojani dokumenti predstavljaju dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova predviđenih Pravilnikom o radu za prijem u radni odnos na oglašena radna mjesta u JZU BRC „AQUATERM“ OLOVO.

Postupak izbora kandidata za radna mjesta za koja je kao uslov propisano osnovno i srednje obrazovanje, zasniva se na razmatranju dostavljene dokumentacije, te održanom intervjuu sa svakim od kandidata.

 Kriteriji na osnovu kojih će se vršiti bodovanje kandidata su:

R/b Kriterij Bodovi
1. stipendista ustanove 6
2. iskustvo na istim ili sličnim poslovima  
2.1 0 do 5 godina 2
2.2 6 do 10 godina 3
2.3 11 do 15 godina 4
2.4 16 do 20 godina 5
2.5 21 godina i više 6
3. pripadnost braniocima ili članovima njihovih porodica:  
3.1 -član porodice šehida i poginulih boraca 1
3.2 -ratni vojni invalid 1
3.3 -demobilisan borac 1
3.4 -član porodice ratnog vojnog invalida 1
3.5 -član porodice demobilisanog borca 1
4. usmeni i pismeni stručni ispit (samo za kandidate za radna mjesta sa višim ili visokim obrazovanjem-VŠS i VSS) od 0 do 9 bodova
5. intervju sa kandidatom za posao od 0 do 9 bodova

Ukoliko kandidati ispunjavanju neki ili sve kriterije na osnovu kojih će se vršiti bodovanje kandidata, uz gore navedenu obaveznu dokumentaciju dužni su dostaviti dokaz o ispunjavanju konkretnog ili svih kriterija. Dokaz je potvrda, rješenje, uvjerenje ili sličan dokument izdat od strane nadležnog organa (dokaz o radnom iskustvu od prethodnog poslodavca, uvjerenje iz porezne uprave, službe za pitanja branilaca i njihovih porodica i sl.).

Iskustvo na istim ili sličnim poslovima kao kriterij se neće bodovati u konkretnom javnom oglasu na onim radnim mjestima gdje nije predviđeno kao poseban uslov.

Sve dokumente dostaviti u ovjerenoj fotokopiji, ne starijoj od 6 mjeseci.

Kandidatima čija prijava na javni oglas ne bude prihvaćena, dostavljena dokumentacija neće se vratiti.

Samo izabrani kandidat će biti u obavezi da dostavi ljekarsko uvjerenje kao dokaz da njegovo zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju uslovima radnog mjesta za koje se prijavljuje u roku od 15 dana od dana zaprimanja obavještenja o izboru najboljeg kandidata.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom kojom se dokazuje ispunjavanje propisanih uslova dostavljaju se putem pošte u zatvorenoj koverti Komisiji za izbor na sljedeću adresu:

                                               JZU BRC „AQUATERM“ OLOVO

ul. Branilaca grada bb

71340 O L O V O

-Komisiji za izbor-

( sa naznakom „NE OTVARAJ-Prijava na javni oglas za radno mjesto „___________“

-navedite na koje se prijavljujete-)

Javni oglas ostaje otvoren osam (8) dana od dana posljednjeg objavljivanja.

Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje, te će ih Komisija za izbor kandidata za prijem u radni odnos odbaciti zaključkom.

Integralni tekst javnog oglasa biti će objavljen na web stranici Ustanove i Općine Olovo-osnivača.

O terminu i mjestu održavanja intervjua, kandidati će biti obaviješteni dostavom skenirane obavijesti na e mail adresu kandidata najmanje pet dana prije održavanja intervjua, te će ista obavijest biti postavljena na web stranicu i oglasnu ploču poslodavca.

Dodatne informacije možete dobiti kod Sekretara Ustanove na broj telefona: 032/829-606, Mevla Mešić, dipl. pravnik.

                                                                                              V.D. direktora:

                                                                   Senad Selimović, dr spec. fiz. med. i rehabilitacije

OBAVIJEST

Written by Samir on 25. Marta 2024.. Posted in Novosti

    JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA  BANJSKO-REKREATIVNI CENTAR                   “AQUATERM”                         OLOVO

Broj: 07-5-33-213/24

Datum: 25.03.2024. godine

PREDMET: OBAVIJEST, dostavlja se

Poštovani,

ovim putem obavještavamo sljedeće kandidate:

 1. Zukić Nejra
 2. Sokolar Armina
 3. Hadžiabdić Abdulah
 4. Jamaković Selma
 5. Bešlija Lejla
 6. Amil Numić i
 7. Plećan Saliha

da je Vaša dokumentacija koju ste poslali povodom javnog oglasa, objavljenog 08.03.2024. godine u dnevnom listu “Dnevni list”, te web stranici Ustanove, Općine Olovo i Službe za zapošljavanje Ze-do kantona, blagovremena, uredna i potpuna, te Vas pozivamo na intervju, 01.04.2024.godine, sa početkom u 12:30 sati (kancelarija u suterenu).

S poštovanjem

Dostavljeno:

 1. naslovu
 2. a/a                                                                                              Predsjednik Komisije:

                                                                                                           Mešić Mevla, dipl. pravnik

    JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA  BANJSKO-REKREATIVNI CENTAR                   “AQUATERM”                         OLOVO

Broj: 07-5-33-214/24

Datum: 25.03.2024. godine

PREDMET: OBAVIJEST, dostavlja se

Poštovani,

ovim putem obavještavamo sljedeće kandidate:

 1. Pašić Mehida
 2. Ibrahimović Elvira
 3. Selimović Sadeta
 4. Hasanspahić Aida
 5. Karagić Elma
 6. Husić Merima i
 7. Alajmović Jasmina

da je Vaša dokumentacija koju ste poslali povodom javnog oglasa, objavljenog 08.03.2024. godine u dnevnom listu “Dnevni list”, te web stranici Ustanove, Općine Olovo i Službe za zapošljavanje Ze-do kantona, blagovremena, uredna i potpuna, te Vas pozivamo na intervju, 01.04.2024.godine, sa početkom u 13:30 sati (kancelarija u suterenu).

S poštovanjem

Dostavljeno:naslovu

a/a                                                                                              Predsjednik Komisije:

                                                                                                           Mešić Mevla, dipl. pravnik

Obavjest o dodjeli stipendija

Written by Samir on 22. Marta 2024.. Posted in Novosti

JZU BRC „AQUATERM“ OLOVO

U skladu sa konkursom broj: 02-1-33-1305/23 objavljenim za dodjelu stipendija učenicima I i II razreda srednje ugostiteljske škole-smjer kuhar, upućujemo

OBAVIJEST

Dobitnici stipendije su učenici:

1. Pinjić Almira-I razred

2. Nerman Gazdić-II razred

3. Enida Jamaković-II razred

4. Selmedina Čičiković-II razred.

Kandidati koji nisu izabrani, imaju pravo prigovora u roku od 8 dana od dana objave.

PONIŠTAVA JAVNI OGLAS

Written by Samir on 8. Marta 2024.. Posted in Novosti

JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA

BANJSKO-REKREATIVNI CENTAR

«AQUATERM»

OLOVO

sa sjedištem u Olovu

Na osnovu člana 20a. Zakona o radu («Službene novine F BiH«, br. 26/16, 89/18 i 44/22), člana 10. Pravilnika o radu JZU BRC „AQUATERM“ OLOVO, Pravila koja se primjenjuju prilikom zapošljavanja radnika broj: 137-12/19 od 17.12.2019. godine, te odluke v.d.direktora broj: 02-1-33-162/24 od 08.03.2024. godine,

PONIŠTAVA JAVNI OGLAS

objavljen 06.03.2024. godine u dnevnom listu „Dnevni list“, te službenim web stranicama Ustanove, osnivača i Službe za zapošljavanje Ze-do kantona, te

JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA

BANJSKO-REKREATIVNI CENTAR

«AQUATERM»

OLOVO

                                                       sa sjedištem u Olovu

ponovo raspisuje

Na osnovu člana 20a. Zakona o radu ( «Službene novine F BiH«, br. 26/16, 89/18 i 44/22), Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Zeničko-dobojskom kantonu („Službene novine Ze-do kantona“ broj: 2/24), člana 10. Pravilnika o radu JZU BRC „AQUATERM“ OLOVO, Pravila koja se primjenjuju prilikom zapošljavanja radnika broj: 137-12/19 od 17.12.2019. godine, saglasnosti Upravnog odbora broj: 01-33-123/24 od 22.02.2024. godine i 01-33-136/24 od 05.03.2024. godine, te odluke v.d.direktora broj: 02-1-33-137/24 od 05.03.2024. godine,

JAVNI OGLAS

za prijem u radni odnos

 1. Fizioterapeutski tehničar -2 izvršioca na određeno vrijeme (6 mjeseci);

 2. Radnik/ca na održavanju higijene -1 izvršilac na određeno vrijeme (6 mjeseci);

 3. Ekonomski službenik – 1 izvršilac na određeno vrijeme (do 31.12.2024.) i

 4. Kuharski pomoćnik – 1 izvršilac na određeno vrijeme (do 31.12.2024.).

1. Fizioterapeutski tehničar-2 izvršioca na određeno vrijeme (6 mjeseci)

status: 2 izvršioca

probni rad: 1 mjesec

kratak opis poslova:

–          priprema opremu za početak rada,                                             

–          obavlja poslove u hidro-terapiji po nalazu ljekara,                        

–          obavlja poslove u elektro-terapiji po nalazu ljekara,                                             

–          obavlja poslove u kinezi-terapiji po nalazu ljekara,                                              

–          obavlja poslove u termo-terapiji po nalazu ljekara,           

–          po potrebi pruža prvu i hitnu pomoć po nalazu ljekara, itd.

             Mjesto rada: Olovo

Visina osnovne plate: cca 1.210,00 KM

2. Radnik/ca na održavanju higijene -1 izvršilac na određeno vrijeme (6 mjeseci)

status: 1 izvršilac na određeno vrijeme

probni rad: 1 mjesec

kratak opis poslova:

–          svakodnevno održava čistoću u sobama, hodnicima, stubištu, WC-u, salama, terapeutskom odjelu, kancelarijskom prostoru, ordinacijama ljekara i drugim prostorijama ustanove,                     

–          po potrebi namješta krevete za pacijente i goste,                                      

–          svakodnevno predaje prljav veš za pranje i prima čisti,                                        

–          vodi evidenciju o urađenom poslu,                                              

–          svakodnevno prazni kante za smeće i odnosi ih na određeno mjesto,                     

–          vrši čišćenje radnog prostora koji joj je određen za održavanje, itd.

             Mjesto rada: Olovo

Visina osnovne plate: cca 668,00 KM

3.   Ekonomski službenik                                                    -1 izvršilac (do 31.12.2024.)

status: 1 izvršilac na određeno vrijeme

probni rad: 1 mjesec

kratak opis poslova:

–          vrši obračun plaća svih radnika, naknada plaća i ostalih primanja radnika, te popunjava naloge za isplatu istih,

–          izdaje potvrde i uvjerenja o plaćama radnika, te sastavlja mjesečne izvještaje o plaćama (MIP obrasci),

–          vrši obračun plaće i doprinosa po ugovoru o djelu, ugovora o autorskom djelu, privremenih i povremenih poslova, ugovora o angažmanu predsjednika i članova Upravnog odbora i drugih ličnih primanja sa obračunom svih propisanih poreza i doprinosa,

–      vrši obračun plaća radnika na bolovanju preko 42 dana, popunjava virmane i obrasce za bolovanja, ovjerava ih u poreznoj upravi i sačinjava zahtjeve za refundaciju bolovanja, te se brine o realizaciji istih,

–        popunjava obrasce za potrošačke i druge kredite, te vodi evidenciju istih, sudskih zabrana i drugih obustava, itd.

Mjesto rada: Olovo

Visina osnovne plate: cca 1.095,00 KM

4. Kuharski pomoćnik……………………………………1 izvršilac (do 31.12.2024.)

status: 1 izvršilac na određeno vrijeme

probni rad: 1 mjesec

kratak opis poslova:

–          obavlja pripremne radove za početak rada kuhinje,                                              

–          priprema namirnice za izradu jela po nalogu kuhara,                                            

–          čisti kuhinjski inventar i opremu,                                    

–          pomaže kuharima u pripremi jela,                                   

–          stara se o ličnoj higijeni i čistoći kuhinje, itd.      

Mjesto rada: Olovo

Visina osnovne plate: cca 668,00 KM

Opšti uslovi za tražena radna mjesta:

 1. da je kandidat državljanin BiH stariji od 15 godina,
 2. da ima opću zdravstvenu sposobnost.

 Posebni uslovi za radno mjesto Fizioterapeutski tehničar

-SSS, medicinska škola, smjer fizioterapeutski, položen stručni ispit, poznavanje rada na računaru, položen ispit za vozačku dozvolu B kategorije,  probni rad 1 mjesec

Posebni uslovi za radno mjesto Radnik/ca na održavanju higijene

– Osmogodišnja škola, NK, probni rad 1 mjesec

Posebni uslovi za radno mjesto Ekonomski službenik

– SSS, Ekonomska škola,  poznavanje rada na računaru

Posebni uslovi za radno mjesto Kuharski pomoćnik

– Osmogodišnja škola, NK, probni rad 1 mjesec

Dokazi koji se dostavljaju uz prijavu na javni oglas:

1. Fizioterapeutski tehničar

 • CV
 • Diploma o završenoj srednjoj medicinskoj školi, smjer fizioterapeutski tehničar
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu
 • Dokaz o poznavanju rada na računaru
 • Dokaz o položenom vozačkom ispitu B kategorije
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Uvjerenje o državljanstvu
 • CIPS-prijava prebivališta

2. Radnik/ca na održavanju higijene

 • CV
 • Svjedočanstvo o završenoj osnovnoj školi
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Uvjerenje o državljanstvu
 • CIPS-prijava prebivališta

3. Ekonomski službenik

 • CV
 • Diploma o završenoj srednjoj ekonomskoj školi
 • Dokaz o poznavanju rada na računaru
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Uvjerenje o državljanstvu
 • CIPS-prijava prebivališta

4. Kuharski pomoćnik

 • CV
 • Svjedočanstvo o završenoj osnovnoj školi
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Uvjerenje o državljanstvu
 • CIPS-prijava prebivališta

Nabrojani dokumenti predstavljaju dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova predviđenih Pravilnikom o radu za prijem u radni odnos na oglašena radna mjesta u JZU BRC „AQUATERM“ OLOVO.

Postupak izbora kandidata za radna mjesta za koja je kao uslov propisano osnovno i srednje obrazovanje, zasniva se na razmatranju dostavljene dokumentacije, te održanom intervjuu sa svakim od kandidata.

 Kriteriji na osnovu kojih će se vršiti bodovanje kandidata su:

R/b Kriterij Bodovi
1. stipendista ustanove 6
2. iskustvo na istim ili sličnim poslovima  
2.1 0 do 5 godina 2
2.2 6 do 10 godina 3
2.3 11 do 15 godina 4
2.4 16 do 20 godina 5
2.5 21 godina i više 6
3. pripadnost braniocima ili članovima njihovih porodica:  
3.1 -član porodice šehida i poginulih boraca 1
3.2 -ratni vojni invalid 1
3.3 -demobilisan borac 1
3.4 -član porodice ratnog vojnog invalida 1
3.5 -član porodice demobilisanog borca 1
4. usmeni i pismeni stručni ispit (samo za kandidate za radna mjesta sa višim ili visokim obrazovanjem-VŠS i VSS) od 0 do 9 bodova
5. intervju sa kandidatom za posao od 0 do 9 bodova

Ukoliko kandidati ispunjavanju neki ili sve kriterije na osnovu kojih će se vršiti bodovanje kandidata, uz gore navedenu obaveznu dokumentaciju dužni su dostaviti dokaz o ispunjavanju konkretnog ili svih kriterija. Dokaz je potvrda, rješenje, uvjerenje ili sličan dokument izdat od strane nadležnog organa (dokaz o radnom iskustvu od prethodnog poslodavca, uvjerenje iz porezne uprave, službe za pitanja branilaca i njihovih porodica i sl.).

Iskustvo na istim ili sličnim poslovima kao kriterij se neće bodovati u konkretnom javnom oglasu na onim radnim mjestima gdje nije predviđeno kao poseban uslov.

Sve dokumente dostaviti u ovjerenoj fotokopiji, ne starijoj od 6 mjeseci.

Kandidatima čija prijava na javni oglas ne bude prihvaćena, dostavljena dokumentacija neće se vratiti.

Samo izabrani kandidat će biti u obavezi da dostavi ljekarsko uvjerenje kao dokaz da njegovo zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju uslovima radnog mjesta za koje se prijavljuje u roku od 15 dana od dana zaprimanja obavještenja o izboru najboljeg kandidata.

Integralni tekst javnog oglasa biće objavljen na stranici Ustanove, te osnivača.

O terminu i mjestu održavanja intervjua, kandidati će biti obaviješteni dostavom skenirane obavijesti na e mail adresu kandidata najmanje pet dana prije održavanja intervjua, te će ista obavijest biti postavljena na web stranicu i oglasnu ploču Ustanove.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom kojom se dokazuje ispunjavanje propisanih uslova dostavljaju se putem pošte u zatvorenoj koverti Komisiji za izbor na sljedeću adresu:

                                               JZU BRC „AQUATERM“ OLOVO

ul. Branilaca grada bb

71340 O L O V O

-Komisiji za izbor-

( sa naznakom „NE OTVARAJ-Prijava na javni oglas za radno mjesto „___________“

-navedite na koje se prijavljujete-)

Javni oglas ostaje otvoren osam (8) dana od dana posljednjeg objavljivanja.

Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje, te će ih Komisija za izbor kandidata za prijem u radni odnos odbaciti zaključkom.

Dodatne informacije možete dobiti kod Sekretara Ustanove na broj telefona: 032/829-606, Mevla Mešić, dipl. pravnik.

                                                                                              V.D. direktora:

                                                                   Senad Selimović, dr spec. fiz. med. i rehabilitacije

JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos

Written by Samir on 6. Marta 2024.. Posted in Novosti

JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA

BANJSKO-REKREATIVNI CENTAR

«AQUATERM»

OLOVO

sa sjedištem u Olovu

Na osnovu člana 20a. Zakona o radu ( «Službene novine F BiH«, br. 26/16, 89/18 i 44/22), Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Zeničko-dobojskom kantonu („Službene novine Ze-do kantona“ broj: 9/23), člana 10. Pravilnika o radu JZU BRC „AQUATERM“ OLOVO, Pravila koja se primjenjuju prilikom zapošljavanja radnika broj: 137-12/19 od 17.12.2019. godine, saglasnosti Upravnog odbora broj: 01-33-123/24 od 22.02.2024. godine i 01-33-136/24 od 05.03.2024. godine, te odluke v.d.direktora broj: 02-1-33-137/24 od 05.03.2024. godine,

raspisuje se

 JAVNI OGLAS

za prijem u radni odnos

 1. Fizioterapeutski tehničar -2 izvršioca na određeno vrijeme (6 mjeseci);

 2. Radnik/ca na održavanju higijene -1 izvršilac na određeno vrijeme (6 mjeseci);

 3. Ekonomski službenik – 1 izvršilac na određeno vrijeme (do 31.12.2024.) i

 4. Kuharski pomoćnik – 1 izvršilac na određeno vrijeme (do 31.12.2024.).

1. Fizioterapeutski tehničar-2 izvršioca na određeno vrijeme (6 mjeseci)

status: 2 izvršioca

probni rad: 1 mjesec

kratak opis poslova:

–          priprema opremu za početak rada,

–          obavlja poslove u hidro-terapiji po nalazu ljekara,

–          obavlja poslove u elektro-terapiji po nalazu ljekara,

–          obavlja poslove u kinezi-terapiji po nalazu ljekara,

–          obavlja poslove u termo-terapiji po nalazu ljekara,

–          po potrebi pruža prvu i hitnu pomoć po nalazu ljekara, itd.

             Mjesto rada: Olovo

Visina osnovne plate: cca 1.210,00 KM

2. Radnik/ca na održavanju higijene -1 izvršilac na određeno vrijeme (6 mjeseci)

status: 1 izvršilac na određeno vrijeme

probni rad: 1 mjesec

kratak opis poslova:

–          svakodnevno održava čistoću u sobama, hodnicima, stubištu, WC-u, salama, terapeutskom odjelu, kancelarijskom prostoru, ordinacijama ljekara i drugim prostorijama ustanove,

–          po potrebi namješta krevete za pacijente i goste,

–          svakodnevno predaje prljav veš za pranje i prima čisti,

–          vodi evidenciju o urađenom poslu,

–          svakodnevno prazni kante za smeće i odnosi ih na određeno mjesto,

–          vrši čišćenje radnog prostora koji joj je određen za održavanje, itd.

             Mjesto rada: Olovo

Visina osnovne plate: cca 668,00 KM

3.   Ekonomski službenik                                                    -1 izvršilac (do 31.12.2024.)

status: 1 izvršilac na određeno vrijeme

probni rad: 1 mjesec

kratak opis poslova:

–          vrši obračun plaća svih radnika, naknada plaća i ostalih primanja radnika, te popunjava naloge za isplatu istih,

–          izdaje potvrde i uvjerenja o plaćama radnika, te sastavlja mjesečne izvještaje o plaćama (MIP obrasci),

–          vrši obračun plaće i doprinosa po ugovoru o djelu, ugovora o autorskom djelu, privremenih i povremenih poslova, ugovora o angažmanu predsjednika i članova Upravnog odbora i drugih ličnih primanja sa obračunom svih propisanih poreza i doprinosa,

–      vrši obračun plaća radnika na bolovanju preko 42 dana, popunjava virmane i obrasce za bolovanja, ovjerava ih u poreznoj upravi i sačinjava zahtjeve za refundaciju bolovanja, te se brine o realizaciji istih,

–        popunjava obrasce za potrošačke i druge kredite, te vodi evidenciju istih, sudskih zabrana i drugih obustava, itd.

Mjesto rada: Olovo

Visina osnovne plate: cca 1.095,00 KM

4. Kuharski pomoćnik……………………………………1 izvršilac (do 31.12.2024.)

status: 1 izvršilac na određeno vrijeme

probni rad: 1 mjesec

kratak opis poslova:

–          obavlja pripremne radove za početak rada kuhinje,

–          priprema namirnice za izradu jela po nalogu kuhara,

–          čisti kuhinjski inventar i opremu,

–          pomaže kuharima u pripremi jela,

–          stara se o ličnoj higijeni i čistoći kuhinje, itd.

Mjesto rada: Olovo

Visina osnovne plate: cca 668,00 KM

Opšti uslovi za tražena radna mjesta:

 1. da je kandidat državljanin BiH stariji od 15 godina,
 2. da ima opću zdravstvenu sposobnost.

 Posebni uslovi za radno mjesto Fizioterapeutski tehničar

-SSS, medicinska škola, smjer fizioterapeutski, položen stručni ispit, poznavanje rada na računaru, položen ispit za vozačku dozvolu B kategorije,  probni rad 1 mjesec

Posebni uslovi za radno mjesto Radnik/ca na održavanju higijene

– Osmogodišnja škola, NK, probni rad 1 mjesec

Posebni uslovi za radno mjesto Ekonomski službenik

– SSS, Ekonomska škola,  poznavanje rada na računaru

Posebni uslovi za radno mjesto Kuharski pomoćnik

– Osmogodišnja škola, NK, probni rad 1 mjesec

Dokazi koji se dostavljaju uz prijavu na javni oglas:

1. Fizioterapeutski tehničar

 • CV
 • Diploma o završenoj srednjoj medicinskoj školi, smjer fizioterapeutski tehničar
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu
 • Dokaz o poznavanju rada na računaru
 • Dokaz o položenom vozačkom ispitu B kategorije
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Uvjerenje o državljanstvu
 • CIPS-prijava prebivališta

2. Radnik/ca na održavanju higijene

 • CV
 • Svjedočanstvo o završenoj osnovnoj školi
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Uvjerenje o državljanstvu
 • CIPS-prijava prebivališta

3. Ekonomski službenik

 • CV
 • Diploma o završenoj srednjoj ekonomskoj školi
 • Dokaz o poznavanju rada na računaru
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Uvjerenje o državljanstvu
 • CIPS-prijava prebivališta

4. Kuharski pomoćnik

 • CV
 • Svjedočanstvo o završenoj osnovnoj školi
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Uvjerenje o državljanstvu
 • CIPS-prijava prebivališta

Nabrojani dokumenti predstavljaju dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova predviđenih Pravilnikom o radu za prijem u radni odnos na oglašena radna mjesta u JZU BRC „AQUATERM“ OLOVO.

Postupak izbora kandidata za radna mjesta za koja je kao uslov propisano osnovno i srednje obrazovanje, zasniva se na razmatranju dostavljene dokumentacije, te održanom intervjuu sa svakim od kandidata.

 Kriteriji na osnovu kojih će se vršiti bodovanje kandidata su:

R/bKriterijBodovi
1.stipendista ustanove6
2.iskustvo na istim ili sličnim poslovima 
2.10 do 5 godina2
2.26 do 10 godina3
2.311 do 15 godina4
2.416 do 20 godina5
2.521 godina i više6
3.pripadnost braniocima ili članovima njihovih porodica: 
3.1-član porodice šehida i poginulih boraca1
3.2-ratni vojni invalid1
3.3-demobilisan borac1
3.4-član porodice ratnog vojnog invalida1
3.5-član porodice demobilisanog borca1
4.usmeni i pismeni stručni ispit (samo za kandidate za radna mjesta sa višim ili visokim obrazovanjem-VŠS i VSS)od 0 do 9 bodova
5.intervju sa kandidatom za posaood 0 do 9 bodova

Ukoliko kandidati ispunjavanju neki ili sve kriterije na osnovu kojih će se vršiti bodovanje kandidata, uz gore navedenu obaveznu dokumentaciju dužni su dostaviti dokaz o ispunjavanju konkretnog ili svih kriterija. Dokaz je potvrda, rješenje, uvjerenje ili sličan dokument izdat od strane nadležnog organa (dokaz o radnom iskustvu od prethodnog poslodavca, uvjerenje iz porezne uprave, službe za pitanja branilaca i njihovih porodica i sl.).

Iskustvo na istim ili sličnim poslovima kao kriterij se neće bodovati u konkretnom javnom oglasu na onim radnim mjestima gdje nije predviđeno kao poseban uslov.

Sve dokumente dostaviti u ovjerenoj fotokopiji, ne starijoj od 6 mjeseci.

Kandidatima čija prijava na javni oglas ne bude prihvaćena, dostavljena dokumentacija neće se vratiti.

Samo izabrani kandidat će biti u obavezi da dostavi ljekarsko uvjerenje kao dokaz da njegovo zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju uslovima radnog mjesta za koje se prijavljuje u roku od 15 dana od dana zaprimanja obavještenja o izboru najboljeg kandidata.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom kojom se dokazuje ispunjavanje propisanih uslova dostavljaju se putem pošte u zatvorenoj koverti Komisiji za izbor na sljedeću adresu:

                                               JZU BRC „AQUATERM“ OLOVO

ul. Branilaca grada bb

71340 O L O V O

-Komisiji za izbor-

( sa naznakom „NE OTVARAJ-Prijava na javni oglas za radno mjesto „___________“

-navedite na koje se prijavljujete-)

Javni oglas ostaje otvoren osam (8) dana od dana posljednjeg objavljivanja.

Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje, te će ih Komisija za izbor kandidata za prijem u radni odnos odbaciti zaključkom.

Poslodavac ima pravo poništiti javni oglas, usljed opravdanog razloga, ukoliko bi isti mogao prouzrokovati veću štetu poslodavcu od njegovog održavanja na snazi.

Dodatne informacije možete dobiti kod Sekretara Ustanove na broj telefona: 032/829-606, Mevla Mešić, dipl. pravnik.

                                                                                              V.D. direktora:

                                                                   Senad Selimović, dr spec. fiz. med. i rehabilitacije

JAVNI OGLAS ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA JZU BRC „AQUATERM“ OLOVO

Written by Samir on 16. Februara 2024.. Posted in Novosti

JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA

       BANJSKO-REKREATIVNI CENTAR

 „AQUATERM“ OLOVO

Branilaca Olova bb

Na osnovu člana 29. Stav 1. Uredbe sa zakonskom snagom o ustanovama („Službeni list RBiH“, broj: 06/92, 08/93 i 13/94), člana 65. stav 1), alineja 2 i člana 66. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službene novine Federacije BiH“, broj: 46/10 i 75/13), Pravilnika o uvjetima u pogledu vrste završenog fakulteta zdravstvenog usmjerenja koje moraju ispuniti osobe koje konkuriraju za direktora zdravstvene ustanove („Službene novine F BiH”, broj 77/17), člana 14. Odluke o potvrđivanju prava osnivača JZU BRC „AQUATERM“ OLOVO („Službeni glasnik općine Olovo“, broj: 1/14), člana 22. Statuta JZU BRC „AQUATERM“ OLOVO, člana 7. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 12/03, 34/03 i 65/13), te Odluke o utvrđivanju kriterija za imenovanje u reguliranim tijelima općine Olovo, broj: 01-01-3-212-1/23 od 14.03.2023. godine, Odluke Upravnog odbora JZU BRC „AQUATERM“ OLOVO, broj: UO-01-33-83/24 od 31.01.2024. godine, Upravni odbor JZU BRC „AQUATERM“ OLOVO na XXII redovnoj sjednici održanoj 31.01.2024. godine, raspisuje

JAVNI OGLAS

ZA IZBOR I IMENOVANJE

DIREKTORA JZU BRC „AQUATERM“ OLOVO

I      Predmet javnog oglasa:

Objavljuje se javni oglas za izbor i imenovanje direktora Javne zdravstvene ustanove banjsko-rekreativni centar „AQUATERM“ OLOVO.

II Opis poslova:

Direktor rukovodi radom Ustanove, organizuje i vodi poslovanje, predstavlja i zastupa Ustanovu i odgovoran je za zakonitost rada Ustanove, te obavlja sve ostale poslove i radne zadatke propisane zakonom i statutom.

III     Opći i posebni uslovi:

Kandidat za izbor i imenovanje na poziciju direktora JZU BRC „AQUATERM“ OLOVO mora ispunjavati sljedeće opće i posebne uslove:

a) opći uslovi

 1. Da je državljanin Bosne i Hercegovine (dokaz: uvjerenje o državljanstvu);
 2. Da je stariji od 18 godina (dokaz: izvod iz matične knjige rođenih);
 3. Da nije stariji od 65 godina (dokaz: izvod iz matične knjige rođenih);
 4. Da ima opću zdravstvenu sposobnost za obavljanje navedene pozicije (dokaz: ljekarsko uvjerenje o općoj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje navedene pozicije koje se dostavlja nakon izbora kandidata);
 5. Da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u BiH, u periodu od 3 (tri) godine prije dana objave javnog oglasa (dokaz: izjava kandidata potpisana i ovjerena od strane nadležnog organa);
 6. Da se na njega ne odnosi član IX.1. Ustava BiH (dokaz: izjava kandidata potpisana i ovjerena od strane nadležnog organa)
 7. Da nije osoba kojom je presudom suda zabranjeno obavljanje aktivnosti vezanih za obavljanje dužnosti na poziciju za koju se imenuju;
 8. Da nije na dužnosti u političkoj stranci u smislu članka 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u FBiH („Službene novine FBiH“, broj: 12/03, 34/03 i 65/13) (dokaz: izjava kandidata potpisana i ovjerena od strane nadležnog organa);
 9. Da nije član tijela zakonodavne, izvršne vlasti ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti Federaciji BiH („Službene novine FBiH“, broj: 70/08) (dokaz: izjava kandidata potpisana i ovjerena od strane nadležnog organa);
 10. Da nema privatni finansijski interes u reguliranom tijelu u koje se kandidira u smislu člana 2. tačka 1.2 Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u F BiH („Službene novine FBiH“, broj: 12/03, 34/03 i 65/13) (dokaz: izjava kandidata potpisana i ovjerena od strane nadležnog organa).

Lični podaci o podnosiocima prijava iz tačke 7. općih uslova prikupljat će se službenim putem shodno Zakonu o zaštiti ličnih podataka u BiH.

b)  Posebni uslovi

 1. Da ima završen medicinski ili farmaceutski fakultet  (dokaz: diploma o završenom fakultetu);
 2. Da ima najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva u struci (dokaz: uvjerenje o radnom iskustvu u struci);
 3. Da ima znanje o zdravstvenom menadžmentu, odnosno završenu specijalizaciju iz zdravstvenog menadžmenta ili završen postdiplomski studij iz zdravstvenog menadžmenta (dokaz: odgovarajući pisani dokument-certifikat o položena sva tri nivoa edukacije iz zdravstvenog menadžmenta (osnovnom nivou (SHCE 1), srednjem nivou (SHCE 2) i naprednom nivou (SHCE 3)), odnosno završenoj specijalizaciji ili završenom postdiplomskom studiju iz zdravstvenog menadžmentao zdravstvenom menadžmentu u skladu sa Pravilnikom o uvjetima u pogledu vrste završenog fakulteta zdravstvenog usmjerenja koje moraju ispuniti osobe koje konkuriraju za direktora zdravstvene ustanove „Službene novine F BiH“, broj: 77/17);
 4. Program rada i razvoja Ustanove u izbornom mandatu uz obavezan intervju sa kandidatima koji ispunjavaju javnim oglasom propisane uslove/uvjete. Kandidati mogu uz program rada i razvoja priložiti i dokaz o referensama u dosadašnjem radu u struci, a naročito u oblasti specijalističke medicinske djelatnosti-fizikalne medicine i rehabilitacije, što predstavlja osnovnu djelatnost ustanove.

IV Izbor i imenovanje:

Izbor i imenovanje direktora JZU BRC „AQUATERM“ OLOVO se vrši na mandatni period od 4 (četiri) godine.

Prilikom procjene kvalifikacije i iskustva kandidata uzeće se u obzir i cijeniti menadžerske sposobnosti, sposobnost za savjesno, odlučno i odgovorno obavljanje pozicije, sposobnost nepristrasnog donošenja odluka, sposobnost tumačenja i primjene zakona i drugih propisa, naročito iz djelatnosti Ustanove, komunikacijske i organizacijske sposobnosti, sposobnost upravljanja finansijskim i ljudskim resursima i sklonost timskom radu, kao i rezultati rada ostvareni tokom karijere.

V Rok za podnošenje prijava kandidata:

Kandidati su dužni uz prijavu, koja sadrži kraću biografiju – CV, adresu i kontakt telefon, priložiti ovjerene fotokopije dokumenata ne starije od 3 mjeseca od dana objave javnog oglasa, kao dokaz o ispunjavanju općih i posebnih uslova/uvjeta traženih javnim oglasom.

Ljekarsko uvjerenje o općoj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje navedene pozicije koje se dostavlja nakon izbora kandidata.

Prijave se dostavljaju preporučenom pošiljkom ili lično na protokol ustanove sa naznakom: „Prijava na javni oglas za direktora– ne otvarati“, na adresu: JZU BRC „AQUATERM“ OLOVO, ulica Branilaca Olova bb, 71340 Olovo.

Komisija za izbor i imenovanje direktora pozvat će kandidate koji ispunjavaju opće i posebne uslove oglasa, te sa istim obaviti intervju.

Javni oglas se ima objaviti u „Službenim novinama Federacije BiH“, dnevnom listu „Oslobođenje“ i službenoj web stranici ustanove.

Upravni odbor ima pravo poništiti javni oglas ili jedan njegov dio, uslijed opravdanog razloga, ukoliko bi isti mogao prouzrokovati veću štetu ustanovi od njegovog održavanja na snazi.

Javni oglas ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana posljednje objave.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Zaprimljena dokumentacija neće se vraćati kandidatima.

VI Način i rok obavještenja kandidata o rezultatima javnog oglasa:

Svi prijavljeni kandidati će biti obavješteni o rezultatima javnog oglasa najkasnije u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o imenovanju direktora JZU BRC „AQUATERM“ OLOVO.

         PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA

                                                                                                 JZU BRC „AQUATERM“ OLOVO

                                                                                  Zukić Samir, mr menadžmenta

Kontakt Info

JZU BRC “AQUATERM” Olovo
Branilaca bb
71340 Olovo, BiH
Tel: +387 32 829 600
Fax: +387 32 829 601
aquaterm.recepcija@gmail.com